Bileam

Uit Christipedia

Bileam, ook genoemd Balaäm, was een vermaard waarzegger uit Mesopotamië, die, ofschoon door Balak, de koning van Moab, juist met het tegenovergestelde doel ingehuurd en ontboden, de Israëliëten zegende (Num. 22:1-24:25; Deut. 23:3-6). Om echter niet onbeloond te vertrekken, gaf de heidense ziener aan Balak de raad de Israëlieten door bekoorlijke vrouwen tot hoererij en afgoderij te verleiden. Deze schandelijke raad berokkende hem de dood, en deed het nageslacht van Israël zijn naam altijd met afschuw noemen.

Bileam was de zoon van Beor of Bosor en woonde in Pethor te Mesopotamië (Deut. 23:4). Hij werd ingehuurd door Balak, de koning van Moab, die hem uit Syrië (Aram) liet halen (Num. 23:7) om Israël te vervloeken,
Nu 23:7 Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: Uit Syrië heeft Balak, de koning van Moab, mij laten halen, vanuit het bergland van het oosten: Kom, vervloek mij Jakob, kom, verwens Israël! (HSV)
Maar God dwong hem het uitverkoren volk te zegenen in plaats van te vervloeken.
Gravure: Bileam en Balak. De ziener was door Balak ontboden om Israël te vervloeken, maar God dwong de ziener om het volk te zegenen. 

Hoewel de ziener vroom sprak was zijn hart blijkbaar gericht op het verkrijgen van de beloning van Balak (Judas: 11). De engel van Jahweh weerstond hem, en hij werd berispt door zijn ezel, maar hij mocht zijn weg vervolgen (Num. 22-24; Deut. 23:4,5l; Joz 24:9,10).

Hoewel door God gedwongen Israël te zegenen, raadde Bileam daarna Balak aan het volk te verleiden door middel van de Moabitische en Midianitische vrouwen (Num. 31:16; 2 Petr 2:15; Opb. 2:14), wat leidde tot afgoderij.
Nu 25:1 Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Nu 25:2 Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden, en het volk at en boog zich voor hun goden neer. (HSV)
Israël werd gestraft om hun zonden. Later werd Bileam door de Israëlieten gedood.
Joz 13:22 Bovendien hebben de Israëlieten Bileam, de zoon van Beor, de waarzegger, met het zwaard gedood, tegelijk met de [anderen] die door hen verslagen zijn. (HSV)
In Joz. 13:22 heet Bileam een waarzegger (Statenvertaling: 'voorzegger'). Toen hij bij Balak was, zocht hij bezweringen (Num 24:1). Mede wegens de opzet om Israël door Bileam te vervloeken, mocht geen Ammoniet of Moabiet in de vergadering van Jahweh komen.
De 23:3 Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van de HEERE komen; zelfs hun [nakomelingen van de] tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de HEERE komen, De 23:4 vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoetgekomen zijn toen u uit Egypte wegtrok; en omdat hij Bileam, de zoon van Beor, uit Pethor in Mesopotamië, tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken. De 23:5 De HEERE, uw God, echter wilde niet naar Bileam luisteren, maar de HEERE, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de HEERE, uw God, u liefhad. De 23:6 U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken, al uw dagen, tot in eeuwigheid. (HSV)
In het Nieuw Testament wordt Bileam voorgesteld als een toonbeeld van goddeloosheid en afvalligheid.
2Pe 2:15 Door de rechte weg te verlaten zijn zij afgedwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Bosor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad, (TELOS)
Opb 2:14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u daar hebt die aan de leer van Bileam vasthouden, die Balak leerde de zonen van Israel een strik te spannen, om afgodenoffers te eten en te hoereren. (TELOS)

Meer weten

George Bell & Hugo Bouter, Het visioen van de Almachtige; bijbelstudies over de zegenspreuken van Bileam. Pagina's: 56. Goud: Boeken om de Bijbel, 2004. Download(pdf-formaat, gratis) van OudeSporen.nl, ook in boekvorm verkrijgbaar bij Johannes Multimedia.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Hieruit is op 9 nov. 2012 tekst genomen en bewerkt.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Balaam. Hieruit is op 9 nov. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.