1 Korinthiërs 12

Uit Christipedia

1 Korinthiërs 12 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van 1 Korinthiërs zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

1 Korinthiërs, hoofdstuk: 12345678910111213141516

Samenvatting

Dit hoofdstuk handelt over de geestelijke gaven en uitingen. Tegenover het overwaarderen van bepaalde (spectaculaire) gaven en het gevaar van verdeeldheid, wijst Paulus op de gaven als door God gegeven, hun verscheidenheid en noodzakelijkheid, en de eenheid van het lichaam van Christus waarvan de gelovigen leden zijn. Het menselijk lichaam neemt de apostel als illustratie.

1 Kor. 12:1. Onderwerp 'geestelijke uitingen'

1Co 12:1  Wat nu de geestelijke [uitingen] betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. (TELOS) 

Wat nu ... betreft. Een ander onderwerp waarover de Korinthiërs een of meer vragen hadden.

Geestelijke [uitingen]. De werkingen en manifestaties van de Geest, zoals het spreken in een vreemde taal. Velen vertalen door "geestelijke gaven" of "geestesgaven". In de gemeente werd gestreefd naar het verkrijgen van deze gaven.

1Co 14:12 Zo ook u, omdat u streeft naar geestelijke gaven, tracht overvloedig te zijn tot opbouwing van de gemeente. (TELOS)

Dat streven was niet verkeerd.

1Co 14:1 Jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke [uitingen], maar vooral, dat u mag profeteren. (TELOS)

De beschouwing en het gebruik van deze gaven bij de discipelen behoefde echter verbetering.

1 Korn. 12:2. Verkeerde leiding.

1Co 12:2 U weet dat toen u van de volken was, u tot de stomme afgoden werd heengedreven, al naar u geleid werd. (TELOS)

Werd heengedreven, al naar u geleid werd. Vergelijk:

Efe 2:2 waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, (TELOS)

1 Kor. 12:4. Verscheidenheid

1Co 12:4 Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest; (TELOS)

Verscheidenheid van genadegaven. Zoals genoemd in de verzen 8-10. Paulus noemt een reeks gaven ook hier op:

1Co 14:6 En nu, broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen, als ik niet tot u spreek of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer? (TELOS)

1 Kor. 12:7. Openbaring aan ieder

1Co 12:7 Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is. (TELOS)

De openbaring van de Geest. De Geest geeft genadegaven door te openbaren, bekend te maken een woord van wijsheid of een woord van kennis of profetie (vers 8v.) of een overtuiging (geloof) aangaande iets te schenken.

1Co 14:6 En nu, broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen, als ik niet tot u spreek of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer? (TELOS)

1Co 14:30 En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. 1Co 14:31 Want u kunt allen, een voor een, profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. (TELOS)

Nuttig. In de eerste plaats tot nut van de gemeente, de medegelovige. Zo wordt een "woord" van wijsheid gegeven (vers 8) om te spreken, niet in de eerste plaats tot zichzelf, maar tot een ander.

1 Kor. 12:8. Woord van wijsheid of van kennis

1Co 12:8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven een woord van wijsheid; en aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde Geest; (TELOS)

Joh 7:15 De Joden dan verwonderden zich en zeiden: Hoe is Deze zo geleerd zonder onderwezen te zijn? (TELOS)

Woord van kennis.

1Co 14:6 En nu, broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen, als ik niet tot u spreek of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer? (TELOS)

1 Kor. 12:9. Geloof, genezing

1Co 12:9 aan een ander geloof door dezelfde Geest; en aan een volgende genadegaven van genezing door de ene Geest; (TELOS)

Geloof. Niet het zaligmakend geloof, maar geloof voor een bepaalde zaak. Stefanus was "een man vol van geloof en van de Heilige Geest" (Hand. 6:5).

Hnd 14:9 Deze hoorde Paulus spreken; die keek hem aandachtig aan, en daar hij zag dat hij geloof had om gezond te worden,

Hnd 11:24 Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en een aanzienlijke menigte werd de Heer toegevoegd. (TELOS)

Genadegaven van genezing. Meervoud. Ze worden op verschillende momenten geschonken. Paulus bijvoorbeeld ontving zulke gaven, om mensen gezond te maken. In Lystra genas hij een man die kreupel was van de moederschoot af en nooit gelopen had (Hand. 14:8). Onze Heiland had als mens deze gaven in ongekend hoge mate.

1Co 12:28 En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. (TELOS)

1Co 12:30 Hebben allen soms genadegaven van genezingen? Spreken allen soms in talen? Zijn allen soms uitleggers? (TELOS)

1 Kor. 12:10. Krachten, profetie, onderscheidingen, talen, uitlegging.

1Co 12:10 en aan een volgende werkingen van krachten; en aan een volgende profetie; en aan een volgende onderscheidingen van geesten; aan een ander allerlei talen; en aan een volgende uitlegging van talen. (TELOS)

Werkingen van krachten. Meervoud. Zie artikel Kracht.

Het Nieuwe Testament verschaft ons enkele voorbeelden. God deed buitengewone krachten (meervoud) door de handen van Paulus.

Hnd 19:11 En buitengewone krachten deed God door de handen van Paulus, Hnd 19:12 zodat zelfs zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam op de zieken werden gelegd en de ziekten van hen weken en de boze geesten uitgingen. (TELOS)

Stefanus was "vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk" (Hand. 6:8).

Hnd 6:5 ... Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, (...) Hnd 6:8 Stefanus nu, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. (TELOS)

Een ander voorbeeld is de kracht die Paulus deed toen hij de tovenaar Elymas met blindheid sloeg.

