2 Petrus 1

Uit Christipedia

2 Petrus 1 van de Tweede brief van Petrus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

2 Petrus, hoofdstukken: 123.

Samenvatting

1-2 Vredegroet. 3-11 God heeft ons alles geschonken wat het leven en de godsvrucht betreft, wij zijn deelgenoten van de Goddelijke natuur geworden en nu hebben wij de roeping de ene deugd bij de andere te voegen, zodat wij een ruime ingang zouden hebben in het eeuwig koninkrijk. 12-15 Petrus verwacht het afleggen van zijn tent; hij denkt dus dat zijn einde nabij is. 16-21 Hij herinnert zich de verheerlijking op de berg en vestigt de aandacht op het profetische woord.

1

2Pe 1:1  Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus: (Telos)

Slaaf. Slaaf zijn van Jezus Christus, van God, sluit vrijheid niet uit. Het sluit "de vrijheid als een dekmantel van de boosheid" uit. Je kunt niet én God dienen én de boosheid, de zonde.

1Pe 2:15 Want zo is het de wil van God, dat u door goeddoen de onwetendheid van de dwaze mensen tot zwijgen brengt; 1Pe 2:16 als vrijen, en niet door de vrijheid als een dekmantel van de boosheid te hebben, maar als slaven van God. (Telos)

Kostbaar geloof. Zie vs. 4 "kostbare beloften". Een kostbaar geloof is het waard om het vast te houden in een tijd waarin het ondergraven zal worden, ondermijnd, aangevallen, betwijfeld en betwist.

Door de gerechtigheid. Zie ook vs. 3: "door heerlijkheid en deugd".

Mt 3:15  Jezus antwoordde echter en zei tot hem: Laat Mij nu begaan; want zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem begaan. (Telos)

Onze God en Heiland Jezus Christus. Merk op dat er niet staat "van onze God en van onze Heiland Jezus Christus"; vergelijk het 2x 'van' in het volgende vers: "in de kennis van God en van Jezus, onze Heer". In ons vers wordt dus wellicht gewezen op de Godheid van Jezus Christus. In een brief waarin gewaarschuwd wordt tegen dwaalleraars, wordt in het eerste vers beleden dat Jezus God is. Veel dwaalleraars hebben de Godheid van Christus ontkend!

2

2Pe 1:2 genade en vrede zij u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus, onze Heer. (Telos)

In de kennis van God en van Jezus, onze Heer.

Joh 17:3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die U hebt gezonden. (Telos)

1Jo 5:20  En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. (Telos)

3

2Pe 1:3 Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door <zijn eigen> heerlijkheid en deugd, (Telos)

Zijn Goddelijke kracht. Die van Jezus Christus.

2Pe 1:16  Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. (Telos)

Ro 1:20  -want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien-,opdat zij niet te verontschuldigen zijn, (Telos)

Door de kracht van God worden wij bewaard tot de behoudenis.

1Pe 1:5  die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. (Telos)

1Pe 4:14  Als u in de naam van Christus smaad lijdt, bent u gelukkig, omdat de Geest van de heerlijkheid en kracht en Die van God op u rust. (Telos)

De godsvrucht. Zie vs. 6-7.

Door de kennis van Hem. 'Door', in het Grieks: 'dia'. Zie vs. 8.

Die ons heeft geroepen door <zijn eigen> heerlijkheid en deugd. 'Die' lijkt te verwijzen naar de Heer Jezus, zie vs. 8. Anders naar God, zoals in:

Mt 17:5  Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk, die zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, hoort Hem. (Telos)

Voor roeping, zie vs. 10.

4

2Pe 1:4  waardoor Hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. (Telos)

De begeerte. De zondige en/of onmatige begeerte.

5

2Pe 1:5 Voegt om deze reden echter ook, met inbreng van alle ijver, bij uw geloof de deugd, en bij de deugd de kennis, (Telos)

Alle ijver. Zie vs,. 10; 15 (Petrus' ijver).

Uw geloof. Uw kostbare geloof (1).

