Aagtekerke/Lidmaten NdGK

Uit Christipedia


In 1574 gingen de bewoners van Aagtekerke over naar het calvinisme. Ze kerkten echter te Domburg. De eigen kerk was door oorlogshandelingen (tussen 1572 en 1574) te zeer beschadigd. Predikant te Domburg was Gabriël Appaert (predikant 1574-1624).

Vanaf 1589 kon de kerk weer gebruikt worden voor de eredienst. Gabriël Appaert werd vanaf 1589 bijgestaan door hulppredikers. Het waren resp. Leonardus Moyaert (1589-1604), Cornelis Regius (1604-1614), Jacobus Walaeus (1614-1620) en Ephraïm Wante (1620-1624). Er zijn uit die periode geen ledenlijsten bekend. Met de komst van een eigen predikant, Daniël de Swaef, is men begonnen een ledenlijst op te stellen per 5 sept 1624 (zie hieronder). Op die datum werd de parochie van Aagtekerke een zelfstandige kerkelijke gemeente. Op 5 nov 1624 werd Daniël de Swaef bevestigd tot predikant.

Met de komst van Daniël de Swaef is men een lidmatenboek bij gaan houden. Bij zijn komst op 10 november 1624 telde de gemeente 67 lidmaten.

Legenda van gebruikte afkortingen en latijnse woorden:

 • ancilla = dienstmeisje
 • coelebs = vrijgezel
 • EL = echtelieden, echtpaar
 • m.a.n. = met attestatie vertrokken naar (met bewijs van lidmaatschap, dooplid of belijdend lid)
 • m.a.v. = met attestatie afkomstig van
 • marita = echtgenote
 • maritus = getrouwde man
 • mbg = met het doen van openbare geloofsbelijdenis lidmaat geworden en tevens toegang gekregen om aan te gaan aan het heilig avondmaal.
 • nupta = echtgenote, gehuwde vrouw
 • nuptus = getrouwd man
 • obiit = overleden
 • puella = jongedochter
 • sponsa = bruid, verloofde
 • sponsus = bruidegom, verloofd
 • uxor ejus = echtgenote van hiervoor genoemde
 • vidua = weduwe
 • viduus = weduwnaar

Cursief gedrukt is nadere informatie over iemand. Reeds vanaf het begin in 1624 heeft men achter de naam opmerkingen geplaatst, maar veelal geen datum vermeld. Wanneer er achter een naam staat 'vertrokken' of 'overleden', slaat de opmerking niet op de bij de naam genoemde datum en kan dus veel later gemaakt zijn. Opmerkingen als "jongeman" of "vrijgezel" kunnen daarentegen wel direct achter de naam gezet zijn.