Bethsaïda

Uit Christipedia

Bethsaïda was een plaats ten tijde van de Heer Jezus en lag aan de noordelijke oever van het meer van Galilea. De naam van de plaats betekent “huis (of plaats) van visserij”, “vishuis”.

Ligging van Bethsaïda aan de noordoever van het meer van Galilea.

Een kwestie is of er één of twee plaatsen met die naam aan de noordelijke meeroever lagen.

Van Bethsaïda afkomstig waren de apostelen AndreasPetrus en Filippus.

Joh 1:44 (1-45) Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. (TELOS)
Joh 12:20 Nu waren er enkele Grieken onder hen die opgingen om op het feest t e aanbidden; Joh 12:21 dezen dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem aldus: Heer, wij wensen Jezus te zien. (TELOS)
In Bethsaïda werd een blind naar Jezus gebracht, die hij buiten het dorp bracht en daar genas.
Mr 8:22  En zij kwamen in Bethsaida; en zij brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken. Mr 8:23 En Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? Mr 8:24 En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als bomen wandelen. Mr 8:25 Daarna legde Hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp. En hij was hersteld en zag alles duidelijk. Mr 8:26 En Hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in. (TELOS)

In een woeste plaats nabij Bethsaïda (Luk. 9: 10, 12) vermenigde vuldigde de Heer Jezus wonderbaarlijk vijf broden en twee vissen en spijzigde een menigte die vijfduizend mannen telde.

Later verweet Jezus Bethsaïda haar onbekeerlijkheid.
Mt 11:21 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd die in u zijn gebeurd, allang zouden zij zich in zak en as hebben bekeerd.
Lu 10:13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd die in u zijn gebeurd, allang zouden zij zich in zak en as gezeten hebben bekeerd.