1 Samuël

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf 1 Samuel)

Het eerste boek Samuël is het negende boek in de Bijbel, en is genoemd naar één van de hoofdpersonen, de richter en profeet Samuël. In de Tenach vormt dit boek een geheel met 2 Samuël, en is het het derde boek in de Nebiïm. Zie Boeken van Samuël.

Boodschap

Een van de sleutelwoorden in dit boek is "Gebed". Zie oa.: 1 Sam. 1:10-27; 7:5; 8:6; 12:19-23.

De plaats van en de kracht van het gebed in alle omstandigheden van het leven. Dit komt al tot uiting in de naam Samuël - "God heeft gehoord," duidend op de wonderlijke geboorte van Samuël in antwoord op de gebeden van zijn moeder Hanna.

Het boek Samuël leert het belang van God dienen, zijn woord horen en gehoorzamen en alleen aan de Heer te offeren. Het laat zien hoe na de chaotische tijden van de Richteren, er rust komt voor Israël, wanneer zij God dienen. De profeet Samuël gaat hen daarin voor en onderwijst hen. Het laat ook zien dat als Israël het verlangen heeft net als alle anderen volkeren een koning te hebben, het daarmee Samuël, en bovenal, God, verwerpt; en wat de gevolgen kunnen zijn van het menselijke koningschap.

Naam, auteurschap en datering

"Roeping van Samuël" door Joshua Reynolds

Dat het boek de naam Samuël draagt, betekent niet dat het daarom ook volledig door Samuël is geschreven, vooral ook omdat al in 1 Saumël 25:1 zijn dood wordt beschreven. Het boek draagt zijn naam, omdat Samuël een zeer belangrijke godsman was in Israël.

Volgens de Talmoed schreef Samuël het boek, evenals Richteren en Ruth, maar om bovenvermelde reden is dit niet houdbaar. In 1 Kronieken 29:29 staat: "De geschiedenis van koning David is van begin tot eind opgetekend in de geschriften van de ziener Samuël, de profeet Natan en de schouwer Gad." Waarschijnlijk heeft de samensteller van het boek Samuël gebruik gemaakt van deze drie genoemde documenten. Een flink gedeelte van het boek zou dus inderdaad door Samuël beschreven kunnen zijn. In ieder geval is het pas in later tijd samengesteld, na het koningschap van David, zoals blijkt uit 1 Samuël 27:6 "Achis wees David Siklag toe, en zo komt het dat Siklag tot op de dag van vandaag aan de koningen van Juda behoort." Dus na de verdeling van het rijk in Juda en Israël, maar voor de ballingschap.

Het boek

Van de zes historische boeken van Israël is 1 Samuël wel het meest bekend door de geschiedenis van de geboorte van Samuël, zijn roeping, de verhalen over Saul, David en Goliath en vele andere. Het is een boeiend boek om te lezen. De inhoud van het boek gaat over de geschiedenis van de tijd van de richteren tot de dood van koning Saul.

Enkele opvallende zaken:

  • In dit boek wordt voor het eerst de titel JHWH Tzevaot ("Here der heerscharen" (NBG) of "Heer van de hemelse machten"(NBV)) gebruikt. Hoofdstuk 1:3, een titel voor God die 281 keer in de Bijbel voorkomt en verwijst naar het feit dat de God van Israël heerser is over alle machten, mensen en engelen in hemel en op aarde.
  • De titel "Messias" wordt voor het eerst in dit boek genoemd, namelijk in het dankgebed van Hanna in 2:10. (zijn gezalfde, letterlijk "Zijn Messias.")
  • In dit boek wordt de oorspronkelijke titel van "profeet" vermeld, nl. "ziener," 9:9, een naam die verwijst naar speciale gaven zoals inzicht in Gods plannen en visioenen van God.

Indeling

De drie belangrijkste personages in dit boek zijn: Samuël, Saul en David. De indeling van het boek is te maken rondom hun optredens.

Hoofdstuk 1-7. Samuël. Hanna's gebed om een zoon, Gods antwoord op het gebed, Hanna's profetische lofgezang. De verloedering van de dienst in de tabernakel door Eli's zonen, de ernstige waarschuwing die God door een profeet tot Eli sprak en de roeping van de jonge Samuël. Wegvoering van de ark en de dood van Eli, de terugkeer van de ark en overwinning door gebed en terugkeer tot God onder Samuël.

Hoofdstuk 8 - 15. Saul. Samuëls gebed tot God over de wens van Israël een koning te hebben, de verkiezing en zalving van Saul tot koning van Israël. Sauls eerste grote overwinningen op de vijanden en Samuëls afscheidsrede tot het volk Israël. Sauls falen, het opnieuw de fout ingaan en zondigen tegen Gods opdracht en tenslotte zijn periode van depressies en bezetenheid.

