Derbe

Uit Christipedia

Derbe was een kleine stad van de landstreek Lycaonië in Klein-Azië, het huidige Turkije. De apostel Paulus bezocht de stad met Barnabas op zijn eerste en zijn tweede zendingsreis.

Ligging

Ligging van Derbe

Woord

De Griekse naam in het Nieuwe Testament is δερβη, Derbe, en betekent "looier", "leerlooier"[1]. De naam komt 3x voor in het Nieuwe Testament. Het strongnummer is G1191.

Derbe in Paulus' zendingsreizen

Eerste zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 13:4-14:27), later gevolgd door een tweede en derde reis.

Route: Antiochië (Syrië)SeleuciëSálamisPafosPergeAntiochië (Pisidië)IconiumLystraDerbeLystraIconiumAntiochië (Pisidië)PergeAttalíaAntiochië (Syrië).

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Paulus en Barnabas kwamen er nadat zij op uit Iconium waren gevlucht en in Lystra het evangelie hadden verkondigd.
Hnd 14:5 Toen er nu een plan ontstond zowel van de volken als van de Joden met hun oversten, om hen te mishandelen en te stenigen, Hnd 14:6 vluchtten zij toen zij het gewaar werden, naar de steden van Lycaonie, Lystra en Derbe en de omstreken, Hnd 14:7 en verkondigden daar het evangelie. (TELOS)
Ook aan die stad verkondigden zij het evangelie. Ze maakten er vele discipelen van Jezus.
Hnd 14:21 En nadat zij aan die stad het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keerden zij terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië (TELOS)
Gajus. Uit Derbe was afkomstig Gajus, die Paulus in (een deel van) diens derde zendingsreis vergezelde.
Hnd 20:4  En hem vergezelden <tot in Asia> Sopater, [de zoon] van Pyrrhus, van Berea; van de Thessalonikers, Aristarchus en Secundus, Gajus van Derbe, Timotheus, en [de] Asiaten Tychicus en Trofimus. Hnd 20:5  Dezen nu gingen vooruit en wachten op ons in Troas, (Telos)

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.