Alverzoeningsleer

Uit Christipedia

De alverzoeningsleer is de leer dat uiteindelijk alle mensen met God verzoend zijn of worden. Synoniem: universalisme. De leer moet op Bijbelse gronden worden verworpen.

Volgens deze leer worden alle mensen, hoe goddeloos ze ook tot hun dood toe zijn geweest, uiteindelijk behouden. Alle mensen krijgen deel aan de eeuwige gelukzaligheid. Sommige alverzoeningsleraren zeggen dat de goddelozen een tijd in de hel doorbrengen, andere zeggen dat dat niet nodig is.

Zij die de alverzoening, de verzoening van alle mensen met God, belijden worden wel, oneigenlijk, alverzoeners genoemd.

Volgens een peiling onder Amerikanen meent bijna de helft van de Amerikanen (anno 2011) dat het uiteindelijk met ieder mens goed komt[1].

'Redder van alle mensen'. Verdedigers van de leer voeren, met de Schrift in de hand, allerlei argumenten aan. Eén argument is dat God de Redder van alle mensen is, volgens 1 Tim. 4:10.
1Ti 4:10  Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen. (NBV2004)
Ander vertalingen hebben "Heiland" (Luther, Vissering, WV78), "Behouder" (SV, HSV), "Heiland" (NBG51, WV95), "Zaligmaker" (Canis) en "Onderhouder" (Voorhoeve, Telos). "Redder van alle mensen" hebben ook de Leidse vertaling, de Groot Nieuws Bijbel, de Naardense vertaling. De Latijnse Vulgaat heeft "salvator omnium hominum". De Engelse King James heeft "Saviour".

Het Griekse woord is soter. Harting merkt hiervan op: "bij de Gr. schrijvers een veel gebruikte titel van mannen die zich jegens het vaderland verdienstelijk gemaakt hadden, en vooral ook van de goden als weldoeners van het menselijk geslacht. In het NT. betekent σωτηρ Degene, door Wie de mensheid van haar geestelijke ellende verlost, en (positief) met de heerlijkste heilgoederen begiftigd is, zodat het daar óf door een der bovengenoemde woorden, óf door [Heiland, Zaligmaker], kan worden vertaald; het wordt in die betekenis gebruikt."[2]

Betekent dit dat God uiteindelijk alle mensen zal redden? Dat kan niet uit de tekst worden gehaald. Merk op dat de tekst niet toevoegt 'niet alleen van de gelovigen', maar toevoegt 'bovenal van de gelovigen' (NBV2004), 'het meest van alle gelovigen' (Telos). Dit 'bovenal' of 'meest' geeft aan dat zij het heil in Christus hebben ontvangen. Maar niet iedereen neemt dat aan. Zij nemen de liefde tot de waarheid niet aan om behouden te worden (2 Thess. 2:10).

God is een weldoener van alle mensen.
Mt 5:45  opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Telos)
Hij heeft ook Zijn hand uitgestoken tot redding van alle mensen. Want Hij wil dat alle mensen behouden worden. Daarom moet het evangelie van Gods genade aan de hele wereld worden bekendgemaakt. Voor hen die het (blijven) afwijzen is echter geen behoudenis.

'Geen pijn noch dood meer'. Volgens de alverzoeningsleer zal er uiteindelijk, als alles met God verzoend is, geen pijn en dood meer zijn. In Opb. 20 blijkt echter dat er twee tegengestelde toestanden zullen bestaan: de toestand van de zaligen en die van de verdoemden.

De zaligen zullen leven en geen pijn meer hebben.
Opb 21:4  En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Telos)
God maakt alles nieuw en zij zullen daaraan deel krijgen (21:5). De tegengestelde toestand is die van de verdoemden. Zij zijn in de poel van vuur, die genoemd wordt 'de tweede dood' (Opb. 20:14; 21:8).
Opb 21:8  Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood. (Telos)
In deze poel zijn ook de duivel, het Beest en de Valse profeet, die daar pijn lijden "tot in alle eeuwigheid" (Opb. 20:10).
Opb 20:10  En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. (Telos)

Meer informatie

Zie art. Universalisme

Ger de Koning Verzoening, dwaling & dwaalleer; de dwaling van de algemene verzoening en de dwaalleer van de alverzoening weerlegd

W.J. Ouweneel, Alverzoening - besproken en weerlegd, . Vaassen: Medema, 1995. Omvang: 48 pagina's. ISBN: 90-6353-242-3.

Het dossier Alverzoening van Harry Sleijster bevat besprekingen van de alverzoeningsleer.

EP 2 | The Descent into Gloom: What is Hell Like? | What WilL Happen One Minute After you Do, Pt. 2. Youtube.com: John Ankerberg Show, 1 okt. 2015. Duur: 28 min. 30 sec. John Ankerberg en Erwin Lutzer spreken over de hel. Ze gaan ook in op de leer van alverzoening.

Voetnoten

  1. Peiling verricht door de Barna Group. Zie: Amerikanen verdeeld over hiernamaals, in: Reformatorisch Dagblad, nieuwsbericht van 19 april 2011.
  2. D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia).