Apollos

Uit Christipedia
Apollos (afkorting van Apollonios) was een zekere Jood die de apostel Paulus tijdens zijn derde zendingsreis ontmoette in Efeze. Apollos was van geboorte uit de Egyptische stad Alexandrië. Hij was doorkneed in de Schriften van het Oude Testament en een welsprekend man (Hand. 18:24). In Achaje weerlegde hij de Joden door uit het Oude Testament te bewijzen dat Jezus de Christus is (Hand. 18:28).
Aquila (rechts) en zijn vrouw Prisca, tentenmakers, spreken met Apollos (links).
Hnd 18:24 Een Jood nu genaamd Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam in Efeze; hij was machtig in de Schriften. Hnd 18:25  Deze was onderwezen in de weg van de Heer, en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. Hnd 18:26  En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Toen nu Priscilla en Aquila hem hadden gehoord, namen zij hem met zich mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Hnd 18:27  Toen hij nu naar Achaje wilde doorreizen, moedigden de broeders hem aan en schreven aan de discipelen hem te ontvangen. Daar aangekomen was deze door de genade de gelovigen tot grote steun, Hnd 18:28  want krachtig weerlegde hij de Joden in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. (Telos)
Onder meer door Apollos waren de gelovigen in Korinthe, de hoofdstad van Achaje, tot geloof gekomen (1 Cor. 3:5). In zijn eerste brief aan de gemeente te Korinthe stelt Paulus daar voorkomende partijschappen aan de kaak. Sommige gelovigen hingen Apollos aan, anderen Paulus, of Petrus.
1Co 3:3 want u bent nog vleselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet vleselijk en wandelt u niet naar de mens? 1Co 3:4 Want wanneer iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet menselijk? 1Co 3:5 Wat is dan Apollos, en wat is Paulus? Dienstknechten door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. 1Co 3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. 1Co 3:7 Dus is noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God die de groei geeft. (TELOS)
In zijn brief aan Titus, die op Kreta verbleef, vraagt Paulus hem naar Nikópolis te komen en Apollos voort te helpen.
Tit 3:12 Wanneer ik Artemas of Tychicus tot je zend, beijver je dan tot mij te komen in Nikopolis, want ik heb besloten daar te overwinteren.  Tit 3:13 Help ijverig Zenas de wetgeleerde voort, en Apollos, opdat het hun aan niets ontbreekt. (TELOS)