Crematie

Uit Christipedia

Crematie is het verbranden van lijken. Synoniemen zijn: lijkverbrandingverassing.

De Bijbel over lijkverbranding

Telkens zien we in de Schrift dat het verbranden van een mens verbonden is met de voltrekking van een oordeel.

Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here uit de hemel. (Gen. 19:24)

Toen ging er een vuur uit van de Here en verteerde de twee honderd vijftig mannen, die het reukwerk geofferd hadden. (de opstand van Korach, Num. 16:35)

En wanneer een priesterdochter zich ontheiligt door ontucht te plegen, dan ontheiligt zij daarmee haar vader; met vuur zal zij verbrand worden. (Lev. 21:9)

Zoals gij (Achan) ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Here u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men verbrandde hen met vuur. (Joz. 7:25)

En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. (Openb. 20:15)

In Daniëls gezicht van de vier dieren, die wereldrijken voorstellen, wordt het vierde dier gedood en zijn lichaam verbrand. Ook hier wordt een vonnis uitgevoerd.

Da 7:11 Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. (HSV)

David liet Filistijnse afgodsbeelden met vuur verbranden. Het spreekt van verwerping en vernietiging.

1Kr 14:12 Zij lieten daar zelfs hun goden achter, en op bevel van David verbrandde men ze met vuur. (NBG51)

Deze Schriftgedeelten vormen een grote tegenstelling met wat we lezen over begraven.

De Bijbel over begraven

Mozes werd door God Zelf begraven.

Toen stierf Mozes, de knecht des Heren aldaar in het land Moab, volgens des Heren woord. En Hij begroef hem in een dal in het land Moab. (Deut.34:5,6)

Jozef bepaalde dat zijn beenderen moesten worden bewaard om in het beloofde land te worden begraven. De leerlingen van Johannes de Doper begroeven hem.

En zijn discipelen kwamen en namen zijn lijk (van Johannes de Doper) weg en begroeven hem. (Matth. 14:12)

Het lichaam van Jezus werd gewikkeld in linnen windsels met specerijen en in een rotsgraf gelegd.

Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven (Joh. 19:40)

Op de eerste dag van de week kwamen drie vrouwen bij het graf van Jezus met specerijen.

Lu 24:1  Op de eerste dag van de week echter, toen het nog zeer vroeg was, kwamen zij bij het graf met de specerijen die zij hadden bereid. (Telos)

Zou dat ook gebeurd zijn, wanneer het lichaam van Jezus verbrand was? Ananias en Sapphira, die kwaad hadden gedaan, werden begraven.

...en zij droegen hem (Ananias) uit en begroeven hem. (Hand.5:6) ..en zij droegen haar (Sapphira) uit en begroeven haar bij haar man. (Hand. 5: 11) ..vrome mannen droegen Stéphanus ten grave en bedreven grote rouw over hem. (Hand. 8:2)

De eerste christenen begroeven hun doden.

Waar wijst het begraven op?

- Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. (1 Kor. 15:42)

Begraven wordt vergeleken met zaaien. Men zaait met het oog op de toekomst.

- Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften. (1 Kor. 15:3)

Sterven is één kant van de zaak; naar de Schriften. Daarna komt de andere kant: begraven en opgewekt; naar de Schriften. Begraven en opstanding horen bij elkaar!

Opmerking: Dit verband tussen begraven en het geloof in de opstanding is ook al te zien in het oude Testament. Daar wordt voor het eerst gesproken over begraven bij Abraham, Izaäk en Jakob. Aan hen was het land beloofd: U en uw zaad... (Gen 13:15; 17:8; 26:3; 28:13; 35:12). Zij hebben zelf het land niet in bezit gehad. Ze hebben als vreemdelingen in het land der belofte geleefd (Hebr. 11: 9).Met het oog op de belofte hebben ze zich laten begraven. Daarom wilde ook Jozef dat na zijn dood zijn lichaam gebalsemd zou worden om later begraven te worden in Kanaän.

Ons lichaam is kostbaar

De mens is een eenheid van ziel, geest en lichaam. Het lichaam is niet een waardeloos omhulsel, waar we mee kunnen doen wat we willen. Ook over ons lichaam zullen we verantwoording af moeten leggen.

Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? (1 Kor.6:15)

Weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. (1 Kor.6:19,20)

Vanuit die gedachte zal men als gelovige gaan handelen met zijn lichaam wanneer het gaat om de vraag begraven (= aan de aarde toevertrouwen) of cremeren (= bewust vernietigen).

En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest , ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle dele onberispelijk bewaard te zijn. (1 Thess.5:23)

Hoe bepaalt een christen zijn standpunt?

Het standpunt van een christen wordt bepaald door de Bijbel. Sommige richtlijnen staan daarin heel direct als geboden of verboden, voor andere aspecten van het leven is meer kennis van Gods Woord nodig. Zo merken we in de Bijbel verschil op tussen: Gods geboden houden (ze opvolgen), en Zijn Woord bewaren (acht slaan op Gods woord).

De gevolgen voor het kind van God zijn ook verschillend:

Joh.14:21 Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (...) Joh. 14:23 Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Wanneer we Gods Woord bewaren komt er een heel nauwe relatie met de Vader en de Zoon: Ze komen bij ons wonen! Dit onderscheid kan geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld van een kind met aardse ouders. Het maakt verschil uit of een kind een opdracht (gebod) van de ouders opvolgt, of dat het kind goed let op wat de ouders zeggen, en hen dan op hun verjaardag iets geeft wat ze op prijs stellen. Zo zal ook een gelovige bij het bepalen van zijn standpunt niet alleen letten op duidelijke geboden of verboden in Gods woord, maar vooral ook trachten na te speuren waar Gods verlangen naar uit gaat.

Meer informatie

Begraven of toch anders? Youtube.com: Groeien in Geloof, 6 mei 2023. Duur: 11 min. 11 sec. Bijbelleraar Dato Steenhuis legt uit waarom begraven beter is dan cremeren.

M.G. de Koning, Begraven of cremeren? Over de dood en daarna .... Middelburg, 2005. Pagina's: 61.

P. Lok, Graf of oven? Groningen: uitgeverij De Vuurbaak, zonder jaar. De schrijver is gereformeerd predikant te Kampen. Pagina's: 61.