Darius de Meder

Uit Christipedia

Darius de Meder (of Mediër) was een Mediër die na de dood van Belsazar koning werd over het rijk van de Chaldeeën. Hij werd bijgestaan door de profeet Daniël. Hij leefde in de 6e eeuw v.Chr.

Deze Darius (Hebr. Daryawes) wordt ‘Darius de Meder’ en 'koning' genoemd in Dan. 5 – 11 (5:31; 6:9-28; 9:1; 11:1).

Zijn vader

Hij was een zoon van Medische koning Ahasveros.
Da 9:1 … Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, (HSV)
Deze Ahasveros is kennelijk een andere dan de 5e-eeuwse Perzische koning Ahasveros, die ook Xerxes wordt genoemd. Volgens de 1e-eeuwse Joodse geschiedschrijver Flavius Jophefus was Darius de Meder de zoon van Astyages, de laatste koning van het koninkrijk Medië. Als dit juist is, is Ahasveros, de vader van Darius, dezelfde als Astyages[1]. Volgens sommige middeleeuwse Joodse commentatoren was Darius zowel de schoonvader als de oom van Kores[1].

Vazalkoning over het gewest Babel

Na de dood van de Chaldeeuwse koning Belsazar kreeg Darius de heerschappij over Babylon, toen hij ongeveer 62 jaar oud was, ca. 538 v.C..
Da 5:30  In dienzelfden nacht, werd Belsazar, der Chaldeën koning, gedood. Da 5:31 (6-1) Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde. (SV)
In het Perzische rijk werden soms Medische vazalvorsten over bepaalde gebieden gesteld. Darius de Meder was zo'n vorst Hij "ontving het koningschap" (Dan. 5:31 of 6:1). En Dan. 9:1 zegt dat hij "koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën", het gewest Babel van het Perzische rijk. De uitdrukking "ontving het koningschap" wijst volgens sommigen op het ontvangen van het koningschap uit handen van een hogere gezagsdrager: Darius werd door de Perzische koning Kores gesteld over het gewest Babel.[2]

Darius en Daniël

De profeet Daniël stond hem als steun en toeverlaat terzijde, maar mogelijk is de 'ik' een engel die tot Daniël sprak.
Da 11:1 En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de Mediër, hem [terzijde] als steun en toeverlaat. (HSV)
In het eerste jaar van diens regering merkte de profeet Daniël het aantal jaren op dat de ballingschap van de joden in Babylonië zou duren.
Da 9:1 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, Da 9:2 in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. (HSV)
Darius ziet dat de leeuwen Daniel geen kwaad doen

Darius stelde over zijn rijk 120 stadhouders aan en over hen drie vorsten, van wie Daniël de eerste was. Daniël overtrof hen, omdat een voortreffelijker geest in hem was. Toen de koning hem daarom dacht te stellen over heel zijn koninkrijk (Dan. 6:4), beraamden zij een plan om Daniël ten val te brengen. Ze misleidden koning Darius en lieten hem een wet uitvaardigen, op grond waarvan zij Daniël konden aanklagen. Daar Daniël gewoon was drie maal daags tot zijn God te bidden. Volgens de nieuwe wet, die onherroepelijk was, mocht niemand gedurende 30 dagen iets aan een god of mens vragen, dan alleen aan de koning (Dan. 6:8). Een overtreder moest in een kuil met leeuwen geworpen worden. Darius werd van Daniëls gebedsgewoonte op de hoogte gesteld en zag zich tot zijn grote verdriet genoodzaakt Daniël in de leeuwenkuil te laten werpen. De kuil werd daarna met een steen afgesloten en tevens verzegeld.

De koning kon er niet van slapen, omdat hij Daniël graag had willen behouden. Een wet van de Meden en de Perzen was echter onherroepelijk. De volgende dag stond Darius vroeg op en ging met haast naar de leeuwenkuil. Tot zijn opperste verbazing was Daniël niets overkomen, de leeuwen hadden hem met rust gelaten. Daniël, door zijn God bewaard, mocht weer uit de kuil komen. Hierop gaf Darius bevel dat allen in zijn koninkrijk de God van Daniël zouden vrezen.

Buitenbijbelse identificatie

Het is niet zeker met welke naam uit de ongewijde geschiedenis de naam ‘Darius de Meder’ verbonden kan worden. Een tijdrekenkundig overzicht en verband:

612 v.C. De Assyrische hoofdstad Ninive wordt ingenomen en verwoest door de alliantie van Meden en Babyloniërs.

605 v.C.: Inval van de Babylonische koning Nebukadnezar in Juda en eerste verovering van Jeruzalem. Met de Judese koning Jojakim en vele vorsten en vooraanstaande personen wordt ook de jonge Daniël naar Babel weggevoerd. Eerste wegvoering (2 Kon. 24).

