Doodstraf

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De doodstraf is een straf die bestaat in terdoodbrenging. De wet van het Oude Testament gebiedt de doodstraf voor verschillende daden: moord (Exodus 21:12), ontvoering (Exodus 21:16), bestialiteit (Exodus 22:19); overspel (Leviticus 20:10); homoseksueel gedrag (Leviticus 20:13), een valse profeet zijn (Deuteronomium 13:5), prostitutie en verkrachting (Deuteronomium 22:4), en diverse andere misdaden.

Instelling. De dood als straf voor mensen werd ingesteld in de hof van Eden. God zei dat Adam van alle bomen in de hof mocht eten, uitgezonderd de boom der kennis van goed en kwaad. Adam zou sterven ten dage als hij zou eten van die ene boom. Verleid door de slang (= satan) namen Eva en Adam helaas van de verboden vrucht. De dood trad in - in zeker zin[1] - uiteindelijk gevolgd door de scheiding van lichaam en ziel. Het loon van de zonde is, nog altijd, de dood. De eerste generaties bereikten niettemin een héél hoge leeftijd op aarde, veel hoger dan die van ons (anno 2012).

Om eigen zonde. Koning Amazia van Juda paste de doodstraf toe op de moordenaars van zijn vader Joas. Hun kinderen, die onschuldig waren, bracht hij niet ter dood.

2Kon 14:5 En het gebeurde, toen hij het koningschap stevig in zijn hand had, dat hij zijn dienaren doodde die de koning, zijn vader, gedood hadden. 2Kon 14:6 Maar de kinderen van die moordenaars bracht hij niet ter dood, zoals geschreven staat in het wetboek van Mozes, waar de HEERE geboden heeft: De vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen en de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders, maar ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden. HSV)

Executies Wit-Rusland

In Wit-Rusland zijn twee mannen geexecuteerd die ter dood waren veroordeeld, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De twee waren veroordeeld wegens moord. Volgens Amnesty hebben ze geen eerlijk proces gehad en heeft een van hen onder dwang bekend. President Aleksandr Loekasjenko heeft een gratieverzoek afgewezen. Wit-Rusland is het enige land in Europa waar de doodstraf ten uitvoer wordt gebracht. Het land geeft geen cijfers over het aantal geexecuteerden. In december wees Minsk nog een verzoek van de Raad van Europa af om de doodstraf af te schaffen. De Raad had dat als voorwaarde gesteld voor toenadering tussen Wit-Rusland en de rest van Europa.

Radio Nederland Wereldomroep 23 maart 2010


Japan executeert drie veroordeelde moordenaars

Japan heeft drie veroordeelde moordenaars opgehangen. Het zijn de eerste executies sinds juli 2010. In Japan wachten nog meer dan honderd gevangenen op hun executie, onder wie de daders van de gasaanval op de metro in Tokio in 1995. Mensenrechtengroeperingen willen dat Japan de doodstraf afschaft. Meer dan tachtig procent van de Japanners is voor de doodstraf.

Radio Nederland Wereldomroep, 29 maart 2012


Uganda handhaaft doodstraf

Uganda schaft de doodstraf niet af. Meer dan vierhonderd terdoodveroordeelden hadden dat gevraagd, maar het hooggerechtshof in het Afrikaanse land heeft het verzoek geweigerd.

De gevangenen waren naar het hof gestapt, omdat ze de standaard doodstraf in Uganda, dood door ophanging, inhumaan vinden. De rechters stellen dat de doodstraf een afschrikwekkende werking heeft en daarom niet moet worden afgeschaft. Wel vindt het hooggerechtshof dat het Ugandese parlement moet nadenken over een andere manier van executeren dan ophangen.

Verder hebben de rechters bepaald dat niemand langer dan drie jaar op zijn executie hoeft te wachten. Gebeurt dat toch, dan wordt de doodstraf omgezet in levenslang. Dat betekent in de praktijk dat de meeste gevangenen die naar het hof zijn gestapt hun doodstraf nu ontlopen.

Radio Nederland Wereldomroep 21 januari 2009

Genade. God heeft vaak genade getoond wanneer de doodstraf verdiend werd. David pleegde overspel en moord, maar toch eiste God niet dat zijn leven hiervoor genomen zou worden (2 Samuël 11:1-5, 14-17; 2 Samuël 12:13). Uiteindelijk is het zo dat elke zonde die we begaan eigenlijk tot de doodstraf zou leiden (Romeinen 6:23). Gelukkig heeft God Zijn liefde voor ons getoond door ons niet te veroordelen (Romeinen 5:8).

De Heer Jezus. Toen de Farizeeën een vrouw naar Jezus brachten die betrapt was op het plegen van overspel en Hem vroegen of ze gestenigd moest worden, antwoordde Jezus: " Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen" (Johannes 8:7). Dit moet niet opgevat worden alsof Jezus de doodstraf in alle gevallen zou afwijzen. Jezus bracht slechts de hypocrisie van de Farizeeën aan het licht. De Farizeeën wilden Jezus in een val laten lopen door Hem de Wet van het Oude Testament te laten overtreden...zij gaven er werkelijk niets om als de vrouw gestenigd zou worden (waar was de man die op het overspel met haar was betrapt?). God was degene die de doodstraf invoerde: “Het bloed van degene die het bloed van een mens vergiet, zal door mensen worden vergoten, want de mens is gemaakt naar het beeld van God” (Genesis 9:6). Jezus zou de doodstraf in sommige gevallen steunen. Jezus toonde ook genade toen de doodstraf zou moeten worden uitgevoerd (Johannes 8:1-11).

