Berea

Uit Christipedia

Beréa (Gr. Bεροια, Beroia) was een zeer grote en volkrijke Griekse stad die de Apostel Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis aandeed. Berea wordt in de Heilige Schrift alleen in het boek Handelingen genoemd.

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Uitspraak: Beréa (klemtoon op tweede e). De naam Berea betekent “met veel water; wel bewaterd”. De stad heet in Griekenland tegenwoordig Veria (ook geschreven Verria) en telt 60.000 inwoners (jaar 2003).

De stad lag in het derde district van Macedonië, ongeveer 72 km zuidwestelijk van Thessalonika gelegen. Berea was gelegen aan de rivier Astraeos in een zeer welvarend deel van de Macedonische streek Emothia aan de voet van het gebergte Bermios (of Bermiusberg), twee uren lopend van zee verwijderd. Zij was één van de oudste steden van het land.

Ligging van Beréa.
Paulus en Silas bezochten de stad op hun zendingsreis, de tweede zendingsreis van Paulus. Daar aangekomen, gingen zij naar de synagoge van de Joden.
Hnd 17:10 De broeders nu zonden terstond ‘s nachts Paulus en Silas weg naar Berea, die, toen zij daar waren aangekomen, naar de synagoge van de Joden gingen. Hnd 17:11 Dezen nu waren edeler dan die in Thessalonika: zij onngen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren. Hnd 17:12 Velen dan uit hen kwamen tot geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Hnd 17:13 Toen de Joden uit Thessalonika echter vernamen, dat ook in Berea door Paulus het woord van God werd verkondigd, kwamen zij ook daar de menigten in opschudding en verwarring brengen. Hnd 17:14 De broeders echter zonden Paulus toen terstond weg om tot aan de zee te reizen; maar zowel Silas als Timotheus bleven daar achter. Hnd 17:15 En die Paulus geleidden, brachten hem tot Athéne toe; en als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheüs, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. (TELOS)
“Wat wij van deze Bereërs lezen is zeer liefelijk en loffelijk. Deze kleine gemeente bloeit op het grote zendingsveld van de apostel als een bescheiden viooltje, dat zich onder de bladeren verbergt, als een eenzame roos in een afgelegen dal. Ook kan zij een opwekkend voorbeeld zijn van het juiste gebruik van Gods woord in 1) gewillig aannemen, 2) vlijtig onderzoek, 3) levend geloof.” (Karl Gerok)[1].

“Hier had zelfs een apostel van de Heere onderwezen en toch wordt het in hen, die van Berea zijn, geroemd dat zij ook zo iemand niet blindelings op zijn woord geloofden, maar eerst hadden nagezocht en de maatstaf van Gods woord ter beproeving van zijn prediking hadden gebruikt. Dit is gewetensvrijheid, dit is evangelisch schriftonderzoek, dit is uitoefening van het algemene priesterschap tegenover het naakte autoriteitsgeloof!” (Hermann Viktor Andreae)[2].

Sopater, een bekende van de apostel Paulus, was afkomstig van Berea (Hand 20:4).
Hnd 20:4 En hem vergezelden tot in Asia Sopater, de zoon van Pyrrhus, van Berea; van de Thessalonikers, Aristarchus en Secundus, Gajus van Derbe, Timotheus, en de Asiaten Tychicus en Trofimus. (TELOS)

Voetnoten

  1. Citaat van Gerok aangehaald in Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Hand. 17:11.
  2. Citaat van Andreae aangehaald in Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Hand. 17:11. In het commentaar wordt alleen de achternaam Andreae vermeld, doch zeer waarschijnlijk gaat het om de Duitse theoloog en auteur Hermann Viktor Andreae (1817-1889).