1 Samuël/Hoofdstuk 7

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

1 Samuël:


Hoofdstuk 7 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

12

1Sa 7:12  Samuël nu nam een steen, en stelde [dien] tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-haezer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. (SV)

Eben-Haëzer 1 Sam 7.12 tekening.png

16-17

1Sa 7:16  En hij toog van jaar tot jaar, en ging rondom naar Beth-el, en Gilgal, en Mizpa; en hij richtte Israël in al die plaatsen.  1Sa 7:17  Doch hij keerde weder naar Rama; want daar was zijn huis, en daar richtte hij Israël; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar. (SV)

Jaarlijks maakte hij een rondreis langs deze drie plaatsen Beth-el, Gilgal en Mizpa, waar hij rechtsprak, waarna hij terugkeerde naar zijn thuisplaats Rama.

Bijbelse plaatsen ten noorden van Jeruzalem