1 Timotheüs/Hoofdstuk 5

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb

1 Timotheüs:


Hoofdstuk 5 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Timotheüs wordt vermaand, hoe zich te gedragen tegenover gelovigen van onderscheiden leeftijd (1-2), met name weduwen (3-16) en ouderlingen van de gemeente (17-21).

1 Tim. 5:11

1Ti 5:11  Maar wijs jongere weduwen af; want wanneer zij zich in zinnelijkheid tegen Christus keren, willen zij trouwen (Telos)

In zinnelijkheid. “Weelderig geworden” (SVV), lett. “over-sterk”. Wanneer zij niet langer beknot willen worden, maar weelderig en sterk willen leven. "Wel gevoed en vleselijk gezind geworden" (Kanttekening Statenvertaling), na de dienst en onderhouding ontvangen van de gemeente. De jonge weduwen die ondersteund worden en geen werk hebben, dragen een weelde die hen zinnelijk maakt.

Vergelijkbare Schriftplaatsen:

Opb 18:7 Naarmate zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelderig geleefd heeft, geeft haar zoveel pijniging en rouw. Want zij zegt in haar hart: Ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal helemaal geen rouw zien. (Telos)

2Kr 26:16 Maar als hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart tot verdervens toe, en hij overtrad tegen den HEERE, zijn God; want hij ging in den tempel des HEEREN, om te roken op het reukaltaar.

! Tim. 5:14

1Ti 5:14  Ik wil dan dat jongere weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen, de tegenstander geen enkele aanleiding tot lasteren geven. (Telos)

Uit noodzakelijkheid en welmenend zegt de apostel dat over de jongere weduwen. Maatregelen van orde en tucht zijn noodzakelijker dan het voorhouden van een verheven christelijk ideaal (ongehuwd blijven), dat voor velen in de gemeente geheel onbereikbaar was. Het is hem daarbij meer te doen is om een juk voor haar om de begeerte en haar macht te breken, dan om te voldoen aan de begeerte.

1 Tim. 5:12

1Ti 5:12 en zijn schuldig, omdat zij hun eerste geloof verworpen hebben. (Telos)

Hun eerste geloof verworpen. Het is niet geheel duidelijk wat Paulus bedoelt. Eén verklaring zegt: ze trouwen met een ongelovige. Vergelijk vers 15: sommigen hebben zich afgewend, de satan achterna.

Een andere verklaring zegt: "eerste geloof' moet zijn 'eerste trouw', d.i. de belofte aan de gemeente, afgelegd voor het verdere leven bij het intreden in de erestaat van weduwe-zijn. Opnieuw huwen gold als verzaken van de beloofde trouw.[1] Hiertegen kan worden ingebracht dat vers 14 schijnt te zeggen dat jongere weduwen opnieuw moeten trouwen.

1 Tim. 5:15

1Ti 5:15  Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna. (Telos)

Het gaat om jonge weduwen die de gave van de onthouding niet hebben, maar uitwendig aan de weduwstaat vast willen houden. Zij hebben zich al afgewend van de juiste weg achter de satan, die met zijn verleidingen tot zinnelijke begeerlijkheden hen ertoe gebracht hebben om hun staat door ontuchtige wandel te schandvlekken of in andere ander onbehoorlijk gedrag te vallen.

1 Tim. 5:16

1Ti 5:16 Als een gelovige <man of> vrouw weduwen heeft, laat deze hun hulp verlenen; en laat de gemeente er niet mee belast worden, opdat deze hulp kan verlenen aan hen die werkelijk weduwen zijn. (Telos)

Weduwen heeft. In huis heeft of in haar familie heeft.

1 Tim. 5:20

1Ti 5:20  Stel hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak, opdat ook de overigen vrees hebben. (Telos)

Hen. Wie zijn die hen? Antwoord 1: gelovigen, zie vers 22, 24; Matth. 18:15-17 (de zondigende broeder).

Antwoord 2: ouderlingen, want van dezen had de apostel pas gesproken. Nochtans kan en moet 'hen' ook op anderen geduid worden, daar de woorden van de apostel niet minder tegen die gelden.[2]

Zondigen. Als zij openbaar zondigen, maar misschien ook wanneer een opzettelijk verborgen verkeerde weg bekend wordt.

Opdat ook de overigen vrees hebben. En daarom de zonde mijden. Een openbare bestraffing moet anderen afhouden van het kwaad.

Wanneer onder de wet van Mozes iemand in een twistzaak niet hoorde naar de rechterlijke uitspraak, dan moest hij met de dood gestraft worden. Dit weerhoudt anderen ervan dezelfde weerspannigheid te hebben.

De 17:12  De man echter die overmoedig handelt, door niet te luisteren naar de priester die daar staat om de HEERE, uw God, te dienen, of naar de rechter, die man moet sterven. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. De 17:13  Laat heel het volk het horen en bevreesd zijn, en niet meer overmoedig zijn. (HSV)

1 Tim. 5:21

1Ti 5:21  Ik betuig voor God en Christus Jezus en de uitverkoren engelen, dat je deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel, zonder iets te doen uit partijdigheid. (Telos)

De uitverkoren engelen. Waarschijnlijk engelen die voor Gods troon zijn.

Lu 1:19  En de engel antwoordde en zei tot hem: Ik ben Gabriel die voor God sta, en ben gezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. (Telos)

Zonder vooroordeel. Zonder vooringenomenheid tegen de een of voor de ander, onpartijdig, zonder aanzien des persoons.

Bronnen

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901). Enige tekst van het commentaar op 1 Tim. 5 is onder wijziging verwerkt op 24 aug. 2020.

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van 1 Tim. 5 is onder wijziging verwerkt op 24 aug. 2020.

Voetnoot

  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij 1 Tim. 5:12.
  2. Zie de kanttekening van de Statenvertaling