De Wittenberg (bijbelschool)

De Wittenberg is een bijbelschool in Nederland, gevestigd in Zeist. De school biedt een eenjarige opleiding. Het is een studie- en leefgemeenschap.

De school belijdt de apostolische geloofsbelijdenis. En de naam ‘De Wittenberg’ duidt de verbondenheid met de Reformatie aan, die de Bijbel teruggaf aan heel het volk en leidde tot een vernieuwing van kerk en samenleving door de bevrijdende boodschap van het evangelie.

Het doel van de bijbelschool is jonge mensen toerusten om als christen in de wereld te staan. “Tijdens een jaar Wittenberg staan bijbelse verdieping, missionaire toerusting en persoonlijke vorming centraal,” aldus de school[1].

De studenten zijn jonge mensen met een vmbo-, havo-, vwo- en mbo-opleiding, maar er zijn ook afgestudeerde hbo- en wo-ers (2010). Er is geen officiële binding met een bepaald kerkgenootschap. Van alle studenten is 70 tot 80% afkomstig uit de protestantse kerken. Het overige deel is afkomstig uit evangelische- en baptistengemeenten. In 2009 was de kerkelijke achtergrond van de studenten: Protestantse Kerk Nederland (48%), evangelische gemeente (18%), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (13%), Christelijke Gereformeerde Kerk (10%), Gereformeerde Gemeente (5%), Nederlands Gereformeerde Kerk (3%), Baptistengemeente (3%)[2].

Het onderwijsprogramma is gericht op bijbelse verdieping en toerusting en omvat (anno 2010) ook vakken als psychologie, sociologie, christelijke film, literatuur en kunst, consumentisme, politiek en samenleving, religie en zingeving, coaching en intervisie.

De studenten vormen op De Wittenberg een leefgemeenschap. Ze wonen er op kamers, drinken en eten samen, hebben corvee-taken als aardappels schillen, tafels dekken, schoonmaken, klussen in en om het gebouw. Studenten zien het als een gezellig studentenhuis. Ook een aantal stafleden van De Wittenberg woont intern.

Veel afgestudeerden zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- en/of buitenland.

De Wittenberg is (anno 2010) geen door de overheid aangewezen of bekostigde onderwijsinstelling en is dus afhankelijk van giften en schoolgeld.

Historie

De school wordt in 1972 door mensen uit de Nederlands Gereformeerde Kerken opgericht als 'Reformatorische Bijbelschool' (RBS). Men begint met twaalf studenten.

“Op 23 oktober 1971 komen dertien mensen samen in Amersfoort. Niet iedereen kent elkaar, toch zijn zij met hetzelfde doel bijeengekomen: om de eerste vergadering ter oprichting van een Bijbelschool bij te wonen. De vergadering vindt plaats kort nadat er een splitsing van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) is geweest in binnen- en buitenverbanders; later zouden de buitenverbanders verder gaan als de Nederlands Gereformeerde kerk. Door deze splitsing ervaren met name de buitenverbanders een tekort aan kerkelijk kader. Dit zou ondervangen kunnen worden door een eigen opleiding voor predikanten te beginnen. De meningen van de aspirant-bestuursleden zijn verdeeld over het feit of een Bijbelschool hiervoor geschikt is. De meerderheid wil geen school die predikanten opleidt, omdat de meeste kerkverbanden daar eigen opleidingen voor hebben. De Nederlands Gereformeerde kerk legt echter ook een vinger op de zere plek van christelijk Nederland: de kerk sluit steeds minder aan bij de samenleving, met name de jongeren raken minder betrokken. Het is de tijd van de hippies, provo's en studentenopstanden. Er heerst chaos, gezag wordt overboord gezet. Deze ontwikkelingen gaan de kerk niet voorbij. Een Bijbelschool zou jonge mensen toe kunnen rusten om als christen in de wereld te staan. Alle aanwezigen, die verschillende kerkelijke achtergronden hebben, herkennen de geschetste situatie. Het voorstel van een Bijbelschool oogst algehele instemming. De eerste stap is gezet. Men besluit voor de Bijbelschool de vorm van een stichting te kiezen en er wordt gezocht naar een geschikt gebouw.”

Uit: Historie van de Bijbelschool, artikel op www.dewittenberg.nl (2010)

In 1976 geeft de minister van onderwijs erkenning aan zowel de driejarige opleiding als de opleiding tot godsdienstleraar 3e graads. Nog geen jaar later start de RBS ook een éénjarige cursus, het vormingsjaar, met nadruk op persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vorming. De eenjarige opleiding is bedoeld voor mensen met mbo- of hbo-niveau die een jaar hun werk onderbreken, maar ook voor schoolverlaters die bijgespijkerd willen worden.

In 1979 studeren er ruim zeventig studenten op de school. In 1980 wordt het huidige pand aan de Krakelingweg in Zeist te betrokken.

In de jaren ‘90 wordt de drie-jarige opleiding omgevormd tot een vierjarige hbo-opleiding. In 1992 wijzigt de RBS haar naam in 'De Wittenberg', Christelijke Hogeschool en Toerustingscentrum, uitgaande van de Stichting Reformatorische Bijbelschool.

In 2010 wordt het onderwijsprogramma vernieuwd. Voorheen bood de school drie verschillende opleidingen aan. Nu kiezen alle studenten voor een jaar Wittenberg. Dit jaar is meer dan voorheen gericht op van betekenis zijn als christen op het werk, in de kerk en in de maatschappij.

Meer informatie

De officiële website van De Wittenberg: www.DeWittenberg.nl

Bronnen

Onder andere:

Voetnoten

  1. Aldus de website van de school, www.DeWittenberg.nl, 2010.  
  2. Bron: Nieuwsbrief van De Wittenberg, juni 2009