Deuteronomium 13

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
Deuteronomium: 13

Deuteronomium 13 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

De straf voor valse profeten.

Deut. 13:1-3

De 13:1 Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder; De 13:2  En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen; De 13:3  Gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar dien dromen-dromer niet horen; want de HEERE, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij den HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. (SV)

U geven een teken of wonder. Het Hebreeuwse werkwoord hier vertaald door 'geven' betekent: "geven, doen, zetten"[1]. Omdat er vervolgens sprake is dat het teken of wonder komt, vertalen sommigen in plaats van met 'geven': 'aankondigen'.

De 13:1 Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, (NBG51)

Hoe het ook zij, hetgeen hier een wonder genoemd wordt, is zeker niet het werk van God. God kan geen tekenen doen om iemand tot afgoderij te verleiden. Mogelijk bestaat geheel het hier bedoelde wonder daarin, dat hetgeen de waarzegger voorspelt, uitkomt. Zo'n wonder kan gemakkelijk het werk zijn van het toeval of hoogstens van de duivel die in verschillende gevallen óók de toekomst, welke aan ons verborgen is, kent. Maar het kan evengoed een bovennatuurlijk wonder zijn dat een demon geeft.

Bron

Th. F. Bensdorp, Apologetica. Verzameld en ingeleid door M. Stoks. Derde deel. Amsterdam: N.V. de R.K. Boek-Centrale, 1922. Enige tekst van blz. 51-52 is onder wijziging verwerkt op 24 nov. 2020.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.