1 Johannes 1

Uit Christipedia

1 Johannes 1 van de Eerste brief van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Hoofdstukken van 1 Johannes: 12345.

1

1Jo 1:1 Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven (Telos)

Wat van het begin af was. Met dat begin, toen het Woord er was, begint ook het Evangelie naar Johannes.

Joh 1:1 In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh 1:2 Dit was in het begin bij God. (Telos)

Het bij God zijn (Joh. 1:1,2) wordt vermeld in 1 Joh. 1:2.

Wellicht heeft Johannes gedacht aan de profetie van Micha 5:2 in de Griekse vertaling[1].

Mic 5:2  (5-1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. (SV)

De oude Griekse vertaling (LXX) heeft "wiens uitgangen zijn van het begin af, van eeuwigheid af".

Wat wij gehoord. Het getuigenis van onze zintuigen, met het oor, de gehoorzin, voorop, alsof het gehoorde "woord van het leven" eerst komt. (Johannes 1 begint ook met het Woord). Jezus wordt voorgesteld als datgene wat gehoord kan worden: het Woord van God, vgl. Joh 1:1.

Wat wij gezien hebben met onze ogen. Johannes en de zijnen zijn getuigen geweest, getuigen met hun ogen.

Wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben. Ziet denkelijk vooral op de opgestane Heer. Ze hadden een tastbaar bewijs dat het leven had overwonnen over de dood. Gedurende 40 dagen is Hij hen verschenen en sprak Hij met hen.

Het woord van het leven. Het woord van het leven is het woord van God, de Heer Jezus.

Joh 1:4 In Hem (d.i. het Woord - Christipedia) was leven, en het leven was het licht van de mensen. (Telos)

Het Woord van God komt steeds dichterbij: voorbestaan, gehoord worden, gezien worden, aanschouwd worden, betast worden. En het is ook alsof in dit vers de ervaring omtrent het leven van de Heer Jezus op aarde in tijdsorde wordt samengevat:

  • de Heer kwam met het evangelie van Gods Koninkrijk - de discipelen hebben Zijn woord gehoord
  • Hij verrichtte wonderen om zijn boodschap geloofwaardig te maken, om geloof te wekken - de discipelen hebben met hun eigen ogen gezien
  • Hij stierf aan het kruis, maar stond weer op uit de dood en heeft zich levend vertoond - zijn discipelen hebben dat aanschouwd, met aandacht gezien
  • en Hij heeft Zich laten aanraken om de zijnen de zekerheid te geven dat Hij werkelijk lichamelijk was opgestaan - Maria Magdalena, Thomas en wellicht ook andere discipelen hebben hem aangeraakt.

2

1Jo 1:2 (en het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is); (Telos)

Openbaring → visuele waarneming → getuigen → verkondigen.

Het leven is geopenbaard. Het woord van het leven (vs. 1) is ook het leven, het eeuwige leven zelf (= Jezus, de Zoon van God). Evenals het woord van God gelijk is aan God en zelf God is (Joh. 1:1).

Joh 1:1 In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh 1:2 Dit was in het begin bij God. (...) Joh 1:4  In Hem was leven, en het leven was het licht van de mensen. (Telos)

Dat bij de Vader was.

Joh 1:1 In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh 1:2 Dit was in het begin bij God. (Telos)

3

1Jo 1:3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. (Telos)

Wat wij gezien en gehoord hebben. In vs. 1 is de volgorde anders. 'Gezien' ook in de vorige twee verzen. Hier spreekt een ooggetuige. Vergelijk Petrus' woorden, een van de ooggetuigen:

2Pe 1:16  Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. (Telos)

Wat wij gehoord hebben. 'Gehoord hebben' ook in vs. 1.

Verkondigen wij. Zie ook vs. 2: "wij verkondigen u het eeuwige leven".

5

1Jo 1:5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. (Telos)

In Hem in het geheel geen duisternis is. Duisternis in ons is bijvoorbeeld haat. Ook de zonde in ons vlees is een duistere factor.

6

1 Jo 1:6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. (Telos)

Gemeenschap met Hem. Zie vs. 3.

Wandelen in de duisternis. Doende zonde. De tegenstelling is: wandelen in het licht, zie volgende vers.

Joh 11:9  Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet;  Joh 11:10  maar als iemand ‘s nachts wandelt, struikelt hij, omdat het licht niet in hem is. (Telos)

7

1Jo 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (Telos)

En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Alleen in God is in het geheel geen duisternis (5). Wij daarentegen hebben nog de zonde in ons vlees (vgl. vers 8), een zondige natuur, die, ofschoon veroordeeld, ons nog tot zonde kan verleiden.

Jak 3:2  Want wij struikelen allen dikwijls. Als iemand in het woord niet struikelt, die is een volmaakt man, in staat ook het hele lichaam in toom te houden. (Telos)

8

1Jo 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. (Telos)

Dat wij geen zonde hebben. Geen zondige natuur en/of verborgen zonde en/of gedane zonde. In God daarentegen is in het geheel geen duisternis (5), de Vader en Zijn Zoon hebben geen zonde.

Voetnoot

  1. Dead Sea Scroll Studies with Ken Johnson: 1 John 1. Youtube.com: Prophecy Watchers, 25 okt. 2021. Duur: 51 min.