Eindtijdvoorspelling

Uit Christipedia

Een eindtijdvoorspelling is een uitgesproken verwachting ten aanzien van de eindtijd. Op deze pagina worden tijdrekenkundig bepaalde eindtijdvoorspellingen vermeld: voorspellingen met een datering.

Het is menselijk om te willen weten wanneer bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden, zeker wanneer de huidige omstandigheden moeilijk zijn. De discipelen van Jezus, indertijd levend onder Romeinse heerschappij, hadden verwacht dat de Heer Jezus Israël zou verlossen (Luc. 24:21). Hij stierf echter een gruwelijke dood aan het kruis, wat hij tevoren had aangekondigd (Matth. 20:19), maar niet tot hen was doorgedrongen. Na Zijn opstanding vroegen ze Hem, of Hij in hun tijd het koninkrijk voor Israël zou herstellen. 
Hnd 1:6 Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus: Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hnd 1:7 Hij echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Hnd 1:8 Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. (TELOS)
In het licht van de Bijbel zijn exacte eindtijdvoorspellingen onwaarschijnlijk waar. De Heer Jezus zei aangaande Zijn wederkomst
Mt 24:36 Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen. (TELOS)
Mt 25:13 Waakt dan, want u kent de dag of het uur niet. (TELOS)
Het is daarom onder christenen ongebruikelijk om exacte voorspellingen te doen. 

Niettemin zijn er door de eeuwen heen voorspellingen gedaan dat de Heer Jezus op een bepaalde tijd (dag, maand of jaar) terugkomt, of dat de wereld op een bepaalde tijd vergaat. 

Voorspellers baseren zich op berekeningen, uitgaande van bijbelse of buitenbijbelse gegevens, of op een buitenbijbelse openbaring.

Van gelovigen wordt echter niet verwacht dat ze de komst van de Heer gaan berekenen of voorspellen. Van hen wordt verwacht dat ze hun Heiland verwachten en de precieze tijd in Gods hand laten. "Niet berekenen, maar ermee rekenen" (ermee rekening houden). 
Heb 9:28 zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten. (TELOS)

Achterhaalde voorspellingen

Hieronder worden enkele voorspellingen genoemd die niet uitkwamen.

2012: Volgens sommigen leert de oude kalender van de Maya dat de wereld zoals wij die kennen eindigt in 2012. 

Volgens Michael Drosnin, voormalig journalist van de Washington Post en schrijver van "The Bible Code", zal de aarde in 2012 mogelijk getroffen worden door een meteoor. "The Bible Code" geeft een omstreden methode om verborgenheden uit de grondtekst van de Bijbel te halen. 

21 oktober 2011: Na drie eerdere valse voorspellingen gedaan te hebben, stelde de Americaan Harold Camping dat de wereld wordt vernietigd op 21 oktober 2011, waarna God een nieuwe hemel en aarde maakt. Op 16 oktober bleek hij in een interview onzeker over de datum waarop de wereld zou vergaan. God heeft niemand de macht gegeven om precies te weten wanneer de apocalyps plaatsvindt, zei Camping[1]

21 mei 2011: Volgens de Americaan Harold Camping, die een christelijk radiostation in Californië leidt, zou de gemeente worden opgenomen op 21 mei 2011. De opname is dan om 18.00 uur en in elke tijdzone vindt een aardbeving plaats. Dit alles 7000 jaar na de zondvloed, die Camping op 4990 voor Christus stelt. Zijn datum is gebaseerd op koolstofdatering, boomringen en andere gegevens. Camping deed zijn voorspelling in zijn boek Time Has an End (2005). De boodschap over de genoemde 'dag des oordeels' is te lezen op posters in Amerikaanse en Europese steden.

Tevergeefs wachten op einde der tijden 

Wereldwijd hebben groepen christenen vandaag gewacht op het vergaan van de wereld. De Amerikaanse predikant Harold Camping had de Apocalyps voorspeld. Die zou overal beginnen met aardbevingen, om zes uur 's avonds plaatselijke tijd; de apocalyps zou meegaan met de tijdzones. De 89-jarige predikant voerde wekenlang campagne, onder meer met posters op Nederlandse NS-stations. Volgens hem bevat de Bijbel aanwijzingen dat vandaag het einde der tijden aanbreekt. Zo'n 2-honderd miljoen mensen zouden in extase worden opgetrokken naar de hemel, de rest zou omkomen door aardbevingen, epidemieen en andere plagen. In oktober zou de aarde door een vuurbol worden verzwolgen. In 1994 voorspelde Camping de Dag des Oordeels ook al, die voorspelling was volgens hem gebaseerd op foute berekeningen.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 21 mei 2011

2002:  In 2002 publiceerde de Nederlandse filosoof en theoloog Willem J. Ouweneel een roman, Het Godsgetal, waarin de hoofdpersoon op drie verschillende manieren bewijst dat Jezus in het najaar van 2002 zou terugkomen. Op de vraag in een tv-interview of de romanschrijver er zelf in geloofde, antwoordde Ouweneel: "Natuurlijk niet!". Verschillende lezers echter geloofden in de fictieve voorspelling![2]  

1996. Aartsbisschop James Ussher (1581-1656) berekende dat de Heer Jezus in 1996 zou wederkomen. Volgens zijn berekening begon de schepping 4004 v.C. en duurde menselijke geschiedenis tot de wederkomst van Christus 6000 jaren: 4004 v.C. + 6000 = 1996 n.C.[3]

1994: Volgens de Americaans predikant Harold Camping (geb.1921) zou het einde van de wereld op 6 september 1994 plaatsvinden. Zeker was hij niet.  

