Anathoth, ook geschreven Anatot, is de naam van een plaats en van twee personen in de Bijbel.

De naam Anathoth betekent "antwoord op gebed, gebedsverhoring"[1]. De naam komt 15x voor in de Bijbel, in het Oude Testament. Het strongnummer is H6068.

De eigennaam en plaatsnaam verwijst in de Heilige Schrift naar:

  1. zoon van Becher en kleinzoon van Benjamin;
  2. een Levietenstad in Benjamin;
  3. een der hoofden van het volk die het verbond sloten met landvoogd Nehemia.

Stad Anathoth

Anathoth was een Levietenstad in Benjamin, op ongeveer 5 km noordoostelijk van Jeruzalem (zie kaart).

 
Ligging van Anatot, noordoostelijk van Jeruzalem. Kaart geeft de voorzegde marsroute van de Assyriërs aan (Jes. 10:28v).

Jeremia. De stad is de geboorteplaats van de profeet Jeremia. De profeet Jeremia werd met de dood bedreigd door de mannen van Anathoth. God veroordeelde dat en kondigde aan een kwaad over hen te zullen brengen .

Jer 11:21  Daarom, zo zegt de HEERE van de mannen van Anathoth, die uw ziel zoeken, zeggende: Profeteer niet in den Naam des HEEREN, opdat gij van onze handen niet sterft. Jer 11:22  Daarom, zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal bezoeking over hen doen: de jongelingen zullen door het zwaard sterven, hun zonen en hun dochteren zullen van honger sterven.  Jer 11:23  En zij zullen geen overblijfsel hebben; want Ik zal een kwaad brengen over de mannen van Anathoth, [in] het jaar hunner bezoeking. (SV)

Na de ballingschap. In de plaats gingen uit de Babylonische ballingschap teruggekeerde Joden wonen, Neh. 7:27.

Huidige naam. De plaats heet thans Anata.

 
Anathoth. Foto gemaakt in de periode 1900 - 1934.


De Verkenners 13: Anatoth (woonplaats Jeremia). Youtube.com: De Verkenners, 5 mei 2022. Duur: 6 min. 10 sec. Martha Groothedde vertelt over de stad Anatoth.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.