Babylas van Antiochië

Uit Christipedia

Babylas van Antiochië (gest. 253 na Chr.) was opziener van de gemeente te Antiochië en stierf als martelaar.

Babylas volgde Zebinus (gest. 240 na Chr.) op als opziener van de vergadering van de Heer te Antiochië, een stad die destijds tot het Romeinse rijksgebied behoorde.

Babylas was een voortreffelijk man (zegt Chrysostomus), over wie ieder zich met recht mocht verwonderen, daar hij een Romeinse keizer belette in de vergaderingen der Christenen te komen, omdat hij niet wilde, dat een wolf in het midden der schapen vallen zou.

Hij werd gevangen genomen en gedwongen de afgoden te offeren, doch weigerde dit. Na zijn goede zaak verdedigd en verklaard te hebben, dat een herder zijn schapen niet behoort te verlaten, dat hij de almachtige God niet wilde verzaken, en tot valse goden de toevlucht nemen, werd hij om deze belijdenis ter dood veroordeeld. Hij stierf in de gevangenis voordat het vonnis voltrokken werd[1].

Fabius volgde hem op als opziener.

Meer informatie

Art. Babylas, op De.Wikipedia.org (Duitstalig).

Bron

Adrianus Haemstede, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655. Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881. Online: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/haemstedius-martelaren.htm . Hieraan is op 8juni 2014 tekst ontleend en verwerkt.

Voetnoot

  1. Haemstede schrijft van onthoofding:  “Toen hij bereid was om te sterven, zei hij: ‘Mijn ziel, ga tot uw rust, want de Heere heeft u aangezien.’ En zo werd hij onthoofd.”