1 Johannes 2

Uit Christipedia

1 Johannes 2 van de Eerste brief van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Hoofdstukken van 1 Johannes: 12345.

1

1Jo 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; (Telos)

De Rechtvaardige. Opvallend is dat de Heer als de Rechtvaardige wordt voorgesteld. Hij is een rechtvaardige Voorspraak. Hij zal mijn zonde niet verdoezelen. Ofschoon hij mijn belang behartigt, doet hij geen afbreuk aan de rechtvaardigheid.

2

1Jo 2:2 en Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. (Telos)

Hij is het zoenoffer voor onze zonden. Het Griekse woord dat vertaald is door 'zoenoffer' (of: 'verzoening') is hilasmos. De Heer Jezus heeft zichzelf opgeofferd verzoening voor onze zonden. Hij is Verzoener, Middel tot verzoening én Voorspraak.

3

1Jo 2:3 En hieraan onderkennen wij dat wij Hem kennen: als wij zijn geboden bewaren. (Telos)

Hieraan onderkennen wij. Zie vs. 5.

Hem kennen. Zie ook vs. 4. Hem kennen en in Hem zijn (5).

Zijn geboden bewaren. Zie ook vs. 5

4

1Jo 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. (Telos)

Is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.

1Jo 1:6  Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. (Telos)

5

1Jo 2:5 Maar wie zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in Hem zijn. (Telos)

Maar wie zijn woord bewaart. Met inbegrip van zijn geboden, zie vs. 3.

Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. En Hem kennen (3).

10

1Jo 2:10  Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en geen aanleiding tot vallen is in hem. (Telos)

Aanleiding tot vallen ... is in hem. Haat is zo'n aanleiding, namelijk tot een misdaad. Hiervan is Kaïn, die zijn broer haatte, een voorbeeld.

13

1Jo 2:13  Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik schrijf u, jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Ik heb u geschreven, kinderen, omdat u de Vader kent. (Telos)

Die van het begin af is. Zie ook vs. 14. Namelijk de Zoon van God, Jezus Christus.

1Jo 1:1  Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven (Telos)

Joh 1:1 In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh 1:2 Dit was in het begin bij God. (Telos)

Jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Zie ook vs. 14. Jonge mensen zijn kwetsbaar. Hoevele verlaten niet, wanneer ze studeren, het geloof dat hun door hun ouders is bijgebracht. In de veranderlijke tijd van hun leven zoekt de duivel hen te misleiden en van het geloof af te trekken. Als zij het woord van God in hun hart bewaren, kunnen zij sterk zijn en de boze overwinnen (vs. 14).

14

1Jo 2:14  Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. (Telos)

Die van het begin af is. Zie ook vs. 13. Namelijk de Zoon van God, Jezus Christus.

En u de boze overwonnen hebt. Zie vs. 13.

15

1Jo 2:15 Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. (Telos)

Wat in de wereld is. Zie volgende vers, waarin wordt aangeduid al wat in de wereld is. Uitingen van de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven zien wij in de afgodische tempelprostitutie (ten tijde van Johannes), de drinkgelagen, de zuipketen (in onze dagen), de modeshows van onkuise kleding, het elkaar aftroeven met luxe goederen, trots zijn op grote aantallen likes en volgers op sociale media, de machtswellust van volksleiders, enz.

16

1Jo 2:16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. (Telos)

De begeerte. Van de wereld (17).

18

1Jo 2:18  Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het het laatste uur is. (Telos)

Zijn er ook nu vele antichristen gekomen. Voorlopers van dé antichrist. Het meervoud ook in vers 26: "hen die u misleiden".

19

1Jo 2:19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons; want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn; maar zij moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. (Telos)

Zij zijn van ons uitgegaan. Zoals eens een Judas Iskariot de kring der leerlingen van Jezus verliet om zijn Meester te verraden.

20

1Jo 2:20 En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. (Telos)

De zalving vanwege de Heilige. De Heilige Geest.

U weet alles. Wat u moet weten om niet misleid te worden (vs. 26) door de antichristen. U weet de waarheid (21).

21

1Jo 2:21 Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. (Telos)

Omdat u die weet. Zie vs. 20: "u weet alles".

Leugen. Zie vs. 22: "leugenaar".

22

1Jo 2:22 Wie is de leugenaar dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. (Telos)

De leugenaar. Zie vs. 21: "leugen".

24

1Jo 2:24 Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft, wat u van het begin af gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. (Telos)

Wat u van het begin af gehoord hebt. Het evangelie van Gods heil in Christus Jezus, inclusief de belofte van eeuwig leven (vs. 25).

In de Zoon ... blijven. Zie vs. 27, 28.

26

1Jo 2:26 Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. (Telos)

Hen die u misleiden. Antichristen, die loochenen dat Jezus de Christus is en die de Vader en de Zoon loochenen (22).

27

1Jo 2:27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en u hebt niet nodig dat iemand u leert; maar zoals zijn zalving u over alles leert, en waar is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, blijft u in Hem. (Telos)

De zalving. Benaming van de Heilige Geest. In vzn. 24 en 27 samen komt de Drie-enige God naar voren.

Die u van Hem ontvangen hebt. Van de Zoon van God (vs. 28).

U hebt niet nodig dat iemand u leert. Aangaande God en Zijn Zoon, de Christus.

Zijn zalving u over alles leert.

Joh 16:13  Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. (Telos)

Waar is en geen leugen. "De Geest van de waarheid" (Joh. 16:13). "Geen leugen is uit de waarheid" (vs. 21). De antichrist is de leugenaar (vs. 22)

Blijft u in Hem. In de Zoon (vs. 28). Zie ook vs. 24: in de Zoon en in de Vader blijven. Johannes bedoelt niet de zalving, de Heilige Geest, die in ons blijft.

28

1Jo 2:28 En nu, kinderen, blijft in Hem, opdat wij als Hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden voor Hem bij zijn komst. (Telos)

Blijft in Hem. Zie vs. 27, 24.

29

1Jo 2:29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, erkent dan dat ieder die de gerechtigheid doet, uit Hem geboren is. (Telos)

Dat Hij. De Zoon.

Uit Hem geboren is. Uit God de Zoon.

Joh 1:13  die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. (Telos)

Wij, gelovigen, zijn ook geboren uit water en Geest, d.i. uit het Woord van God en uit de Heilige Geest.

Joh 3:5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. (Telos)

1Jo 3:9  Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, omdat Diens zaad in hem blijft; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. (Telos)

1Jo 4:7  Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. (Telos)

1Jo 5:4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. (Telos)

Erkent dan dat ieder die de gerechtigheid doet, uit Hem geboren is.

Mt 7:16  Aan hun vruchten zult u hen kennen. Men plukt toch geen druiven van dorens, of vijgen van distels? (...) Mt 7:20  U zult hen dus aan hun vruchten kennen. (Telos)

1Jo 4:7  Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. (Telos)

1Jo 5:1  Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die liefheeft Hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit Hem geboren is. (Telos)

1Jo 5:18  Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. (Telos)