Brief aan de Efeziërs/Hoofdstuk 3

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Brief aan de Efeziërs:


Hoofdstuk 3 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Ef. 3:6

Efe 3:6  dat zij uit de volken medeërfgenamen zijn en medeïngelijfden en mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, (Telos)

Medeërfgenamen. Zie Erfenis voor het hoofdartikel.

Medeïngelijfden. Of 'samen een lichaam', 'medeleden van het lichaam'[1]. In het Grieks is het één woord, door Paulus gevormd door 'sune' (samen, met) vooraan het naamwoord te plakken. Wij vormen het lichaam van Christus; wij zijn de leden daarvan, terwijl Hij het hoofd is.

Vergelijk ook 2:15 ("in zijn vlees de vijandschap ... te niet gedaan"), 2:16 ("in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis").

In Christus Jezus. Dit zijn in Hem is een plaats die we samen hebben en onze eenheid bepaalt.

Ef. 3:7

Efe 3:7  waarvan ik een dienaar ben geworden naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. (Telos)

Naar de werking van zijn kracht. Paulus heeft Gods kracht ervaren om de roeping van God te volgen en diens wil te doen.

Ef. 3:13

Efe 3:13  Daarom vraag ik u niet moedeloos te worden door mijn verdrukkingen voor u, die uw heerlijkheid zijn. (Telos)

Mijn verdrukkingen voor u, die uw heerlijkheid zijn. De verdrukkingen die Paulus verdroeg, werkten mee ten goede en ten bate van de heiligen.

Ro 8:28  Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen.   Ro 8:29  Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Telos)

Ef. 3:14

Efe 3:14  Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader <van onze Heer Jezus Christus>, (Telos)

De Vader. De woorden 'van onze Heer Jezus Christus' ontbreken in sommige handschriften of in een belangrijk handschrift. Paulus noemt de Vader: 'de Vader der heerlijkheid'.

Efe 1:17  opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, (Telos)

Ef. 3:16

Efe 3:16  opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, (Telos)

Door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens. Dat gebed bad Paulus ook omdat hij wist dat de gelovigen dreigden moedeloos te worden.

Efe 3:13  Daarom vraag ik u niet moedeloos te worden door mijn verdrukkingen voor u, die uw heerlijkheid zijn. (Telos)

Ef. 3:17

Efe 3:17  zodat Christus door het geloof in uw harten woont, terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent; (Telos)

In de liefde geworteld en gegrond. Wanneer wij zodanig zijn en wij weten geliefde kinderen van God te zijn (5:1) en wij de liefde van Christus kennen (vers 18), dan kunnen wij in liefde wandelen.

Efe 5:1  Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen,  Efe 5:2  en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. (Telos)

Ef. 3:19

Efe 3:19  en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. (Telos)

Opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God.

Efe 4:6  een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. (Telos)

1Co 12:6  en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. (Telos)

Efe 3:20  Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, (Telos)

1Co 15:28  Maar wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem die Hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.) (Telos)

Muziekvideo

Anja Schraal, Geïnspireerd door Ef. 3:14-21 zingt Anja Schraal in haar lied 'I want to know this love' van de liefde van Christus.

Efe 3:14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieen voor de Vader van onze Heer Jezus Christus,
Efe 3:15 naar Wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd,
Efe 3:16 opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens,
Efe 3:17 zodat Christus door het geloof in uw harten woont, terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent;
Efe 3:18 opdat u ten volle in staat bent te begrijpen met alle heiligen, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is,
Efe 3:19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God.
Efe 3:20 Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt,
Efe 3:21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid! Amen.)
(TELOS)

Voetnoot

  1. Voetnoot bij de Telos-vertaling