Aanmoedigende bijbelteksten

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aanmoediging

Christenen, zijn geen deel van deze wereld, en worden daarom om ook vervolgd. Jezus zei in:

Johannes 15:20

Denk aan wat Ik heb gezegd: ‘Een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer.’ Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als ze Mij wilden geloven, zullen ze jullie ook geloven.‭ 

Openbaring 17:6

Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de gelovigen, het bloed van de mensen die van Jezus vertellen. Ik was erg verbaasd over wat ik zag en begreep er niets van.‭

Daarom een aantal bemoedigende bijbelteksten.

2 Tessalonicenzen 2:16-17

"Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt."

Romeinen 15:5

"Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt." 

1 Tessalonicenzen 5:11

"Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet."

Jesaja 40:31

"Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput."

Psalm 91:4

"Hij zal je beschermen met zijn vleugels,onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild."

Filippenzen 4:13

"Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft."

2 Korintiërs 12:9

"Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt."

Daniël 10:19

"Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: ‘Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt.’" 

Romeinen 8:28

"En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede."

Jesaja 43:2

"Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien."

Jozua 1:9

"Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij."

Psalm 31:24

"Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER behoedt de standvastigen,voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen."

Lucas 12:7

"Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen."

Johannes 16:33

"Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, opmaar houd moed: ik heb de wereld overwonnen."

Romeinen 8:37-39

"Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat MPkoninkrijkBesefdood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."

Psalm 46:2-3

"God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee."

Lucas 17:6

"De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen."

Johannes 14:27

"Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet."

2 Korintiërs 2:14

"God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur."

Romeinen 8:17

‭God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten we nog lijden, net als hij. Maar straks zullen we voor eeuwig leven, samen met hem.‭

Handelingen 2:26

‭Daarom ben ik blij. Ik juich en zing. Ik blijf op God vertrouwen, zelfs als ik sterf.‭

1 Korinthiërs 10:13

De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u ertegen opgewassen bent. 

2 Korinthiërs 1:4

Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen.

Spreuken 12:25

Zorgen maken het hart van een mens verdrietig, maar een bemoedigend woord maakt het weer blij.

Filippenzen 4:6‭-‬7

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat opHij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.

Mattheüs 6:33‭-‬34

Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen.’

Jesaja 26:3‭-‬4

Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven! Vertrouw altijd op de Here God, want de Oppermachtige Here is uw eeuwige toevlucht.

Colossenzen 1:11

Ook vragen wij Hem u te sterken met zijn geweldige, hemelse kracht, opdat u alles blij en geduldig kunt verdragen,

Timotheüs 2:4

Laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van het leven, want dan zal degene die je in dienst heeft genomen, niet tevreden over je zijn.

Hebreeën 2:18

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

Psalmen 9:10

De mensen die U kennen, vertrouwen daarom op U. ‭Want mensen die van U houden, worden nooit door U in de steek gelaten.‭

Lukas 12:24

‭Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren niets in voorraadkamers of schuren. God geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels?‭

Hebreeën 13:6

Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen: ‘De Here helpt mij, daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen.’

Johannes 14:27

Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.

Hebreeën 13:6

Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen: ‘De Here helpt mij, daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen.’

1 Petrus 5:7

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.

Romeinen 12:12

Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden.

Hebreeën 12:3

‭Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven.‭