Baäl-Hamon

Uit Christipedia
Baäl-Hamon is een plaats waar koning Salomo een wijngaard had, zo meldt het Hooglied van Salomo (8:11).
Hoogl. 8:11 Salomo had een wijngaard, te Baäl-hamon; hij gaf dezen wijngaard aan de hoeders, een ieder bracht voor deszelfs vrucht duizend zilverlingen. (SV)
Naam. De Hebreeuwse naam, die alleen hier in de Bijbel voorkomt, is בעל המון, Ba’al Hamon, en betekent "Heer (eigenaar, bezitter) van overvloed"[1], "Heer van een menigte"[2] of "Meester der genade"[3].

Ligging. De plaats is niet gelokaliseerd. De gissingen lopen uiteen. Volgens een uitlegger is de plaats nabij Dothaïm in de stam van Issaschar[4]. Volgens een ander is het misschien een aanduiding voor Jeruzalem[5], de hoofdstad waar koning Salomo zetelde. Dit is echter niet waarschijnlijk, omdat Jeruzalem liefst 8x wordt genoemd in Hooglied. Volgens weer een ander lag de plaats wellicht bij Dothan in Manasse[6].

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.  
  2. John Gill's Expositor, commentaar bij Hoogl. 8:11.
  3. 'Maître de la grâce', aldus Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia).
  4. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Hoogl. 8:11.
  5. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Hoogl. 8:11.
  6. Aantekening bij de Leidse Vertaling van Hoogl. 8:11.