De deugd. Zie vs. 3

De kennis. Zie vs. 2,3, 8.

6

2Pe 1:6 en bij de kennis de zelfbeheersing, en bij de zelfbeheersing de volharding, en bij de volharding de godsvrucht, (Telos)

De godsvrucht. Zie vs 3.

8

2Pe 1:8 Want als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, laten zij u niet werkeloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. (Telos)

De kennis van onze Heer Jezus Christus. Zie vs. 2, 3

10

2Pe 1:10 Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want door dit te doen zult u beslist nooit struikelen. (Telos)

Uw roeping. Zie vs. 3. Waartoe wij geroepen zijn beschrijft Petrus in het begin van deze brief (1-4), alsook in het begin van zijn eerste brief.

Door dit te doen zult u beslist nooit struikelen. Zelfbeheersing bewaart ons voor onbedachte uitspraken. waar we later spijt van hebben. Volharding bewaart ons voor het verloochenen van onze Heer en doet ons volhouden in goeddoen. Broederliefde bewaart ons ervoor een broeder kwaad te doen, want de liefde doet de naaste geen kwaad (1 Cor. 13).

12

2Pe 1:12 Daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid. (Telos)

Ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren. Zie vs. 15a.

Te herinneren. Zie ook volgende verzen.

15

2Pe 1:15  Ik zal mij echter beijveren, dat u zich ook telkens na mijn heengaan deze dingen kunt herinneren. (Telos)

Ik zal mij echter beijveren. Zie vs. 12.

16

2Pe 1:16  Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. (Telos)

De kracht en komst van onze Heer Jezus Christus. Uit het zinsverband ('kracht', 'majesteit', verheerlijking op de berg, 'profetische woord') en uit zijn wijzen op onze toekomstige heerlijkheid, dat hij in zijn beide brieven doet, mogen we afleiden dat Petrus doelt op de toekomstige glorieuze wederkomst van de Heer.

Als ooggetuigen van zijn majesteit. Op de berg der verheerlijking (zie volgende verzen), waar hij met Johannes en Jakobus de komst van Gods koninkrijk in de persoon van de Heer Jezus zag, daarvan een vooruitblik, een 'preview' had.

17

2Pe 1:17  Want Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo’n stem tot Hem kwam: ‘Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’. (Telos)

Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden. Dit 'welbehagen gevonden' doet vermoeden dat 'Mijn geliefde zoon' ziet op de Heer Jezus als mens, uit de Heilige Geest verwekt.

Lu 1:32  Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Heer, God, zal Hem de troon van zijn vader David geven, (Telos)

18

2Pe 1:18  En wij hoorden deze stem uit de hemel komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. (Telos)

Wij. Dat zijn Petrus, Johannes en Jakobus.

De heilige berg. Die heilig heet om de gebeurtenis in vs. 17 genoemd. Op welke berg het gebeurde is onzeker; vermoedelijk de berg Hermon; minder waarschijnlijk de berg Tabor.

19

2Pe 1:19   En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. (Telos)

Het profetische woord. De boodschap aangaande "de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus" (16). De boodschap van de komst van de grote Verlosser wordt al in het Oude Testament voorzegd (20).

Zo hebben wij het ... des te vaster. Doordat het bevestigd is door de ervaring op "de heilige berg", door de Petrus, Johannes en Jakobus geschonken vooruitblik op de komst van het Koninkrijk van God.

Mt 18:16 als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Als hij echter niet luistert, neem nog een of twee met u mee, opdat door de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. (TELOS)

2Co 13:1 Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom: in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. (TELOS)

21

2Pe 1:21  Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken. (Telos)

Niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht. Dat geldt voor ware profetie. Valse profetie (2:1) kan daarentegen door de wil (en verbeelding) van een mens worden voortgebracht.

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...? Deel 3: Een korte inhoud van alle Bijbelboeken met alfabetische lijst van namen. (Oostburg: uitgeverij W.J. Pieters, z.j.), blz. 138. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt in de hierboven staande paragraaf Samenvatting.