1 Korinthiërs 6

Uit Christipedia

1 Korinthiërs 6 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van 1 Korinthiërs zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

1 Korinthiërs, hoofdstuk: 12345678910111213141516

1 Kor. 6:1

1Co 6:1  Durft iemand van u, als hij een zaak heeft tegen de ander, recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? (TELOS)

De onrechtvaardigen, dat zijn de niet-gelovige rechters van deze wereld, niet nog in de zonde zijn.

1 Kor. 6:4

1Co 6:4 Als u dan rechtszaken hebt over de dingen van dit leven, stelt dan daarover hen die in de gemeente niet geacht zijn! (TELOS)

Stelt dan daarover hen die in de gemeente niet geacht zijn! Want zelfs de geringste heiligen kunnen, aan de hand van Gods Woord, geleid door de Geest en op grond van hun levenservaring, uitspraak doen. Zij moeten kunnen vaststellen dat de ontuchtige zondigt en verwijderd moet worden.

1 Kor. 6:10

1Co 6:10 Dwaalt niet! Geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers zullen Gods koninkrijk beerven. (TELOS)

Hoereerders.

2Co 12:21 dat, als ik weerkom, mijn God mij wat u betreft zal vernederen en ik zal treuren over velen van hen die vroeger hebben gezondigd en nog geen berouw hebben over de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij hebben bedreven. (Telos)

Schandjongens, zij die bij mannen liggen. In beide gevallen gaat het om mensen die homoseksuele handelingen verrichten, dus om homoseksueel gedrag[1].

1 Kor. 6:12

1Co 6:12  Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten overheersen. (TELOS)

Uit het vervolg blijkt dat Paulus aan hoererij denkt, waarover sommigen wellicht verkeerde denkbeelden hadden, bijv. dat hoererij onze verlossing, die geestelijk is, niet aantast. Wellicht beriepen zij zich op de verworven vrijheid in Christus.

Later herhaalt Paulus de woorden, terwijl hij een andere beperking van de persoonlijke vrijheid aanwijst: het geweten van de naaste.

1Co 10:23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. 1Co 10:24 Laat niemand het zijne zoeken, maar dat van de ander. 1Co 10:25 Eet alles wat op de vleesmarkt wordt verkocht, zonder te onderzoeken om het geweten. (...) 1Co 10:28 Maar als iemand tot u zegt: Dit is godenoffer, eet het dan niet ter wille van hem die u dat te kennen geeft en van het geweten. (TELOS)

1 Kor. 6:16

1Co 6:13 De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen, maar God zal zowel het een als het ander te niet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. (TELOS)

De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen. Mogelijk dat een hoerenloper zich aldus rechtvaardigde: "als ik mijn buik rommelt van de trek, neem ik spijzen. De spijzen zijn voor de buik. Als ik seksuele begeerte heb, bezoek ik een hoer. Die is er voor."

Het lichaam is ... voor de Heer. Vergelijk

1Co 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van [de] Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? (TELOS)

De Heer voor het lichaam. De Heer zorgt voor het lichaam, dat thans sterfelijk is, doch door Hem zal worden opgewekt (vers 14).

1 Kor. 6:18

1Co 6:18 Ontvlucht de hoererij! Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar wie hoereert, zondigt tegen zijn eigen lichaam. (TELOS)

Ontvlucht de hoererij! Als iets dat jou wil grijpen en vasthouden. Denk aan Jozef, die zich losrukte van Potifars overspelige vrouw en vluchtte.

Zondigt tegen zijn eigen lichaam. Hij doet zijn eigen lichaam kwaad. Onder ontuchtigen komen seksueel overdraagbare aandoeningen vaker voor. "Prostituees en hun klanten lopen een verhoogd risico op een soa/hiv vanwege het hoge aantal wisselende contacten. Bovendien lopen prostituees meer risico op seksueel geweld en een ongewenste zwangerschap."[2]

1 Kor. 6:19

1Co 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van [de] Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? (TELOS)

Tempel van [de] Heilige Geest. Het individuele lichaam is een tempel. Ook de plaatselijke gemeente is een tempel:

1Co 3:16 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 1Co 3:17 Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig, en dat bent u. (TELOS)

2Co 6:16 En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft; ‘Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn’. (TELOS)

En dat u niet van uzelf bent. Zie ook het volgende vers. En vergelijk: "het lichaam is ... voor de Heer" (3:13).

1 Kor. 6:20

1Co 6:20 Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam! (TELOS)

Voor een prijs gekocht.

1Co 7:22 Want de slaaf die in de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer; evenzo is de vrije die geroepen is, een slaaf van Christus. U bent voor een prijs gekocht; (TELOS)

Gekocht met de prijs van Jezus' bloed.

Opb 5:9 En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (TELOS)

Zie verder bij Kopen.

Verheerlijkt dan God in uw lichaam. Dat kunnen wij doen door Hem in ons lichaam, met onze leden (mond, handen, voeten) te dienen.

Ro 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke eredienst. (TELOS)

Ro 6:13 En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. (...) Ro 6:19 (Ik spreek menselijkerwijs, om de zwakheid van uw vlees.) Want zoals u uw leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot de wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging. (TELOS)

Flp 1:20 volgens mijn reikhalzende verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid zoals altijd ook nu Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. (TELOS)

Voetnoten

  1. Is "Homosexuality" A Bad Translation? Youtube.com: Dr. Sean McDowell, 18 okt. 2021. Duur: 2 min. 34 sec.
  2. Risicogroepen voor seksueel ongezond of riskant gedrag, Loketgezondleven.nl. Geraadpleegd 18 dec. 2017.