Christus

Uit Christipedia

Christus is, evenals 'Heer', een titel van onze Heer Jezus. Het woord betekent 'Gezalfde'.

'Christus', 'Messias'

Het Nederlandse woord 'Christus' komt van Lat. Christus, dit van het Griekse Χριστος, Chris’tos, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Mashiach, 'Messias'. 'Christus' (van Griekse oorsprong) en 'Messias' (van Hebreeuwse oorsprong) betekenen beide hetzelfde: 'gezalfde'. De Griekse vorm (niet vertaling) van het Hebreeuwse Mashiach is Μεσσιας, Messias. Het Aramese equivalent is Mshicha.

De apostel Johannes zelf geeft aan dat 'Christus' (Gr. Christos) de vertaling is van 'Messias' (Gr. Messias).
Joh 1:41 (1-42) Deze vond eerst zijn eigen broer Simon en zei tot hem: Wij hebben de Messias gevonden - wat vertaald is: Christus. (TELOS)
De vrouw bij de put in Samaria wist ook dat "Christus' het Griekse woord is voor Messias.
Joh 4:25 De vrouw zei tot Hem: Ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd; wanneer Die is gekomen, zal Hij ons alles verkondigen. (TELOS)
De Joden en de Samaritanen verwachtten de Messias, "die Christus genoemd wordt".  We vinden de titel 'Messias' in Dan. 9:25-26, in de profetie van de zeventig weken. 
Da 9:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. Da 9:26 En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. (NBG51)
Het Hebreeuwse woord is mashiach. Dit woord komt al eerder voor, in Psalm 2:2:  
Ps 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: (HSV)
De leerlingen van de Heer Jezus noemden dit vers in hun gebed tot God:
Hnd 4:26 De koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen bijeenverzameld tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde’. Hnd 4:27 Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die U hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en volken van Israel, (TELOS)
De machthebbers stellen zich tegen Jahweh en Zijn Gezalfde. Hetzelfde woord werd gebruikt voor de hogepriester en de koning, die beiden gezalfden waren, doch de Here Jezus is nadrukkelijk 'de Gezalfde.' Dit is de betekenis van de uitdrukking 'de Christus', die op vele plaatsen in het Nieuwe Testament gelezen moet worden. In de evangeliën is het bijna altijd 'de Christus', en vaak in de brieven, behalve wanneer het is 'Jezus Christus' of 'Christus Jezus', die meer het karakter van een naam heeft. 'De Christus' verwijst naar de Heer Jezus als mens, gezalfd met de Heilige Geest. De officiële titel van de Heer Jezus werd als naam gebruikt. Op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament staat letterlijk 'de Christus', terwijl veel Nederlandse vertalingen 'Christus' hebben. Voorbeeld 1:
SV  Mt 1:17 Al de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, [zijn] veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, [zijn] veertien geslachten. 
HSV Mt 1:17 Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten.
TELOS  Mt 1:17  Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn veertien geslachten, en van David tot de wegvoering naar Babel veertien geslachten, en van de wegvoering naar Babel tot Christus veertien geslachten.
NBV  Mt 1:17 Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.
NBG51  Mt 1:17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.
NB  Mt 1:17 Alle geboorten dus van Abraham tot David zijn veertien geboorten, van David tot aan de wegvoering naar Babylon zijn het veertien geboorten, en van de wegvoering naar Babylon tot aan de Christus zijn het veertien geboorten.
Voorbeeld 2:
SV, Efe 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, [namelijk] Christus;
HSV, Efe 4:15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, [namelijk] Christus.
NBG51,  Efe 4:15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
NBV,  Efe 4:15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Letterlijk staat er 'de Christus'. Er zijn enkele vertalingen die letterlijk vertalen, zoals:
Darby,  Eph 4:15 but, holding the truth in love, we may grow up to him in all things, who is the head, the Christ:
Elb,  Eph 4:15 sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, laßt uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus,

Zoon van David

De Christus is een zoon, afstammeling van David. De Joden verwachtten hem toen en verwachten hem thans als zodanig. Toen Jezus aan de farizeeën vroeg'Wat denkt u van de Christus? Wiens Zoon is Hij?, was hun antwoord:
Mt 22:42 aldus: Wat denkt u van de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Van David.
Daarop vroeg Jezus:
Mt 22:43 Hij zei tot hen: Hoe noemt David Hem dan in de Geest ‘Heer’, als hij zegt: Mt 22:44 ‘De Heer heeft tot mijn Heer gezegd: Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten stel’? Mt 22:45 Als dan David Hem ‘Heer’ noemt, hoe is Hij zijn Zoon? Mt 22:46 En niemand kon Hem een woord antwoorden, evenmin durfde iemand Hem van die dag af meer iets vragen. (TELOS)

Jezus

Jezus, de zoon van Jozef en Maria, wordt Christus genoemd.
Mt 1:16 en Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd. (TELOS)
Mt 27:17 Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tot hen: Wie wilt u dat ik u zal loslaten: Jezus Barabbas, of Jezus die Christus wordt genoemd? (TELOS)
Hij was zich ervan bewust de Christus te zijn.
Mt 16:16 Simon Petrus nu antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Mt 16:17 Jezus nu antwoordde en zei tot hem: Gelukkig ben jij, Simon, Bar-jona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. (TELOS)
Mt 23:10 Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: de Christus. (TELOS)
Joh 13:13 U noemt Mij Meester en Heer, en u zegt het terecht, want Ik ben het. (TELOS)
Op de vraag door de hogepriester of hij de Christus was, antwoordde hij bevestigend:
Mr 14:61  Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hogepriester Hem en zei tot Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? Mr 14:62  Jezus nu zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel.  Mr 14:63  De hogepriester nu scheurde zijn kleren en zei: Waarom hebben wij nog getuigen nodig?  Mr 14:64  U hebt de lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden Hem als de dood schuldig. (Telos)
Na zijn opstanding zei hij tot enkele leerlingen:
Lu 24:26 Moest de Christus dit niet lijden, en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? (TELOS)

Gezalfd met de Heilige Geest

De Heer Jezus is 'de Gezalfde', daar Hij gezalfd is met de Heilige Geest.
Lu 4:18 ‘De Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden (TELOS)
Hnd 10:38 met Jezus van Nazareth, hoe God Hem heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte die door de duivel waren overweldigd, want God was met Hem. (TELOS)

Gezalfd met olie. In het Oude Testament werden koning, priester en profeet met olie gezalfd.

Tekenen

De vele tekenen die de Heer Jezus heeft verricht tonen aan dat Hij de Christus is.
Joh 20:30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek; Joh 20:31 maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. (TELOS)

Een Gezalfde uitgeroeid

In Daniël lezen we dat een Messias, 'een Gezalfde', 'een Vorst' uitgeroeid zou worden, terwijl er niets tegen hem is, of terwijl Hij niets zou hebben.
Da 9:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. Da 9:26 En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. (NBG51)
Dit woord werd vervuld toen de Heer Jezus, in plaats van door zijn volk geëerd te worden als Messias, werd afgewezen, afgesneden, en niets van zijn Messiaanse eer ontving. Door zijn dood echter legde Hij de grondslag van zijn toekomstige glorie op aarde en van de eeuwige behoudenis van de gelovigen. Hoewel Jezus als Messias op aarde is afgewezen, heeft God hem tot Heer en tot Christus gemaakt.
Hnd 2:36 Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd. (TELOS)

Hoofd en lichaam

De Christus is één met zijn lichaam, de Gemeente.
1Co 12:12  Zoals immers het lichaam één is en vele leden heeft maar de leden van het lichaam, hoewel ze met vele zijn, één lichaam vormen, zo ook de Christus; (NSB)
Het hoofd met de leden vormen, in de kracht en de zalving van de Geest, één lichaam. De raadsbesluiten van God met betrekking tot Hem en de mens worden uitgevoerd. De heiligen zijn in Christus uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld. Alle dingen in hemel en op aarde worden onder één hoofd samengebracht, in de Christus:
Efe 1:10 alles in de hemel en op aarde weer bijeen te brengen onder één hoofd, in de Christus. (NB)
Als de Christus is Jezus het hoofd van het Lichaam, de Gemeente.
Efe 4:15 maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot Hem die het hoofd is, de Christus

Erkenning door zijn leerlingen

De leerlingen van Jezus erkenden dat Hij de Christus is (Joh. 1:41; Matth. 16:16; Marc. 8:29).
Joh 1:40  (1-41) Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren.  Joh 1:41  (1-42) Deze vond eerst zijn eigen broer Simon en zei tot hem: Wij hebben de Messias gevonden-wat vertaald is: Christus. (Telos)
Mr 8:27  En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?  Mr 8:28  Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper; en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten.  Mr 8:29  En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus.  Mr 8:30  En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand zouden zeggen over Hem. (Telos)
Ook Martha, de zus van Lazarus, erkende Jezus als de Christus.
Joh 11:25  Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij;  Joh 11:26  en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat?  Joh 11:27  Zij zei tot Hem: Ja Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. (Telos)
Johannes zou later schrijven:
1Jo 5:1   Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die liefheeft Hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit Hem geboren is. (Telos)

Verwachtingen aangaande de Christus

De Farizeeën en Sadduceeën verwachten dat de Messias een generaal zou zijn die de Joden zou verlossen van de Romeinse heerschappij[1]. Ze geloofden niet dat hij een voorbestaan in de eeuwigheid zou hebben noch dat hij uit een maagd geboren zou zijn. De Essenen daarentegen hadden een meer Bijbelse verwachting[1].

Valse christussen

De Heer Jezus is de ware Gezalfde van God. Er zullen echter ook valse christussen opstaan, mensen die zich ten onrechte voor de Christus uitgeven en diens titel en ambt voor zich opeisen. Zie Valse christussen.

Zie ook

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Dead Sea Scroll Studies with Ken Johnson: 1 John 1. Youtube.com: Prophecy Watchers, 25 okt. 2021. Duur: 51 min.