Onderwerpen uit het Bijbelboek Brief aan de Efeziërs worden hier behandeld, in alfabetische volgorde.

Liefde

In de Efezebrief is de liefde een fundamentele deugd.

Efe 1:4  zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde, (Telos)

Efe 1:15  Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, (Telos)

Efe 3:16  opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, Efe 3:17  zodat Christus door het geloof in uw harten woont, terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent;  Efe 3:18  opdat u ten volle in staat bent te begrijpen met alle heiligen, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is, Efe 3:19  en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. (Telos)

Efe 4:2  terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt (Telos)

Efe 4:15  maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot Hem die het hoofd is, Christus, Efe 4:16  uit Wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht dat de ondersteuning verleent naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde.(Telos)

Efe 5:2  en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. (Telos)

Efe 6:23  Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. (Telos)