Drie

Uit Christipedia

Het getal drie symboliseert in de Bijbel goddelijke volheid of volledigheid, en dus volkomenheid van getuigenis[1].

Godheid. De ene Godheid omvat drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze volheid had er behagen in te wonen in de Zoon van Zijn liefde, Col. 1:19.

Hemelen. Er zijn drie hemelen.

Mens. De mens bestaat uit drie 'delen': lichaam, geest en ziel.

Ark van Noach. In de ark van Noach waren drie lagen.

Ranken en korven. De schenker droomde van drie ranken en de bakker van drie korven. Deze drietallen symboliseerden elk drie dagen (Gen. 40:12, 18).

Hechtenis van Jozefs broers. Jozef, de onderkoning van Egypte, hield zijn tien broers, die gedreven door honger brood kwamen kopen, samen drie dagen in hechtenis (Gen. 42:17).

Verschijning Gods. Na een heiliging van het volk Israël van twee dagen, kwam de HEER op de derde dag voor de ogen van al het volk af van de berg Sinaï (Ex. 19:11).

Heiligdom. De tabernakel en de tempel hadden elk drie afdelingen: de voorhof, het Heilige en het Heilige der heiligen.

Drievoudig snoer. Een drievoudig snoer wordt niet gemakkelijk gebroken, Pred. 4:12, wat overeenkomt met volkomenheid van getuigenis. Ook wijst drie op volkomen ervaring, Luc. 13:32; Gen. 22:4; Hand. 9:9.

Heilige Schriften. De Schriften bestaan uit de wet, de profeten en de psalmen, en zij getuigen van Christus, Luc. 24:44.

Jezus Christus. De Here Jezus is Profeet, Priester en Koning. En Hij is de Zoon van God, de Zoon des mensen, en de Zoon van David.

Verzoekingen in de woestijn. Van Jezus worden drie verzoekingen beschreven waarmee hij door de duivel werd verzocht.

Stem uit de hemel. Drie keer kwam een stem uit de hemel aangaande de Here Jezus: Matt 3:17; 17:5; Joh. 12:28.

Voorstel van Pilatus. Drie keer stelde Pilates aan het verzamelde volk voor om Jezus vrij te laten. Drie keer antwoordde het: Weg met hem!

Verzoeking van de gekruisigde Verlosser. Drie keer werd Jezus aan het kruis uitgedaagd om zichzelf te verlossen.

Getuigen. Drie zijn er die getuigen: de Geest, het water en het bloed, "en die drie zijn tot een." (1 Johannes 5:7,8).
2Co 13:1 ... in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. (Telos)
Bij Jezus' kruis. Bij het kruis van Jezus stonden drie vrouwen, allen Maria geheten (Joh. 19:25).

Opstanding van Christus. De Heer Jezus stond op de derde dag uit de doden op. In drie dagen zou de tempel van zijn lichaam weer worden opgericht (Joh. 2).

Vrouwen bij het lege graf. Drie vrouwen vernamen van twee engelen het bericht van Jezus' opstanding (Luk. 24:10).

Zaad. In de gelijkenis van de zaaier brengt het zaad in de goede aarde drie hoeveelheden voort: 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig.

Hoofddeugden. Geloof, hoop en liefde zijn de hoogste deugden van het christelijk leven hier.

Groepen gelovigen. De apostel Johannes spreekt in zijn eerste brief de gelovigen aan in drie groepen: kinderen, jongelingen, vaders. Het is alsof hij aan drie fasen van geestelijke groei denkt.

Israëls wedergeboorte. De derde dag is de dag van de wedergeboorte van Israël.
Hos 6:1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hos 6:2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Hos 6:3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen [en] vroege regen des lands. (SV)

Op de derde dag

Op de derde scheppingsdag ontstond het droge (het land), en het eerste leven (plantaardig leven) en zegt de tekst tweemaal dat God zag dat het goed was.

Op de derde dag zag Abraham de offerplaats op de berg Moria.

Op de derde dag kwam God voor de ogen van het volk af van de berg Sinaï (Ex. 19).

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea (Joh. 2:1v)

Op de derde dag, nadat aan Jezus bericht was van Lazarus' ziekte en de Heer nog twee dagen vertoefde (Joh. 11:6), werd Lazarus uit de doden opgewekt.

Op de derde dag stond Jezus op uit de doden.

Op de derde dag vindt de wedergeboorte van Israël plaats.

Overig

De aarde heeft drie lagen: de korst, de mantel en de kern.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols. Tekst van dit lemma is op 15 feb. 2014 vertaald en verwerkt.

Voetnoot

  1. Aldus A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols.