1 Koningen/16

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

1 Koningen:


16 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

(Volgt later).

1 Kon. 16:23. Regeringsduur van Omri

1Kon 16:23 In het een en dertigste jaar van Asa, den koning van Juda, werd Omri koning over Israel, [en] [regeerde] twaalf jaren; te Thirza regeerde hij zes jaren. (SV)

Twaalf jaren. De 12 jaren zijn met inbegrip van de jaren dat Tibni naast hem stond.

1 Kon. 16:29. Regeringsduur van Achab

1Kon 16:29  En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israel, in het acht en dertigste jaar van Asa, den koning van Juda; en Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israel, te Samaria, twee en twintig jaren. (SV)

38e jaar van Asa. Heeft Omri slechts 7 jaren geregeerd. Of rekent men het 31e jaar van Asa vanaf de tijd dat hij in Tirza regeerde? Of heeft hij een tijd geregeerd naast Achab?