Hnd 13:9 Saulus echter, ofwel Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem strak aan en zei: Hnd 13:10 O jij, vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? Hnd 13:11 En nu, zie, de hand van de Heer is op je, en je zult blind zijn en voor een tijd de zon niet zien. En onmiddellijk viel donkerheid en duisternis op hem, en hij ging rond en zocht mensen die hem bij de hand konden leiden. (TELOS)

Profetie. Berust op openbaring, het is een geopenbaard woord, een "openbaring van de Geest" (vers 7, vgl. 1 Kor 14:30).

1Co 12:7 Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is. (TELOS)

1Co 14:30 En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. 1Co 14:31 Want u kunt allen, een voor een, profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. (TELOS)

Onderscheidingen van geesten. Meervoud. Paulus zag de verkeerde geest in de Joodse tovenaar Elymas:

Hnd 13:9 Saulus echter, ofwel Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem strak aan en zei: Hnd 13:10 O jij, vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? Hnd 13:11 En nu, zie, de hand van de Heer is op je, en je zult blind zijn en voor een tijd de zon niet zien. En onmiddellijk viel donkerheid en duisternis op hem, en hij ging rond en zocht mensen die hem bij de hand konden leiden. (TELOS)

Aan een ander allerlei talen. Iemand krijgt de mogelijkheid om in verschillende talen te spreken.

Uitlegging van een talen. Een gave die, naar het schijnt, tegenwoordig veel minder voorkomt dan de gave van te spreken in een vreemde taal.

1 Kor. 12:11. Dat alles van de Geest

1Co 12:11 Maar al deze dingen werkt een en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals Hij wil. (TELOS)

Aan ieder afzonderlijk. Iedere gelovige ontvangt, of kan ontvangen, een openbaring van de Geest (vers 7), een geestesgave.

1 Kor. 12:13. Eén lichaam, één Geest.

1Co 12:13 Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en ons allen is van één Geest te drinken gegeven. (TELOS)

Door één Geest tot één lichaam gedoopt. De gelovigen zijn tot Christus gedoopt en de Geest heeft ze tot één lichaam, dat van Christus, samengevoegd.

1Co 12:27 En u bent het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. (TELOS)

Ga 3:26 want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Ga 3:27 Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Ga 3:28 Daar is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrije, daar is geen man of vrouw; want u bent allen een in Christus Jezus. (TELOS)

Van één Geest te drinken gegeven. Vergelijk:

Joh 4:10  Jezus antwoordde en zei tot haar: Als u de gave van God kende en Wie Hij is die tot u zegt: Geef Mij te drinken, dan zou u aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven. Joh 4:14  maar ieder die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. (TELOS)

Joh 6:63  De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u heb gesproken, zijn geest en zijn leven.

Joh 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus: Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken! Joh 7:38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh 7:39  Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. (TELOS)

Water is een bron van leven. De Geest is de Geest van het leven. Hij is de bron van leven.

1 Kor. 12:18. De leden door God gesteld

1Co 12:18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. (TELOS)

God heeft in het lichaam gesteld.

1Co 12:28 En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. (TELOS)

1 Cor. 12:22. De schijnbaar zwakkere leden.

1Co 12:22 Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn des te noodzakelijker; (TELOS)

De zwakkere. Wat de zwakkere zijn, is onduidelijk. Paulus heeft de volgende leden genoemd: voet (vs. 15), hand (vs. 15), oor (vs. 16), oog (vs. 16), neus ('reuk', vs. 17), hoofd (vs. 21). Is de voet zwakker dan de hand (vs. 15)? Het oor zwakker dan het oog (vs. 16)? De neus zwakker dan het oor? (vs. 17).

Sommige uitleggers denken bij 'de zwakkere leden' aan de buik en de inwendige tedere lichaamsdelen[1] (ingewanden, darmen).

Sommige inwendige organen (hart, longen) zijn noodzakelijk om te kunnen leven.

1 Kor. 12:28. Wat God in de gemeente gesteld heeft

1Co 12:28 En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. (TELOS)

God heeft in de gemeente gesteld.

1Co 12:18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. (TELOS)

Besturingen.

Ro 12:8 hetzij wie vermaant, in het vermanen; wie meedeelt, in eenvoudigheid; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. (TELOS)

1Ti 5:17 Laat de oudsten die goed besturen, dubbele eer worden waard geacht, vooral zij die arbeiden in woord en leer;

Allerlei talen. Paulus noemt ze als laatste. Ze zijn minder nuttig voor de gemeente.

1 Kor. 12:30. Allen dezelfde gaven?

1Co 12:30 Hebben allen soms genadegaven van genezingen? Spreken allen soms in talen? Zijn allen soms uitleggers? (TELOS)

Genadegaven van genezingen.

1Co 12:9 aan een ander geloof door dezelfde Geest; en aan een volgende genadegaven van genezing door de ene Geest; (TELOS)

1Co 12:28 En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. (TELOS)

1 Kor. 12:31. Wat na te streven.

1Co 12:31 Streeft echter naar de grootste genadegaven. En ik wijs u een nog uitnemender weg. (TELOS)

De grootste genadegaven. Dat zijn de meest nuttige, nuttig voor de gemeente van Christus: apostelen, profeten, leraars. De genadegaven van de talen behoort, op zichzelf genomen (los van de gave van uitlegging), tot de minst nuttige, zo wordt hierna duidelijk.

Uitnemender weg. Dat is de liefde, zie het volgende hoofdstuk, het bekende hoofdstuk van de liefde.

Voetnoot

  1. John Gill's Expositor, commentaar bij 1 Kor. 12:22. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 1 Cor. 12:22.