Belijdenis

Uit Christipedia

Een belijdenis is een daad van belijden, of datgene wat beleden wordt, of de gezamenlijke geloofsartikelen van een kerk.

In protestantse kerken is belijdenis doen het betuigen van je christelijk geloof overeenkomstig de geloofsartikelen van de kerk. Op grond van zijn of haar belijdenis wordt iemand belijdend lid van de protestantse kerk.

Jezus Christus en belijdenis

De Heer Jezus Christus heeft tegenover stadhouder Pontius Pilatus beleden dat hij de Koning der Joden was en in de wereld was gekomen om van de waarheid te getuigen.
Mt 27:11 Jezus nu stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg Hem aldus: Bent U de koning der Joden? Jezus nu zei: U zegt het. Mt 27:12 En toen Hij door de overpriesters en oudsten werd beschuldigd, antwoordde Hij niets. (TELOS)
Joh 18:35 Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan? Joh 18:36 Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Joh 18:37 Pilatus dan zei tot Hem: Bent U dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt het, Ik ben een koning. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik van de waarheid zou getuigen. Ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Joh 18:38 Pilatus zei tot Hem: Wat is waarheid? En toen hij dit had gezegd, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tot hen: Ik vind geen enkele schuld in Hem. (TELOS)
Paulus schrijft dat de Heer voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigt heeft:
1Ti 6:13  Ik beveel je voor God die alles in leven houdt, en voor Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, (TELOS)
De schrijver van de brief aan de Hebreeën noemt de Heer de apostel en hogepriester van onze belijdenis:
Heb 3:1  Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hogepriester van onze belijdenis, (TELOS)

Oude christelijke belijdenissen

De belijdenissen van de oude christelijke kerk zijn: