Clemens Romanus

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Clemens Romanus of Clemens van Rome was volgens de overlevering bij Irenaeus de derde opvolger van Petrus als bisschop van Rome. Volgens Irenaeus was hij bisschop van 92 tot 101 na Christus. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk was hij paus van 88 of 92 tot 97 n.Chr.

Dat Clemens in Rome de derde plaats innam na de apostelen Petrus en Paulus is onwaarschijnlijk. Wel is zo goed als zeker, wat Irenaeus meedeelt, dat Clemens de apostelen Petrus en Paulus nog gezien heeft. Men mag deze Clemens, die een voornaam en vooraanstaand lid van de kerk te Rome was, niet vereenzelvigen met Clemens, die in Fil. 4 : 3 genoemd wordt en evenmin met Titus Flavius Clemens, die door keizer Domitianus gedood werd. Deze laatste was een neef van de keizer, die het Heidendom niet welgezind was en daarom moest sterven.

Brieven. Hij wordt door de oudste overleveringen genoemd als de schrijver van de „brief der gemeente Gods, welke te Rome was, aan de gemeente Gods, welke te Corinthe woonde." Gewoonlijk wordt deze brief de eerste brief van Clemens Romanus genoemd. De tweede brief aan de Corinthiërs, welke gewoonlijk ook aan Clemens wordt toegeschreven, is waarschijnlijk van een ander, maar deze werd wel in de 2e eeuw geschreven. Het is geen brief, maar een homilie. In de eersten brief vermaant Clemens de Corinthiërs tot vrede en tot onderwerping aan degenen, die Christus over hen stelde, om te waken voor hun zielen. Hij is geschreven omstreeks het jaar 95. De brief eindigt met een gebed en is zeer belangrijk om het leven van de gemeente te Rome in die tijd te leren kennen.

Martelaar? Volgens sommigen is Clemens als martelaar omgekomen tijdens de derde vervolging der christenen onder het bewind van keizer Trajanus. Hij zou naar de Krim verbannen zijn om als slaaf in de steengroeven te werken, en later met een anker aan de hals in zee zijn geworpen[1]. Echter, de oudste bronnen van zijn leven, Eusebius en Hieronymus, vermelden niets van zijn martelaarschap.

Bron

F. W. Grosheide, J.H. Landwehr, C. Lindeboom, J.C. Rullmann, Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk. Kampen: J.H. Kok, 1925-1931. Zes delen. Tekst van het lemma 'Clemens" is verwerkt op 22 okt. 2018.

Voetnoot

  1. Zoals H.M.H. Bartels, Geschiedenis der Katholieke Kerk. (Venloo: G. Mosmans senior, 1926) blz. 39.