Ananias

Uit Christipedia

Ananias (= "Jah is genadig") is in het Nieuwe Testament de naam van drie verschillende mannen: 1. de man van Saffira, 2. een discipel van Jezus te Damaskus, 3. een hogepriester. 

Dood van Ananias, de man van Saphira

Naam. De Griekse naam in de brontekst is Ανανιας, Ananias. Dit is de Griekse vorm van de Hebreeuwse eigennaam Chananja = "Jah is genadig", "Jah heeft begunstigd".

Ananias de man van Saphira

Hij was een huichelaar, die met zijn vrouw Saphira de apostelen bedriegen wilde en van 's Heren wege met de dood gestraft werd. Hij had met haar overeengekomen om hun bezit te verkopen, een deel van het geld achter te houden en de rest aan de apostelen voor te stellen alsof het de gehele opbrengst was. Hij werd beschuldigd van liegen tegen de Heilige Geest en viel dood neer. Zijn vrouw, die hetzelfde zei, kreeg ook een soortgelijke straf. Het ernstige vonnis, deze dodelijke tuchtiging gaf blijk dat de Heilige Geest echt een goddelijk persoon in de vergadering was, wiens aanwezigheid op geen enkele manier genegeerd mag worden. "Grote vrees kwam over heel de gemeente," Hand. 5: 1-11.

Ananias de discipel in Damascus

Hij was een discipel te Damascus, tot Saulus na zijn bekering gezonden, om hem door handoplegging het gezicht terug te geven en opdat Saulus met de Heilige Geest vervuld werd. Ananias had natuurlijk geaarzeld vanwege het optreden van de man die hij zou bezoeken; maar de Heer openbaarde aan hem dat de vervolger een uitverkoren vat voor Hem was om Zijn naam te dragen. Hand. 9: 10-17; 22:12.

Ananias de Hogepriester

Hij was een Joodse hogepriester, zoon van Nedebaus. Hij werd tot het ambt verheven door Herodes, koning van Chalcis. Hij was hogepriester ca. 47 — 59 na Chr.

Israël 100 — 0 v.C. < Israël en Gemeente 0 — 49 na C. > 50 — 99 na C.
Herodes Agrippa IIAnaniasEerste zendingsreis van PaulusHerodes Agrippa IPetrusJakobus (zoon van Zebedeüs)Herodes Agrippa IClaudius IPaulusStefanusPontius PilatusKajafasValerius GratusTiberiusAnnasHerodes AntipasFilippus (viervorst)ArchelaüsJezus ChristusJohannes de DoperAugustus
Hij verhoorde Paulus, waarbij hij beval hem op de mond te slaan, waarop Paulus reageerde: "God zal u slaan, gewitte wand." Hand. 23: 2-3; 24: 1.
Hnd 23:1 Terwijl nu Paulus de ogen op de Raad vestigde, zei hij: Mannen broeders, ik heb met een volkomen goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. Hnd 23:2 De hogepriester Ananias echter beval hun die bij hem stonden, hem op de mond te slaan. Hnd 23:3 Toen zei Paulus tot hem: God zal u slaan, gewitte wand! En u zit mij te oordelen naar de wet en beveelt tegen de wet mij te slaan? Hnd 23:4 Zij nu die daarbij stonden, zeiden: Scheldt u de hogepriester van God uit? Hnd 23:5 En Paulus zei: Ik wist niet, broeders, dat het de hogepriester was; want er staat geschreven: ‘Van een overste van uw volk zult u geen kwaad spreken’. (TELOS)
Later diende Ananias bij Felix, stadhouder van 52 — 60 n.C., een klacht tegen Paulus in:
Hnd 24:1 Na vijf dagen nu kwam de hogepriester Ananias met enige oudsten en een redenaar, een zekere Tertullus, die bij de stadhouder een aanklacht indienden tegen Paulus. (TELOS)
Ananias staat bekend om zijn extreme rijkdom. Hij gaf zijn knechten de opdracht geeft om al bij de dorsvloer alle tienden in bezit te nemen. Hij werd naar Rome gezonden om een ​​beschuldiging van onderdrukking te beantwoorden, maar keerde terug. Hij werd afgezet voordat de provincie verliet. Toen Menahem Jeruzalem belegerde, zocht Ananias een toevlucht in een aquaduct, maar werd weggesleept en vermoord door de dolken van de moordenaars.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ananias' is op 27 dec. 2017 verwerkt.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Ananias. Tekst hiervan is vertaald en verwerkt op 27 dec. 2017.