Boek des levens

Uit Christipedia

Het Boek des levens of Boek van het leven is een boek of register waarin God de namen schrijft van hen die eeuwig leven (zullen) hebben.

Flp 4:3 Ja, ik vraag ook u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam die met mij hebben gestreden in het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders, van wie de namen in het boek van het leven staan. (TELOS)

Vergelijk:

Lu 10:20 Evenwel, verblijdt u niet hierover dat de geesten u onderdanig zijn, maar verblijdt u dat uw namen staan ingeschreven in de hemelen. (TELOS)

Jes 4:3 Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. (HSV)

Eze 13:9 Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen. Zij zullen niet tot de kring van Mijn volk behoren, zij worden niet ingeschreven in het register van het huis van Israël, en komen niet in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben. (HSV)

Da 12:1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. (HSV)

Boek van het leven van het Lam. Er is een "Boek des levens van het Lam dat geslacht is", Opb. 13:8.

Opb 13:8 En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is. (TELOS)

Opb 21:27 En geenszins zal iets onheiligs binnengaan, noch wie gruwel en leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. (TELOS)

In Hem, de Zoon van God, de Heiland der wereld, is leven, Joh. 1. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet, 1 Joh. 5. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.

Ontbrekende namen. Sommige namen van mensen zijn van de grondlegging van de wereld af niet geschreven in het boek van het leven.

Opb 17:8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan; en zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn. (TELOS)

Laatste oordeel. In het laatste oordeel wordt gekeken of iemand geschreven staat in het boek van het leven. Als iemand niet geschreven gevonden wordt, wordt hij geworpen in de vuurpoel.

Opb 20:12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. (...) Opb 20:15 En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. (TELOS)

Namen uitwissen

Sommige namen worden of kunnen worden uitgewist, althans dat schijnt zo. Mozes zei:

Ex 32:32 Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt. (HSV)

Ps 69:28 (69:29) Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens, laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. (HSV)

De Heer Jezus kan namen uitwissen uit het Boek des levens.

Opb 3:5 Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven, en Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. (TELOS)

De Schriftplaatsen leveren een moeilijkheid op. Op sommige plaatsen schijnen namen uit het boek uitgewist te kunnen worden, op andere plaatsen schijnen namen onuitwisbaar te zijn.

Een oplossing van de moeilijkheid[1] de onderscheiding van twee registraties, ook al vallen ze in de Schrift onder de ene naam 'Boek van het leven':

  1. de registratie van alle levenden, door Fijnvandraat aangeduid met een nieuwe term "het Boek van de levenden". Hiervan is sprake in Ex. 32:32, Ps. 69:29.
  2. de registratie van hen die ten eeuwige leven staan opgeschreven, het Boek van het leven, Luk. 20:10, Filipp. 4:3, Opb. 3:5, Opb. 13:8, 17:8, 20:12.

Uit het eerste register kan een naam worden uitgewist, uit het tweede niet. Uit het "Boek van de levenden" worden alle goddelozen, ongelovigen enz. uitgedelgd. De tweede registratie, het "Boek van het leven", bevat de namen die in de eerste registratie overblijven.

Een andere oplossing[2] is dat ieder mens wordt ingeschreven in het Boek van het leven. Echter, om zijn (blijvende) ongeloof en boosheid zal zijn naam uit dat boek worden gewist en zijn bestemming de tweede dood zijn. Deze opvatting van het Boek van het leven schijnt in strijd met:

Opb 13:8 En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is. (TELOS)

Voetnoten

  1. Jaap Fijnvandraat, Boek des levens, JaapFijnvandraat.nl, zonder jaar.
  2. Bill Salus: The Revelation Resurrections and the Lake of Fire. Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 sept. 2018. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Bill Salus over de verschillende opstandingen.