1 Korinthiërs

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf 1 korinthe)

De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (ook kortweg 1 Korintiërs of 1 Korinthe genoemd) is een boek in de Bijbel en maakt deel uit van het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland. Paulus wijst hen op de verkeerde, zondige toestanden in de gemeente, en geeft de weg tot verandering en verbetering aan. Het zijn voornamelijk de gemeentelijke verordeningen, die duidelijk worden aangegeven.

Er is ook een andere brief aan de Korinthiërs, genoemd de Tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs.

Geadresseerden

Merkwaardig is, dat hij zich in het adres niet alleen richt tot de gemeente te Korinthe, maar "tot allen in elke plaats, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen." Hij geeft verordeningen voor álle gemeenten.  

Datering

De 1e en 2e brief aan de Korinthiërs werden geschreven tijdens de derde reis van de apostel, tegen het einde van zijn driejarig verblijf te Efeze, rond het jaar 56 (of 54) na Christus[1]

0 — 49 n.C. < Israël en Gemeente 50 — 99 > Kerkgeschiedenis 100 — 199
Openbaring van JohannesJeruzalemClemens RomanusDidachè2 PetrusPaulus2 Timotheüs1 PetrusTitusbrief1 TimotheüsHandelingen van de ApostelenBrief aan de HebreeënBrief aan FilemonEfezebriefPorcius FestusBrief van JakobusKolossenzenbriefFilippenzenbriefRomeinenbrief2 Korinthiërs1 KorinthiërsDerde zendingsreis van PaulusNero (keizer)Felix (stadhouder)GallioTweede zendingsreis van PaulusGalatenbriefHerodes Agrippa IIAnaniasClaudius I

Achtergrond en aanleiding

De gemeente was gesticht door de apostel Paulus tijdens zijn 2e zendingsreis (1 Korinthe 4:15 en Handelingen 18). 

Paulus' tweede zendingsreis, waarop hij Korinthe in Achaje (Achaia), in Griekenland, aandoet. 

In Korinthe had de apostel anderhalf jaar aan de gelovigen onderwijs gegeven in het woord van God. De meesten zal hij vanaf hun bekering gekend hebben.

Paulus schreef zijn brief vanuit Efeze (1 Cor. 16:8-9), in de tijd van zijn derde zendingsreis. Hij had van de huisgenoten van Cloë berichten over wantoestanden in Korinthe vernomen (1 Cor 1:11; 11:18 ). Te Efeze had hij drie broeders uit Korinthe ontvangen (1 Cor 16:17) die een brief uit hun gemeente meebrachten waarin een aantal vragen en problemen verwoord waren (1 Cor. 7:1). Op de wantoestanden en kwesties gaat Paulus in zijn brief in. 

Hij had de gemeente al eerder een brief geschreven (1 Korinthe 5:9, 11) maar dat schrijven is ons niet overgeleverd. Daarin had hij volgens sommigen de Korinthiërs gewaarschuwd geen omgang met immorele lieden te hebben (zie 1 Cor. 5:9), maar dit zou verkeerd begrepen zijn. Dus eigenlijk bezitten wij de 2e en 3e brief aan de Korinthiërs.

Tijdens zijn drie-jarig verblijf in Efeze (Handelingen 19 inz. vers 10; 20:31) is hij voor korte tijd naar Korinthe gereisd, om die fouten aan te pakken (1 Korinthe 16:8-9 en 2 Korinthe 12:14 en 13:1). 

Over de havenstad Korinthe, zie art. Korinthe

Inhoud

Het doel van Paulus schrijven is de gemeente richtlijnen te sturen over de zaken die mis waren in de gemeente te Korinthe en over kwesties waar de gelovigen mee zaten: verdeeldheid, grove zonden op seksueel gebied in de gemeente, gebrek aan gemeentelijke tucht, het eten van offervlees, misbruiken bij het avondmaal, ongedekt bidden en profeteren door vrouwen, de geestelijke uitingen, wanorde in de samenkomsten, ontkenning van de opstanding. Hij gaat niet onmiddellijk in op de vragen die ze hadden, maar stelt eerst belangrijker zaken aan de orde, zoals partijschappen, de ware wijsheid, een geval van overspel, onderlinge rechtszaken, hoererij. Hiervan had Paulus vernomen en dat behandelt hij in de hoofdstukken 1 - 6. Daarna, in de hoofdstukken 7 en volgende, beantwoordt hij vragen die de gelovigen in een brief hadden gesteld. "Wat nu de dingen aangaat waarover u geschreven hebt... (1 Kor. 7:1).

De gemeenteleden te Korinthe kwamen voornamelijk uit de lagere klassen van de bevolking, toch waren ze niet vrij van de Griekse intellectuele trots op hun taal, literatuur en cultuur. Paulus bestrijdt in de eerste brief de wereldse wijsheid en wijst hen op de wijsheid van God en van Diens heilsplan. 

Korinthe stond tevens bekend om haar immorele leefwijze, die ook zijn sporen trok in de jonge gemeente. Immoraliteit en dronkenschap waren karakteristieke zonden in de stad en kwamen helaas ook binnen de gemeente voor. De eerste brief geeft duidelijke richtlijnen over avondmaal en eredienst. De brief heeft een duidelijk vermanend karakter. Zelfs de leerstellingen die Paulus behandelt worden gegeven in een geest van vermaning en correctie.

Een belangrijke tekst is: "Gij zijt voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam." (6:20; 7:23).

