1 Korinthiërs/Samenvatting

Uit Christipedia

Deze pagina geeft een samenvatting van het boek 1 Korinthiërs per hoofdstuk.

Hoofdstuk 1

1:1-9 inleiding: zegenwens en dankzegging.

1:10-17 vermaning tot eenheid en tot roem in de Heer, tegen verdeeldheid, partijschappen en opgeblazenheid.  

(1:18-2:16 Gods wijsheid en die van de wereld)

1:18-31 De wijsheid van de wereld is door Gods wijsheid, geopenbaard in het evangelie van de gekruisigde Christus, tot dwaasheid gemaakt. God verkiest het zwakke en verachte, wat niets is om wat iets is te niet te doen. Christus is ons geworden wijsheid van Godswege.

Hoofdstuk 2

2:1-5 Paulus predikte, in eigen zwakheid, de gekruisigde Christus, niet in overredende woorden van wijsheid, maar met betoon van Geest en van kracht.

2:6-16 Gods wijsheid, geopenbaard door de Geest, die wij ontvangen hebben, wordt verstaan door de geestelijken.

Hoofdstuk 3

Opnieuw wijst Paulus hun op hun vleselijke toestand, doordat ze zich achter hun leraars schaarden en hen tot partijhoofden wilden maken, in plaats van de Heer Jezus direkt te volgen. Het bouwen op het fundament, d.i. Christus, onder verantwoordelijkheid van de gelovige. "Een ieder zie toe hoe hij daarop bouwt."

Hoofdstuk 4

Paulus wijst op de benarde positie waarin hij geweest is, doordat hij de Heer trouw diende en roept hen op zijn navolgers te zijn.  

Hoofdstuk 5

Geval van hoererij in de gemeente te Corinthe. Vermaning om de boze weg te doen.

Hoofdstuk 6

6:1-9 Onderlinge rechtszaken.

6:10-20 Tegen hoererij.

Hoofdstuk 7

Huwen of ongehuwd blijven; scheiden. Vermaning om te blijven in de roeping waarin een gelovige geroepen is.

Hoofdstuk 8

Waarschuwing het vlees dat aan afgoden geofferd is, niet te eten, terwille van hen die zich van de afgoden hadden bekeerd.

Hoofdstuk 9

9:1-18 Paulus komt voor zijn rechten als apostel op.

9:19-17 Paulus’ toewijding aan het evangelie en het behouden van mensen.

Hoofdstuk 10

10:1-13 Waarschuwing, geïllustreerd door afschrikwekkende voorbeelden uit de woestijnreis, tegen kwaad doen. God geeft uitkomst bij verzoeking.

10:14-22 U kunt niet èn door het avondmaal aan de tafel van de Heer èn door afgodische offermaaltijden aan de tafel van de demonen deelnemen.

10:23-11:1 U hoeft het vlees op de vleesmarkt niet te onderzoeken. Weest echter in uw eten geen struikelblok voor een ander.

Hoofdstuk 11

11:2-16 Tegen ongedekt bidden en profeteren door vrouwen.

11:17-34 Misstanden tijdens de gemeentelijk samenkomst: scheuringen, misbruik avondmaal.

Hoofdstuk 12

Over de geestelijke gaven en uitingen.

Hoofdstuk 13

Intermezzo: de liefde “een nog uitnemender weg” (12:31).

Hoofdstuk 14

14:1-25 Vervolg over de geestelijke gaven. Opwekking om profetie, welke nuttiger is dan talen, na te streven. Tracht overvloedig te zijn tot opbouwing van de gemeente.

14:26-40 Over de orde en welvoeglijkheid in de uitingen in de samenkomst van de gemeente.

Hoofdstuk 15

15:1-10 Wat het evangelie inhoudt. Na zijn opstanding is de Heer aan velen verschenen, ten laatste ook aan Paulus.

15:11-19 Paulus bestrijdt de mening van sommigen in Korinthe dat er geen opstanding van doden is.

15:20-28 Over de volgorde van de opstandingen, de regering van Christus en het einde.

15:29-34 Vervolg bestrijding van de dwaling.

15:35-50 De hoedanigheid van de lichamen van de opgestane gelovigen.

15:51-53 De verandering van de levenden bij de opname van de Gemeente.

15:54-57 De overwinning over de dood.

15:58 Vermaning om standvastig te zijn en overvloedig te werken in de Heer.

Hoofdstuk 16

16:1-3 Inzameling voor de heiligen.

16:4-9 Paulus’ reisplannen.

16:10-13 Komst van Timotheüs en Apollos naar Korinthe.

16:14 Vermaning om te waken en vast te staan.

16:15-28 Vermaning aan werkende broeders onderdanig te zijn. Blijdschap over enkele Korinthische broeders die Paulus hebben verkwikt.

16:19-24 Groeten en slotwoorden.

Bron

Een deel van de tekst van de pagina 1 Korinthiërs is naar hier overgezet op 22 juni 2016.