Bel (god)

Uit Christipedia

Bel (= 'Heer') was de hoofdgod van het Babylonische rijk. Hij wordt vereenzelvigd met de god Merodach (of Mardoek). Hij werd ook genoemd Bel-Merodach.

Titel. 'Bel' is een titel en betekent 'Heer'. Vergelijk het Hebreeuwse woord Baäl = Heer. Bel is dezelfde als de Soemerische Enlil (of Ellil)[1].

De Babyloniërs vereerden hem als de koning van hemel en aarde en hielden hem voor de behoeder en beschermer van hun macht en heerlijkheid. Hij is de god van de atmosfeer (de lucht)[1]. Vergelijk met wat van de duivel wordt gezegd:

Efe 2:2  waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, (Telos)

Hij is de "Koning van de landen" (d.w.z. van de aarde), vgl. de benaming van de satan: "Vorst van deze wereld" (Johannes 12:31; 14:30; 16:11). Hij is de "Vader der goden", de "Koning der goden". Hij verleent het koningschap. Vergelijk echter Dan 2:37, waar tegen Nebukadnezar gezegd wordt dat de Gods des hemels (de God die Daniël en zijn metgezellen aanriepen) het koningschap schenkt.

Da 2:37  Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven; (SV)

Het bevel van Bel is onherroepelijk. Hij waakt over de orde van de wereld. Hij is de bezitter van de tafels van het (nood)lot.

Babel. Bel was de beschermgod van de stad Babel. De naam 'Babel' betekent 'poort van Bel'.

Daniël werd, toen hij als jongeman naar Babel was overgebracht, naar Bel vernoemd, hij zou voortaan heten Beltsazar = Bel beschermt zijn leven, of: Bel bescherme de koning[1].

Strafgericht. Jesaja profeteerde:

Jes 46:1 Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide [beesten]. Jes 46:2  Samen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd, zij hebben den last niet kunnen redden, maar zijzelven zijn in de gevangenis gegaan. (SV)

Door de dienst van de profeet Jeremia kondigde God het strafgericht over Bel aan:

Jeremia 50:2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd. (HSV)

Jeremia 51:44 Ik zal Bel in Babel straffen, Ik zal wat hij verzwolgen heeft, uit zijn muil halen. De heidenvolken zullen niet meer naar hem toestromen. Zelfs de muur van Babel is gevallen! (HSV)

Zie ook

Merodach

Bron

Roger Liebi, Das Buch Daniël, hoofdstukken 1 t/m 3 (juni 2013). Transcript van een toespraak.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Volgens Roger Liebi, Das Buch Daniël, hoofdstukken 1 t/m 3 (juni 2013). Transcript van een toespraak.