Annas

Uit Christipedia
Annas en Kajafas. Schilderij van James Tissot, gemaakt tussen 1886 - 1894 n.C. Hoe Annas er werkelijk heeft uitgezien is onbekend. 

Annas was hogepriester in Israël van 6 – 15 na Christus. Toen Jezus naar Annas werd geleid, was diens ambtsperiode voorbij, maar hij voerde nog altijd de titel ‘hogepriester’ en genoot een groot prestige.

Naam. Zijn naam betekent “nederig”.

Ambtsperiode. Annas werd in ca. 6 n.C. door Quirinius, gouverneur van de Romeinse provincie Syrië, tot hogepriester benoemd. In 15 n.C. werd Annas door Valerius Gratus, de procureur van Juda, afgezet.

Kajafas. Annas was de schoonvader van Kajafas (Joh. 18:13), die hogepriester was van 18 – 36 n.C. en Jezus verhoorde nadat deze eerst naar Annas was geleid.

Johannes de Doper. Onder de hogepriesters Annas en Kajafas kwam het woord van God tot Johannes de Doper.

Lu 3:2 Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. (TELOS)
Jezus. Jezus werd na zijn arrestatie geleid naar Annas. Of bij Annas het eerste verhoor plaatsvond, is onbekend.
Joh 18:13 En zij leidden Hem eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, die dat jaar hogepriester was. (TELOS)

Petrus en Johannes werden voor Annas en anderen geleid:

Hnd 4:5  Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, Hnd 4:6 en de hogepriester Annas, Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren. Hnd 4:7 En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij: Door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan? (TELOS)
Israël 100 — 0 v.C. < Israël en Gemeente 0 — 49 na C. > 50 — 99 na C.
Herodes Agrippa IIEerste zendingsreis van PaulusHerodes Agrippa IPetrusJakobus (zoon van Zebedeüs)Herodes Agrippa IClaudius IPaulusStefanusPontius PilatusKajafasValerius GratusTiberiusAnnasHerodes AntipasFilippus (viervorst)ArchelaüsJezus ChristusJohannes de DoperAugustus