D-day

Uit Christipedia

D-day is de dag waarop een aanval of operatie gepland is. De bekendste militaire operatie die onder de naam "D-day" bekend is geworden is de geallieerde invasie in Normandië op dinsdag 6 juni 1944, die het begin van de bevrijding van West-Europa inluidde.

D-day is een militaire term voor de dag waarop een militaire operatie zal plaatsvinden. De letter 'D' is afgeleid van het Engelse woord day = dag. Er is één D-day voor alle troepen die aan dezelfde operatie deelnemen. Men gebruikt de term bij het plannen een militaire operatie waarvan de datum waarop deze plaats gaat vinden nog niet is bepaald of als de datum nog niet bekend mag worden.

D-day in Normandië op 6 juni 1944

De bekendste militaire operatie die onder de naam "D-day" bekend is geraakt is operatie Overlord: de geallieerde landingen in Normandië op dinsdag 6 juni 1944. Overlord betekent opperheer, dat is een heer met groot gezag en macht. In 1944 zuchtte West-Europa al vier jaar onder het juk van Nazi-Duitsland. Het doel van de Amerikaanse, Britse en Canadese invasiemacht was Nazi-Duitsland terug te dringen en West-Euopa te bevrijden. De operatie was de grootste amfibische[1] invasie ooit en het begin van de bevrijding van West-Europa. In Oost-Europa waren de Duitsers al aan het verliezen van de Sovjet-Unie en twee dagen daarvoor was in Zuid-Europa Rome door de geallieerden veroverd.

De Duitsers verwachtten een grote invasie vanaf de zee en deden er alles aan om die te voorkomen. Langs de hele Atlantische kust hadden zij versterkte bunkers gebouwd: de Atlantikwall. Deze keten van bunkers en versterkingen telde 15 duizend bunkers, miljoenen mijnen en obstakels, en liep vanaf de Noordkaap in Noorwegen tot de golf van Biskaje, een zeeboezem tussen Frankrijk en Spanje, totaal 3200 km lang. Alle Franse havens waren extra beschermd, want geen haven mocht in geallieerde handen komen. De Duitsers wisten niet waar en wanneer de invasie zou komen. Een invasie bij Calais, via het Nauw van Calais, waar de afstand van Engeland tot het vaste land van Europa het kleinst is, achtten zij het meest waarschijnlijk.

De geallieerden oefenden de invasie op de Britse stranden. In de dagen vóór de invasie werden de Duitse stellingen zwaar gebombardeerd. De leiding van operatie Overlord was in handen van de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower en zijn Britse ranggenoot Bernard Montgomery. De Amerikanen leverden de meeste troepen en materieel. Eisenhower, de opperbevelhebber, wenste de manschappen succes en zei: "Laat ons allen de zegen van Almachtige God vragen in deze grote en edele operatie"[2].

Vanuit de Engelse kuststad Portsmouth vertrokken op 5 juni 1944 150.000 geallieerde militairen om in de nacht van 5 op 6 juni de Normandische kust te bestormen. De operatie startte op 6 juni met luchtlandingen 's nachts achter de Duitse linies om verwarring te stichten. Om 5.45 uur openden de marineschepen het vuur op de Atlantikwall. Drie kwartier later gingen de eerste troepen aan land. De landing vond plaats verspreid over vijf verschillende stranden, over een front van ongeveer 70 kilometer breed. Een van de stranden kreeg de codenaam 'Zwaard' (Eng. Sword). Meer dan 5000 schepen moesten een grote troepenmacht, tanks en jeeps in Normandië aan land brengen.
Landing op 6 juni 1944 in Normandië.

De soldaten moest bruggenhoofden vestigen, opdat zo snel mogelijk meer troepen aan land konden gaan. Bij de hele operatie waren meer dan 150.000 man betrokken, de helft daarvan Amerikanen.[3]

Op 6 juni sprak de Amerikaanse president Roosevelt op de Amerikaanse radio een gebed "voor de militairen die ons volk, geloof en beschaving redden". De opperbevelhebber van de geallieerden, generaal Eisenhower, richtte een boodschap tot bezet West-Europa. "Vanmorgen is de landing op de kust van Frankrijk begonnen door de geallieerde troepen. Ik heb deze boodschap voor u allen: hoewel de eerste aanval niet in uw land plaatsgevonden mag hebben, het uur van uw bevrijding nadert."

Vanuit hun bunkers beschoten de Duitsers de manschappen die aan land kwamen. Na felle gevechten lukte het de geallieerden om de Duitse linies te doorbreken. Bij de landing van D-day vielen zeker 12.000 slachtoffers, waaronder 4.400 doden. De Duitse verliezen waren met een geschat aantal van duizend doden veel lager. De eerste weken vanaf D-day stroomden zo'n drie miljoen geallieerde militairen Frankrijk binnen. De bevrijding van Europa was begonnen.

D-day van Jezus Christus

D-day. De toekomstige dag waarop de Heer Jezus in de wereld verschijnt kan men de D-day van Christus noemen. Gelijk de D-day van Normandië is de datum van Zijn dag aanvankelijk onbekend.

