2 Timotheüs/2

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
2 Timotheüs: 1 2 3 4

Hoofdstuk 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Timotheüs heeft aan getrouwe mensen door te geven wat hij zelf heeft gehoord van Paulus; hij heeft de opgestane Heer Jezus Christus in gedachtenis te houden. Het woord is betrouwbaar, ook in betrekking tot de toekomst van de gelovige. (1-3). Timotheüs mag geen woordenstrijd voeren, moet twistvragen verwerpen; hij moett het woord van de waarheid recht snijden, vriendelijk zijn voor allen, een vat zijn tot eer, geheiligd en bruikbaar voor de Meester (14-26).

2 Tim. 2:1

2Ti 2:1  Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die Christus Jezus is; (Telos)

Sterk je in de genade die in Christus Jezus is.

Efe 6:10  Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. (Telos)

Jozua moest zich sterken in de Heer, die met hem zou zijn (Joz. 1).

2 Tim. 2:2

2Ti 2:2  en wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. (Telos)

Wat je van mij gehoord hebt ... vertrouw dat toe aan.

Vgl.:

2 Tim. 1:14 Bewaar het goede jou toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont. (Telos)

Trouwe mensen. In tegenstelling met de mensen genoemd in 1:15.

2 Tim. 2:3

2Ti 2:3  Lijd mee verdrukking als een goed soldaat van Christus Jezus. (Telos)

Soldaat. Paulus en Timotheüs hadden een geestelijke strijd te strijden. In vers 5 gebruikt hij het zinnebeeld van een kampvechter.

2 Tim. 2:4

2Ti 2:4  Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven, opdat hij hem behaagt die hem in dienst genomen heeft. (Telos)

Wikkelt zich in de zorgen van het leven. De zorgen van zijn levensonderhoud (voedsel, kleding, onderdak). Een soldaat van Christus heeft recht op onderhoud, vgl. vers 6.

2 Tim. 2:8

2Ti 2:8  Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, (Telos)

Uit de doden opgewekt. Vgl. 1:10

2 Tim. 2:9

2Ti 2:9  waarin ik verdrukking lijd en zelfs boeien draag als boosdoener; maar het woord van God is niet geboeid. (Telos)

Waarin ik verdrukking lijd.

2Ti 1:8  Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij, zijn gevangene, maar lijd verdrukking met het evangelie, naar de kracht van God, (Telos)

Boeien draag.

2Ti 1:16  Moge de Heer het huis van Onesiforus barmhartigheid geven, omdat hij mij dikwijls verkwikt en zich voor mijn keten niet geschaamd heeft; (Telos)

2 Tim. 2:15

2Ti 2:15  Beijver je, je aan God beproefd voor te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt. (Telos)

Zich niet hoeft te schamen.

2Ti 1:8  Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij, zijn gevangene, maar lijd verdrukking met het evangelie, naar de kracht van God, (Telos)

2Ti 1:12  Om die reden lijd ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben overtuigd dat Hij machtig is mijn aan Hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. (Telos)

2Ti 1:16  Moge de Heer het huis van Onesiforus barmhartigheid geven, omdat hij mij dikwijls verkwikt en zich voor mijn keten niet geschaamd heeft; (Telos)

Die het woord van de waarheid recht snijdt. "Recht snijdt", in het Grieks: ορθοτομουντα, van het werkwoord ορθοτομεω, orthoto’meo, lett. "rechtsnijden". Het woord 'rechtsnijden' is een woord van de priesterlijke bediening, ziende op het goed verdelen van de offerande, die op het altaar gelegd moest worden met afsnijding of terzijde legging van die delen, die niet geofferd moesten worden (vgl. vers 16 "onttrek je aan ongoddelijk gezwets"; vers 17 "kanker") en af te zonderen van die, die geofferd moesten worden. In deze zin nemen Chrysostomus, Oecumenius en Theophylactus het woord hier, zeggende dat de apostel van Timotheüs eist van de prediking van het woord af te zonderen alle schadelijke en nutteloze twistvragen; alle overtollige dingen en zijn toehoorders alleen te geven de zuivere melk van het woord.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901). Enige tekst van het commentaar op 2 Tim. 2 is onder wijziging verwerkt op 23 okt. 2020.