De Zoon van God onderging als mens plaatsvervangend (!) de doodstraf die wij om onze zonden verdienen. Hij deed dat uit liefde voor ons. 

Apostel Paulus. De Apostel Paulus erkende ongetwijfeld de macht van de regering om de doodstraf in gepaste gevallen uit te voeren (Romeinen 13:1-5).

Christelijk standpunt. God staat de doodstraf toe. Maar tegelijkertijd eist God niet altijd dat de doodstraf wordt uitgevoerd wanneer deze op zijn plaats is. Wat moet een christen dan over de doodstraf denken? Op de eerste plaats moeten we niet vergeten dat God de doodstraf in Zijn Woord heeft ingesteld; daarom zou het vooringenomen zijn als we zouden denken dat wij een hogere standaard dan Hem zouden kunnen instellen of dat wij zachtmoediger zouden kunnen zijn dan Hij is. God hanteert de hoogste standaarden van alle wezens omdat Hij perfect is. Deze standaard is niet alleen op ons maar ook op Hemzelf van toepassing. Zijn liefde, genade, heiligheid en rechtvaardigheid zijn volmaakt in balans.

Op de tweede plaats moeten we herkennen dat God de overheid de macht heeft gegeven om te bepalen of de doodstraf toegepast moet worden (Genesis 9:6; Romeinen 13:1-7). Het is onbijbels om te beweren dat God in alle gevallen tegen de doodstraf zou zijn. Het is in de regel niet onrechtvaardig als de overheid iemand ter dood brengt die zijn naaste heeft vermoord.

Ge 9:6 Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. (HSV)

Christenen moeten zich nooit verheugen wanneer de doodstraf wordt toegepast, maar tegelijkertijd moeten christenen het recht van een regering niet bestrijden om de plegers van de meest kwaadaardige straffen te executeren.

Eze 18:23 Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? (HSV)

Wereld

De doodstraf wordt in 58 landen opgelegd (anno 2011). In twintig van die landen wordt de straf geregeld voltrokken (anno 2011). In 2010 werd in 23 landen de doodstraf toegepast.

China is al jaren het land met verreweg de meeste executies, waarschijnlijk duizenden per jaar (anno 2011). China doet daarover (anno 2011) geen officiële mededelingen. Iran was in 2010 tweede op de ranglijst van landen die de doodstraf het vaakst uitvoeren. Daarna volgen Noord-KoreaJemen en de Verenigde Staten. In 2011 zijn buiten China minstens 680 mensen opgehangen, onthoofd of op een andere manier geëxecuteerd. Dat zijn er 153 meer dan in 2010.

In de wereld wordt de doodstraf in de loop der jaren steeds verder teruggedrongen. Liechtenstein was in 1798 het eerste land dat de doodstraf afschafte. In Nederland is de doodstraf in 1870 afgeschaft, behalve toen in het oorlogsrecht. In 1983 werd in de grondwet bepaald dat de doodstraf helemaal niet meer kan worden opgelegd, ook niet in oorlogstijd.

Geval: in Nederland werd op 9 mei 1844 een 73-jarige man de doodstraf opgelegd:

Heden deed het Provinciaal geregtshof alhier uitspraak in de zaak van Salomon Meijer Hamel, oud 73 jaren, geboren in het ambt Hamel, in Hanover, laatst te dezer plaatse woonachtig, en vroeger ook wel genaamd Alexander Joseph, welke voorheen uit een tucht- of rasphuis in Duitschland ontvlugt, alhier wegens in dit gewest gepleegde inbraak en diefstallen, crimineel veroordeeld, doch nader wegens schijnbare betering gerehabiliteerd werd. Het hof heeft hem schuldig verklaard aan het verminken of zoogenaamd snoeijen van nationaal zilvergeld, en verwezen tot de straf des doods, uit te voeren door het ophangen aan eene galg. Na de uitspraak hield de heer president den veroordeelden zijn misdadig leven voor, wees op het treurig uiteinde van dien, en op den hoogeren regterstoel, waarvoor hij alnog te verschijnen stond, welke toespraak blijkbaar indruk op den gecondemneerdë had, althans hem tranen afperste. 

(Overijsselsche Courant, 14 mei 1844)[2]

België heeft de doodstraf in 1996 uit het strafrecht verwijderd en was daarmee het laatste land in continentaal West-Europa.

In de Bondsrepubliek Duitsland werd de doodstraf in 1949 verboden. Het Verenigd Koninkrijk schafte de doodstraf grotendeels in 1969 af; op bepaalde soorten misdrijven kan de doodstraf nog worden toegepast.

De Europese Unie sprak zich in 2011, op 'de Dag van de Doodstraf', uit voor afschaffing van de doodstraf. Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid binnen de EU, noemde de doodstraf 'een wrede, onmenselijke en onomkeerbare actie, die de basisrechten van de mens van leven en waardigheid schendt'[3].

Meer informatie

Internationale gegevens, zie artikel Verreweg meeste executies in China, Nu.nl 24 maart 2009.

Dennis Prager, Is the Death Penalty Ever Moral? Youtube.com: PragerU, 7 aug. 2017. Speelduur: 5 minuten. Pleidooi voor de doodstraf voor moordenaars.

Bronnen

De eerste tekst van dit artikel is met toestemming overgenomen van www.GotQuestions.org/Nederlands

Voetnoten

  1. Vergelijk: Ro 7:24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Ro 8:10 Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid. (TELOS)
  2. Oorspronkelijk internetadres van de digitale versie: http://resources2.kb.nl/010120000/pdf/DDD_010120054.pdf. Dit bleek op 4 nov. 2017 niet meer juist te zijn.
  3. Aangehaald door Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 10 okt. 2012.