Asia

Uit Christipedia

Asia is in het Nieuwe Testament de naam van een Romeinse provincie in het westen van het huidige Turkije. De hoofdstad van de provincie was Efeze.

Alle zeven gemeenten, genoemd in het Bijbelboek Openbaring, liggen in Asia. Het Nieuwe Testament vermeldt nog enkele andere in Asia gelegen plaatsen zoals Efeze, de hoofstad, Kolosse, Hiërapolis en Milete.

Ligging van de Romeinse provicie Asia, in het huidige Turkije.  
In Asia lagen de zeven gemeenten uit Openbaring, die op de kaart zijn aangeduid door kerkjes.  

De naam Asia verwijst niet naar het gedeelte van de aarde dat nu Azië heet, noch omvat het geheel van Klein-Azië (Asia Minor), maar geldt alleen voor het westelijke deel van Klein-Azië. Asia werd aan Rome overgegeven door Attalus III Philometor, koning van Pergamus, koning van Azië, in 133 v.Chr.

De provincie Asia werd bestuurd door een proconsul.

De provincie omvatte Caria, Lydia (Lydië), en Mysia (Mysië), die vroeger werden genoemd Doris, Ionia, en Aeolis.

In Hand. 2:9,10 omvat 'Azië' niet Cappadocië, Pontus, Phrygië, en Pamfylië, die allemaal tot Klein-Azië behoren. In Hand 16:6 worden Frygië en Galatië onderscheiden van Asia; zie ook 1 Petrus 1:1.

Aangezien Paulus werkte in andere delen van Klein-Azië, en er frequent contact was tussen de verschillende plaatsen en Efeze, kan het zijn dat in sommige Schriftpassages een breder gebied wordt aangeduid als 'Asia', zoals Hand. 19:10,26, 27.

De apostel Paulus noemde Asia toen hij, op weg naar Jeruzalem, in Miléte afscheid nam van de ouderlingen van de gemeente te Efeze.

Hnd 20:18 En toen zij bij hem waren gekomen, zei hij tot hen: U weet hoe ik van de eerste dag af dat ik Asia betrad, al die tijd bij u ben geweest, Hnd 20:19 terwijl ik de Heer diende met alle nederigheid, onder tranen en met beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden; (TELOS)

Hij schrijft in de gevangenis aan zijn medearbeider Timotheüs dat 'allen die in Asia zijn zich van mij hebben afgewend'.

2Ti 1:15  Dit weet je, dat allen die in Asia zijn zich van mij hebben afgewend, onder wie Fygelus en Hermogenes zijn. (TELOS)

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Asia. Hieruit is op 19 okt. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.