Hoofdstuk 16-31. David. David door God uitgekozen en gezalfd door Samuël. In dienst bij Saul als minnestreel en wapendrager, zijn gevecht met Goliath, zijn vriendschapsverbond met Jonathan en Sauls jaloezie en pogingen David te doden. Davids vlucht en rondzwervingen en de dood van Saul en Jonathan.

Samenvatting

1 Sam. 1-7. Israël onder de richterlijke en profetische werkzaamheid van Samuël.
1 Sam. 1-4. Hanna, de vrome vrouw van Elkana, ontvangt op haar gebed een zoon van de Here God, dien zij Samuël noemt en wijdt aan de dienst van God. Hanna's lofzang. Vergel. Luk. 1: 46 — 55. Samuëls opvoeding te Silo. Eli's goddeloze zonen. Het gericht over het huis van Eli, aan Samuël geopenbaard, waarmee zijn profetische roeping aanvangt. Israël wordt door de Filistijnen geslagen; de Ark van God weggevoerd. Dood van Eli en zijne zonen.
1 Sam. 5-6. De Ark van God en Dagon. Haar terugzending. Haar ont­heiliging te Beth-Semés. De straf van God.
1 Sam. 7. De Ark van God te Kirjath-Jearim. Israëls bekering en de overwinning op de Filistijnen. Samuëls richterlijke werk­zaamheid.

1 Sam. 8-15. Het koningschap van Saul tot zijn verwerping.

1 Sam. 8-11. Israël begeert een koning als de andere volken. God geeft het volk in Saul een koning naar zijn lust. Samuël zalft hem als zodanig. Het volk kiest hem door het lot en na zijn overwinning over de Ammonieten wordt hij in het koningschap bevestigd.
1 Sam. 12-14. Samuël houdt zijn laatste rede tot het volk. Sauls krijgsbedrijven; zijn eigenwillige godsdienst. Jonathans heldenmoed en Sauls dwaasheid. De overwinning over de Filistijnen en andere omwonende volken. Sauls geslacht.
1 Sam. 15. De ongehoorzaamheid van Saul in zijn krijg tegen de Amalekieten en zijn verwerping daarom van de zijde van God.
1 Sam. 16-31. Davids verkiezing en zalving tot koning. Sauls vervol­ging.
1 Sam. 16-17. Terwijl Samuël op Gods bevel David te Bethlehem tot koning zalft, wijkt de Geest des Heeren van Saul en een boze geest begint hem te verschrikken. Davids harpspel. Zijn strijd met Goliath.
1 Sam. 18-20. David wordt bevriend met Jonathan en wordt krijgsoverste van Saul. Diens ijverzucht en boze plannen. Saul tracht David te doden. Hij vlucht naar Samuël. Zijn verbond met Jonathan. Diens vruchteloze voorspraak bij zijn vader.
1 Sam. 21-24. David te Nob; te Gath; in de spelonk van Adullam; in het land van Moab en in het woud Hereth in Juda. Sauls schrikkelijke wraak over de priesterstad Nob. Hij vervolgt David te Kegila en in de woestijn Zif, later in de woestijn Engedi, waar David hem had kunnen doden.
1 Sam. 25-31. Samuëls dood. David in de woestijn Paran. Zijn verzoek aan Nabal en diens hooghartige weigering. Het wijze optreden van Abigaïl. Saul zoekt David wederom te doden, maar David verschoont ten tweeden male zijn leven. Nu vlucht David naar de Filistijnen; hij krijgt Ziklag als woonplaats en strijdt tegen Israëls vijanden. Saul komt opnieuw in krijg met de Filistijnen. Zijn gang naar de waarzegster te Endor. Terwijl David kampt tegen de Amalekieten, strijdt Saul tegen de Filistijnen, verliest de slag en brengt zich zelf om het leven.

Commentaar en onderwerpen

Hoofdstukken van dit Bijbelboek samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd: · 7 · 20


Meer weten

Ger de Koning, 1 Samuël – Toegelicht & Toegepast 09. Uitgeverij Daniel, 2020, 2e druk. Pagina's: 312. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

H. Rossier, Van de schaapskooi tot de troon; I Samuël. Den Haag: uitgeverij J.N. Voorhoeve. Bladzijden: 174.

Duits

Ger de Koning, 1. Samuel, Ausgelegt & Angewandt 09. Jetzt lesen auf kingcomments.com. Download pdf von oudesporen.nl. Seiten: 311. E-book ePub-format. E-book Mobi-format.

Engels

Ger de Koning, 1 Samuel, Explained & Applied 09. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 281. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.

Bron

W.B. Renkema, Handboek der bijbelkunde (Wageningen: J. Zomer, 1911), blz. 54-56. Tekst hiervan is verwerkt op 28 dec. 2016.