1 Johannes 3

Uit Christipedia

1 Johannes 3 van de Eerste brief van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Hoofdstukken van 1 Johannes: 12345.

1

1Jo 3:1 Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend. (Telos)

Kinderen van God. Zie vs. 2.

En wij zijn het ook. Werkelijk, door geboorte uit God (zie vorige hoofdstuk).

Omdat zij Hem niet gekend heeft. Zij heeft de openbaring van God in Christus, die het beeld is van God, niet verstaan.

Joh 1:10  Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. (Telos)

Joh 14:9  Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien; hoe zeg je dan: Toon ons de Vader? (Telos)

Hnd 13:27  Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet gekend, en de stemmen van de profeten, die op elke sabbat gelezen worden, hebben zij door Hem te veroordelen vervuld; (Telos)

1Jo 3:6  Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en Hem niet gekend. (Telos)

2

1Jo 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (Telos)

Kinderen van God. Zie vs. 1

We shall behold Him (Wij zullen Hem aanschouwen)

The sky shall unfold
  De lucht zal zich ontvouwen
Preparing His entrance
  Zijn entree voorbereiden
The stars shall applaud Him
  De sterren zullen Hem toejuichen
With thunders of praise
  Met donderslagen van lofprijs

The sweet light in His eyes, shall enhance those awaiting
  Het zoete licht in Zijn ogen zal de wachtenden versterken
And we shall behold Him, then face to face
  En wij zullen Hem aanschouwen, dan van aangezicht tot aangezicht

O we shall behold Him, we shall behold Him
  O, we zullen Hem aanschouwen, we zullen Hem aanschouwen
Face to face in all of His glory
  Van aangezicht tot aangezicht in al Zijn heerlijkheid
O we shall behold Him, yes we shall behold Him
  O, we zullen Hem aanschouwen, we zullen Hem aanschouwen
Face to face, our Savior and Lord
  Van aangezicht tot aangezicht, onze Heiland en Heer

The angel will sound, the shout of His coming
  De engel zal geluid maken, de roep van Zijn komst
And the sleeping shall rise, from there slumbering place
  En de ontslapenen zullen opstaan uit hun plaats van sluimering
And those remaining, shall be changed in a moment
  En die overblijven zullen veranderd worden in een ogenblik
And we shall behold him, then face to face
  En we zullen hem aanschouwen, dan van aangezicht tot aangezicht

We shall behold Him, o yes we shall behold Him
  Wij zullen Hem aanschouwen, o ja, wij zullen Hem aanschouwen
Face to face in all of His glory
  Van aangezicht tot aangezicht in al Zijn heerlijkheid
We shall behold Him, face to face
  Wij zullen Hem aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht
Our Savior and Lord
  Onze Heiland en Heer
We shall behold Him, our Savior and Lord
  Wij zullen Hem aanschouwen, onze Heiland en Heer
Savior and Lord!
  Heiland en Heer!


Sandi Patty - We Shall Behold Him (Official Live Video). Youtube.com: Gaither Music TV, 28 sept. 2012. Duur: 6 min. 20 sec.

4

1Jo 3:4  Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; en de zonde is de wetteloosheid. (Telos)

Die de zonde doet. Zie vs. 8. Die zondigt (vs. 6), een zondig leven leidt, zoals de duivel, die zondigt van het begin af (8), die een zondig leven leidt, die de gerechtigheid niet doet (10), die boze werken doet (12).

5

1Jo 3:5  En u weet dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en in Hem is geen zonde. (Telos)

Opdat Hij onze zonden zou wegnemen. Zie ook vs. 8: "opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken".

6

1Jo 3:6  Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en Hem niet gekend. (Telos)

Zondigt niet. Leeft niet in de zonde, blijft niet in de zonde, leeft geen zondig leven.

Ieder die zondigt. Die de zonde doet (vs. 4), die een zondig leven leidt, die de gerechtigheid niet doet (10), die boze werken doet (12).

8

1Jo 3:8  Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken. (Telos)

Wie de zonde doet. Zie vs. 4. Wie de gerechtigheid niet doet (10), wie boze werken doet (12).

Opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken. De werken van de duivel zijn (1) onze zondige daden (vgl. zie vs. 5), die wij als zondaars, in de zonde levend, uit de duivel zijnde, doen, en/of (2) zaken als bezetenheid, occulte belasting.

9

1Jo 3:9  Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, omdat Diens zaad in hem blijft; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. (Telos)

Doet de zonde niet. Zondigt niet (6), leeft niet in de zonde, leidt geen zondig leven.

Diens zaad. Diens woord.

1Pe 1:23  u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. (Telos)

10

1Jo 3:10  Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar: ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, en wie zijn broeder niet liefheeft. (Telos)

Die de gerechtigheid niet doet. Maar zondigt (6), de zonde doet (4, 8), boze werken doet (12).

En wie zijn broeder niet liefheeft. Zoals een Kaïn (12).

22

1Jo 3:22  en wat wij ook bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij zijn geboden bewaren en doen wat voor Hem welbehaaglijk is; (Telos)

Zijn geboden bewaren. Zie vs. 24.

23

1Jo 3:23 en dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, en elkaar liefhebben zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. (Telos)

Zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. Vermoedelijk heeft 'Hij' betrekking op de Heer Jezus.

Joh 13:34  Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. (Telos)

1Jo 2:7  Geliefden, geen nieuw gebod schrijf ik u, maar een oud gebod, dat u van het begin af hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u gehoord hebt. 1Jo 2:8  Anderzijds is het een nieuw gebod dat ik u schrijf, dat waar is in Hem en in u, omdat de duisternis voorbijgaat en het waarachtige licht al schijnt. (Telos)

2Jo 1:5  En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af hebben gehad: dat wij elkaar zouden liefhebben. (Telos)

24

1Jo 3:24 En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem; en hieraan weten wij dat Hij in ons blijft: aan de Geest die Hij ons gegeven heeft. (Telos)

Wie zijn geboden bewaart. Zie vs. 22.