Oorlog. De operatie van 6 juni 1944 was een oorlogsoperatie; de dag van de Zoon des mensen er óók een van oorlog. Het Beest en de tien koningen die hun macht en gezag aan hem hebben gegeven, zullen hun legers verzamelen om oorlog te voeren tegen het Lam en diens leger (Opb. 17:14; 19:19). Het Lam is de Heer Jezus, die tegelijk de Leeuw van Juda is. Hij zal uit de hemel komen met een machtig leger, en oordelen en oorlog voeren in gerechtigheid. "Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid" (Opb. 19:11).

Doel. Was het doel van operatie Overlord de bevrijding van West-Europa van het juk van Hitler-Duitsland, het doel van Jezus' invasie is de bevrijding van de aarde, die dan gedomineerd wordt door het Beest en, achter hem, de duivel, die genoemd wordt 'god van deze eeuw', 'de overste van deze wereld', die de naties misleidt (Opb. 20:3).

Ter overwinning. Johannes ziet onze Heer uit de hemel aankomen op een wit paard, een symbool van overwinning.
Opb 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. (Telos)
'Overlord'. Hij is de ware Overlord, de Opperheer. Zijn operatie is de rechte operatie Overlord. En Hij, de Heer der heren en de Koning der koningen, zal de tien koningen en het Beest en hun verzamelde legers overwinnen.
Opb 17:14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen - want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen - en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. (TELOS)
Zijn kleed. Hij, die rijdt op een wit paard, is bekleed met een in bloed gedoopt kleed (Opb. 19:13). Zij echter, die hem volgen, zijn "bekleed met wit, rein, fijn linnen" (Opb. 19:14). In het laatste Bijbelboek werd Hij eerder gezien als een Lam staande als geslacht. Het bloedige kleed doet denken aan het bloed dat hij, het Lam, voor ons vergoot. Het doet ook denken aan het kleed van Jozef, van wie zijn broers valselijk deden voorkomen dat hij door een wild deur verscheurd was. Jozef is een type van de verworpen Heiland, die buiten het zicht van Israël tot onderkoning werd verheven, maar uiteindelijk de Redder van Israël is.

Legers. Hem volgen de legers die in de hemel zijn. Ze rijden eveneens op witte paarden, die spreken van overwinning.

         Opb 19:14  En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. (Telos)

's Heren machtig leger bestaat miljoenen engelen en uit miljoenen 'geroepenen en uitverkorenen en getrouwen' (Opb. 17:14). Deze invasiemacht is veel groter dan de troepenmacht die tijdens en na operatie Overlord voet zette op het continent Europa. Het zal de grootste invasiemacht aller tijden zijn.

Oordeel en overwinning. Hij, die het Woord van God wordt genoemd (Opb. 19:13), doodt zijn vijanden met een scherp zwaard dat uit zijn mond komt, dat is door een machtswoord. Een voorafschaduwing van deze gebeurtenis vond, naar het schijnt, plaats in de hof van Gethsémané, toen een gewapende troep soldaten en dienaars aankwam om Jezus gevangen te nemen.
Joh 18:6  Toen Hij dan tot hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. (Telos)
Hitler heerste al vier jaren in Europa, toen de invasie in Normandië begon. Eens zal een Hitler-achtige wereldleider opstaan, die méér gezag en macht krijgt dan Hitler. De hele wereld zal hem bewonderen en achterna lopen. Maar deze grote leider, door de Schrift aangeduid als 'het Beest', zal blijken een ramp voor de mensheid te zijn. Hij en de valse profeet zullen worden opgepakt en levend in de hel geworpen. Daarna grijpt een engel de satan, bindt hem en werpt hem in een afgrond, die boven hem verzegeld wordt. Daar zal de mensenmoordenaar, de misleider van de naties, duizend jaren opgesloten blijven (Opb. 20:2-3).

Verliezen. Bij de invasie op de Normandische kust sneuvelden duizenden geallieerde soldaten. De verliezen aan de Duitse kant waren veel lager. Bij de hemelse invasie op aarde zullen er géén verliezen zijn aan de hemelse kant, maar vallen er vele doden aan de kant van het Beest.

De Heer Jezus zal zijn heerschappij vestigen en plaats nemen op de troon van zijn vader David.
Jes 52:15  zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. (NBG51)
Jes 2:4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natien. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
De aarde zal een geweldige tijd van vrede en welvaart kennen.

Meer informatie

D-day, nl.wikipedia.org

Toekomst | Wederkomst van Jezus Christus

Bronnen

D-day, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 7 juni 2019.

Bevrijdingsjournaals bij de NOS: volg D-day alsof het nu gebeurt, NOS.nl, 3 juni 2019.

75 jaar na D-day, Normandië herdenkt grootste invasie over zee ooit, NOS.nl, 6 juni 2019.

70 jaar na D-Day: Terugblik op een wereldgebeurtenis, NU.nl, 6 juni 2014.

Voetnoten