2 Koningen/Hoofdstuk 2

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

2 Koningen:


Hoofdstuk 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

2 Kon. 2:11-12. Elia vaart ten hemel

2 Kon 2:11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. 2 Kon 2:12 En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren! En hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. (SV)

Vurige wagen met vurige paarden. Dat zijn buitengewone verschijnselen. Er werd een vurige wagen met vurige paarden gezien.

Later in de tijd worden vurige vurige paarden en wagens rondom Elisa gezien.
2Kon 6:17 En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa. (SV)
Die tussen hen beiden scheiding maakten. De hemelse vervoersmiddelen maakten scheiding tussen Elia en Elisa. Als iemand van ons afscheidt neemt, de trein instapt en de schuifdeuren achter hem dichtgaan, dan ervaren wij dat de trein scheiding maakt.

Voer Elia ... ten hemel. In het nieuwe testament komen meerdere echte opnemingen voor: de Heer Jezus, de gemeente, de twee getuigen. Als een van de twee profeten uit Openbaring Elia (de andere mogelijk Mozes) is, dan vaart hij in de toekomst, na zijn dood en opstanding, opnieuw ten hemel. Als de Heer Jezus in de wereld weerkomt, komt hij uit de hemel als een ruiter rijdend op een paard. Zo zag Johannes het in zijn gezicht.

Met een onweder. De Statenvertaling spreekt van 'onweder'. Jongere vertalingen, zoals de Herziene Statenvertaling, hebben 'stormwind' of 'storm'. Onweer gaat vaak gepaard met stormwind. Elia werd met een onweer/storm ten hemel opgenomen. Dat werd eerder aangekondigd in 2:1.
2Kon 2:1 Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. (SV)
De beschrijving maakt echter duidelijk dat er meer gebeurde dan een weersverschijnsel. Gewoon onweer met donderslagen en pijlen lijkt daarop niet. Donderslagen worden in de Schrift vergeleken met Gods oordelende stem; bliksems pijlen van God.
Ps 18:14 (18-15) En Hij zond Zijn pijlen uit, en verstrooide ze; en Hij vermenigvuldigde de bliksemen, en verschrikte ze. (SV)
De hemelvaart van Elia was een spectaculaire ten-hemel-opneming. De 'bovennatuurlijke' voertuigen waren hemels. Het natuurlijke bijverschijnsel, het begeleidende natuurverschijnsel was onweer of stormwind.