Indeling

Dit bijbelboek bestaat uit 16 hoofdstukken, een indeling die niet door Paulus zelf is aangebracht. Hun inhoud van elk hoofdstuk is samengevat 1 Korinthiërs/Samenvatting.  De brief laat zich in twee hoofddelen delen:

 1. De kwesties waarvan Paulus vernomen had (1 Kor. 1-6)
 2. De vragen die de gelovigen in een brief hadden besteld (1 Kor. 7-16).

Men kan de brief ook in vieren delen:

deel 1 (hoofdstukken 1-4): Over de verdeeldheid in de gemeente.

 • 1:1-3 Afzender, geadresseerden, zegenwens
 • 1:4-9 Dankzegging voor de genade van God
 • 1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
 • 1:18-31 De wijsheid van de wereld en van God
 • 2:1-5 Aard en doel van Paulus' prediking
 • 2:6-16 De openbaring van Gods wijsheid
 • 3:1-9 Waarschuwing tegen verdeeldheid
 • 3:10-11 Christus het enige fundament
 • 3:12-15 Bouwen op dat fundament
 • 3:16-17 De gemeente een heilige tempel Gods
 • 3:18-23 Waarschuwing tegen roemen in mensen
 • 4:1-21 De dienst van de apostelen

deel 2 (hoofdstukken 5-6): Over zedeloosheid en onderlinge rechtszaken.

 • 5:1-13 Zedeloosheid en tucht in de gemeente
 • 6:1-11 Recht zoeken tegen elkaar
 • 6:12-20 Het lichaam een tempel

deel 3 (hoofdstukken 7-10): Over het huwelijk, echtscheiding, Paulus gezag en lessen uit de geschiedenis van Israël.

 • 7:1-9 Het huwelijksleven
 • 7:10-16 Over echtscheiding
 • 7:17-24 Blijf bij God in de staat waarin je geroepen bent
 • 7:25-40 Ongehuwde en gehuwde staat
 • 8:1-13 Eten van afgodenoffers
 • 9:1-27 De rechten van een apostel
 • 10:1-13 Israël een waarschuwend voorbeeld
 • 10:14-22 Avondmaal en afgoderij
 • 10:23-11:1 Mijn vrijheid en eens anders geweten

deel 4 (hoofdstukken 11-16):  Over hoofdbedekking, avondmaal, geestesgaven en de opstanding.

 • 11:2-16 Hoofdbedekking
 • 11:17-34 Misstanden bij het avondmaal
 • 12:1-31 Over de geestelijke gaven, eenheid en verscheidenheid
 • 13:1-13 De liefde is uitnemender
 • 14:1-25 Profeteren en spreken in een taal
 • 14:26-40 Orde in de samenkomst van de gemeente
 • 15:1-58 Over de opstanding van doden en de verandering der levenden
 • 16:1-3 Inzameling voor heiligen
 • 16:4-12 Reisplan van Paulus
 • 16:10-12 Komst van Timotheus en van Apollos
 • 16:13-24 Vermaningen en groeten

Samenvatting

Voor een samenvatting van dit Bijbelboek per hoofdstuk, zie:

Commentaar

De volgende hoofdstukken van 1 Korinthiërs zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

1 Korinthiërs, hoofdstuk: 12345678910111213141516

Meer informatie

Lectuur

P. M. Cuijpers, Kwesties in de gemeente te Korinte; de eerste brief aan de Korintiërs (Oude Sporen, 2015). Pagina's: 74. Gratis download (in PDF-formaat) van OudeSporen.nl

P. M. Cuijpers, Paulus in Korinte; Hand. 18:1-17. Oude Sporen, 2008. Artikel van 4 pagina's. Download (in PDF-formaat) van OudeSporen.nl

F. Godet, Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Corinthiërs. Utrecht: Kemink & Zoon, 1904.

M.G. (Ger) de Koning, De eerste brief aan de Korinthiërs; een verklaring van Paulus' brief speciaal aan jou. Medema, 1993. Herziene versie als e-book uitgegeven in 2011 door Johannes Multimedia. Pagina's: 196. Gratis download (in PDF-formaat) van OudeSporen.nl.

H.P. Medema, Geestelijke rijkdom; bijbelstudies over de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs. Vaassen: Medema, 1989.

H. Rossier, Christus en de Gemeente; de eerste brief aan de Korinthiërs. Groningen: H. Medema, 1954. 

H.C. Voorhoeve, Beschouwing over den eersten brief van Paulus aan de Korinthiërs, 1862. Pagina's: 53. Oorspronkelijk verschenen in: De Bode des Heils in Christus, jaargang 5 (1862). Download (pdf-formaat) van www.BodeDesHeils.nl

Lezingen

Mark Bijbelaudio bevat lezingen uit de kring van de Vergadering van Gelovigen.

M.G. (Ger) de Koning, Liefde is… Geluidsopname van een lezing over 1 Korintiërs 13. (incl. vragenbespreking) Opnamedatum: okt. 1989 te Brunssum. Download (in MP3-formaat) van OudeSporen.nl

Witkam, 1 Korinthiërs 10. Download (in MP3-formaat) van DeBijbelVoorJou.nl

Jac. de Blaauw, 1 Korinthiers 10-16. Lezingen te downloaden (in MP3-formaat) van DeBijbelVoorJou.nl

Bronnen

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 107-109.  Hieruit is, onder toestemming, in februari 2012 tekst genomen en verwerkt. 

Het Nieuwe Testament; herziene Voorhoeve-uitgave (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982). Inleiding tot 1 Korinthiërs.

Voetnoot

 1. Aldus de inleiding tot de brief in het Het Nieuwe Testament; herziene Voorhoeve-uitgave (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982).