Achaje

Uit Christipedia

Achaje (of Achaea; Grieks: Achaia) was ten tijde van het Nieuwe Testament een provincie in het Romeinse rijk, die het midden en zuiden van het huidige Griekenland omvatte. Het was de Romeinse naam voor Griekenland (Hand. 18:12, 27) tot aan de grens van het noordelijk gelegen Macedonië. Achaje was sedert de Romeinse keizer Augustus een zelfstandige provincie, van 27 v.Chr. tot 395 na Chr.

De hoofdstad van de provincie Achaje was Korinthe, waar de Romeinse stadhouder (proconsul) zetelde. Andere steden gelegen in Achaje en vermeld door het Nieuwe Testament vermeld, zijn: Kenchreeën, Athene en Nikopolis.   

Kaart: Achaje (Achaia) werd door Paulus bezocht tijdens zijn 2e zendingsreis
  

Paulus trok door Achaja tijdens zijn tweede en zijn derde zendingsreis.

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

In de dagen van de apostel Paulus was Gallio proconsul van Achaje.   
Hnd 18:12 Toen echter Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich eendrachtig tegen Paulus, brachten hem voor de rechterstoel … (TELOS)
Apollos was de gelovigen in Achaje tot grote steun, want krachtig weerlegde hij de Joden in het openbaar door uit de Schriften van het Oude Testament te bewijzen dat Jezus de beloofde Messias is (Hand. 18:28). 

Tijdens zijn derde zendingsreis schreef de apostel Paulus in Macedonië een brief "aan de gemeente van God die in Korinthe is, met alle heiligen die in heel Achaja zijn" (2 Cor. 1:1). Paulus wilde de gelovigen in Achaje, waaronder die in de hoofdstad Corinthe, niet tot last zijn.

2Co 11:8 ... En toen ik bij u was en gebrek had, ben ik niemand tot last geweest 
2Co 11:9 (want in mijn gebrek voorzagen de broeders die van Macedonie kwamen); en ik heb mijzelf in elk opzicht ervoor gewacht u te belasten, en zal mij ervoor wachten.

2Co 11:10 De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in mij niet zal worden verhinderd in de streken van Achaje.
(TELOS)
De gelovigen in Achaje waren in hun ijver om geld bijeen te brengen voor de arme heiligen in Jeruzalem, een inspirerend voorbeeld voor de meeste gelovigen in Macedonië.
2Co 9:2 Want ik ken uw bereidheid, waarom ik roem over u bij de Macedoniers, dat Achaje sinds verleden jaar gereed is; en uw ijver heeft de meesten aangespoord. (Telos)
De gemeenten in Achaje gaven aan Paulus een gift mee voor de arme heiligen in Jeruzalem:
Ro 15:25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen.
Ro 15:26 Want Macedonie en Achaje hebben goed gevonden een zekere bijdrage te doen voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn;
Ro 15:27 want zij hebben het goed gevonden, en zij zijn hun schuldenaars; want als de volken aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, zijn zij ook schuldig hen met de stoffelijke te dienen.
Ro 15:28 Nadat ik dan dit volbracht en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik via u naar Spanje gaan.

(TELOS)