597 v.C.: Tweede wegvoering (2 Kon. 24).

587/586 v.C.: De Babylonische koning Nebukadnezar neemt de stad Jeruzalem in, verwoest de Tempel en voert de bewoners weg naar Babylon (2 Kon. 25:9v), derde wegvoering.

585 v.C. Dood van Cyaxares, koning van de Meden. Zijn zoon Asytages volgt hem op en wordt de laatste koning van de Meden. Hij regeert van 585 tot 550 v.Chr.

559 v.C.: Cyrus de Grote, in de Bijbel Kores genoemd, wordt heerser over de Perzen en vazalvorst van de Medische koning Astyages. Hij regeert 559-529 v.C.

De Perzische invasie van Babel, september - oktober 539 v.C.

553: Cyrus (Kores) begint een oorlog tegen zijn grootvader en koning der Meden Astyages.

Ca. 550 v.C. verovert Kores de rest van Medië. Belsazar wordt koning van Babel (550-539).

539. Op 10 oktober wint Kores de slag bij Opis, waardoor de weg naar Babel vrijkomt. Op 12 okt. neemt generaal Ugbaru de stad Babel in. Een Babylonische kroniek deelt mee: "Ugbaru, gouverneur van de provincie Gutium, en het leger van Kores, gaan Babel binnen zonder strijd". In Babel was ook Daniël. Dood van de Chaldeeuwse koning Belsazar.

538 Cyrus (Kores) de Grote geeft, op Gods bevel, de Joden toestemming om van Babel naar Jeruzalem terug te keren en beveelt hun het huis van God (de tempel) te herbouwen.

537 v.C. wordt het fundament van de tempel in Jeruzalem gelegd.

529 Cyrus (Kores) de Grote wordt gedood tijdens een veldslag tegen de Massagetae (of Saka's). Zijn zoon Cambyses II wordt koning. Hij regeert tot zijn dood in 522 v.C.

522: Dood van de Perzische koning Cambyses II. Hij bleef kinderloos.

521: Smerdis, een oplichter die zich als de broer van Cambyses uitgaf, is gedurende 7 maanden koning van Perzië, waarna hij ontmaskerd wordt. Hij wordt opgevolgd door Darius I de Grote, zoon van Hystaspes. Darius regeert tot 486 v.Chr.

485 v.C. Xerxes I wordt koning van het Perzische rijk. Zijn gemalin na Vasti zou de jodin Esther worden.

600 — 550 v.C. < Israël 550 — 500 v.C.[3] > 500 — 400 v.C.
Zacharia (Bijbelboek)Darius IKoresDarius de MederBelsazarKoresDaniël (profeet)

Is Darius de Meder nu te vereenzelvigen met iemand die bekend is uit de ongewijde geschiedenis? Mogelijkheden die geopperd zijn, onder andere:

  • Gubaru, de gouverneur van Babylon en de streek Over de Rivier (Abar-nahara), die in feite koninklijke heerschappij uitoefende en daarom niet oneigenlijk “koning” wordt genoemd (Dan. 6)[4][5], al wordt hij in buitenbijbelse bronnen niet als 'Koning van Babel' aangeduid. Na de verovering van Babel schijnt Kores hem het bestuur over Babylon te hebben verleend. De naam 'Gubaru' past niet goed bij de naam "Darius" in Daniël 6, maar meerdere koningen van het oud-Perzische Rijk heten 'Darius', misschien werd hij om die reden 'Darius' genoemd.
  • Cyrus II de Grote (= Kores), de kleinzoon van Astyages. Hij werd in 550 koning van Meden en Perzen. Hij veroverde Babylon in 539 v.Chr. In de Bijbel wordt hij Kores genoemd: Da 6:28 (6:29) En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. (HSV). Sommigen willen lezen: „onder het koningschap van Darius, namelijk (of: dat wil zeggen) onder de regering van Cyrus (Kores) de Pers”. Op basis van de grondtekst is die vertaling mogelijk. ‘Darius de Meder’ is dan een andere benaming voor Kores de Pers.

Bronnen

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Darius. Hieruit is op 26 april 2013 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Darius de Mediër, art. op Wikipedia.nl, 26 april 2013.

Bromiley, Geoffrey W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, s.v. Darius

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Daniel Study --- Chapter Nine --- The Seventy Weeks. Youtube.com: Soothkeep, 18 mrt. 2023. Vanaf 4 min. Bijbelstudie over Dan. 9 door Lee Brainard.
  2. Ger de Koning, Daniël 8, op: Kingcomments.com. Geraadpleegd op 16 mrt. 2023.
  3. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  4. Bromiley, Geoffrey W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, s.v. Darius
  5. Roger Liebi, Das Buch Daniel, hoofstukken 4 t/m 6 (2013)(Transscript van een toespraak) stelt dat deze Darius = Gubaru.