1992: De Tami Kerk (Zuid-Korea) meende dat de Opname op 28 oktober 1992 zou plaatsvinden en het Duizendjarig Rijk in 2000. Op de 28 oktober zijn 20.000 kerkleden in afwachting van de Opname, die niet plaatsvindt. De gelovigen zijn beschaamd en de wereld spot. 

1988: Volgens Edgar C. Whisenant (1932-2001, een voormalige NASA-ingenieur, zal de opname van de Gemeente in 1988 plaatsvinden. Hierover schreef hij twee boeken, onder andere het pamflet 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988, waarvan ruim 4,5 miljoen exemplaren zijn verkocht[4]. Whisenant bleef naderhand voorspellingen doen voor 1989, 1993, 1994 en 1997.

Volgens de Amerikaans predikant Harold Camping (geb. 1921) zou het wereldeinde zijn op 21 mei 1988. 

1980/1981: Chuck Smith, Amerikaans schrijver en predikant, sprak in zijn boek "Future Survival" (1978) de verwachting uit dat de Heer Jezus zou terugkomen uiterlijk in 1980. Volgens zijn berekening zou de zevenjarige Verdrukking uiterlijk in 1981 beginnen. Zijn berekening: 1981 = 1948 (geboorte van de staat Israël) + 40 (duur van een generatie) - 7 (duur van de Verdrukking). Tevoren gaf Smith wel aan dat hij zich kon vergissen. Na 1981 doet Smith geen voorspelling meer[5]

1977: William Marrion Branham (1909-1965), een Amerikaanse prediker, voorspelde dat 1977 de wereldsystemen zou beëindigen en het duizendjarig rijk inluiden[6].

1914Jehovah's Getuigen hadden voorspeld dat Christus in 1914 zou wederkomen. Na 1914 leren ze dat de Heer Jezus onzichtbaar voor ons is teruggekomen. 

1901: Michael Baxter, redacteur van de Christian Herald, kondigde in zijn boek The End of This Age about the End of This Century (1889) dat de wereld zou eindigen in 2001. 

1896: Michael Baxter, redacteur van de Christian Herald, kondigde in zijn boek The End of This Age about the End of This Century (1889) aan dat de Opname van 144.000 toegewijde christenen in 1896 zou gebeuren

1844: De Millerieten, aanhangers van William Miller, grondlegger van het Adventisme, verkondigden dat Christus zou terugkomen in de periode van 21 maart 1843 - 21 maart 1844. Toen dit niet gebeurde, stelde Miller de dag op 22 oktober 1844. De laatste dag werd naderhand genoemd 'de Grote Ontgoocheling' ('the Great Disappointment'). 

1864: De Britse predikant Edward Irving voorspelde in 1825 dat Christus zou terugkeren in 1864. 

1533: Melchior Hofmann (c. 1500 - 1543) was een Duitse wederdorper. Hij voorspelde dat de wereld in 1533 zou eindigen. 

Duiding en verwerking naderhand

Onjuiste voorspellingen worden door hen die eraan geloofden op verschillende manieren geduid en verwerkt. Vaak wordt toegegeven dat het einde niet gekomen is, maar dat een geestelijke verandering heeft plaatsgevonden, zodat de voorspelling in zeker zin toch juist was. Anderen zeggen: we waren er nog niet klaar voor, het was een beproeving. Weer anderen geven toe dat ze zich vergist hadden. Sommigen (bijv. William Miller, Edgar C. Whisenant, Harold Camping) komen met nieuwe voorspellingen. 

Harold Camping, die meerdere keren het einde der tijden aankondigde, betuigde in 2012 spijt van zijn valse voorspellingen. Hij verklaarde dat ,,we de pijnlijke les hebben geleerd dat alles wat geschapen is in Gods hand is en dat Hij bepaalt wanneer het einde is”[7].

Gevolgen

De gevolgen van valse eindtijdvoorspellingen zijn ernstig. Een eerste gevolg is ontgoocheling. Die geloof hechten aan een valse voorspelling komen zwaar ontgoocheld en teleurgesteld uit. Sommigen hadden tevoren hun baan opgezegd of hun huis verkocht. De door William Miller voorspelde dag 22 oktober 1844 werd naderhand genoemd 'De Grote Teleurstelling' ('The Great Disappointment'). 

Een ander gevolg is twijfel en soms zelfs verlies van geloof in de Heer Jezus. De kinderen van de misleide ouders kunnen gaan denken: "Ik kan de woorden van mijn ouders of van de predikant of van de Bijbel niet vertrouwen"[8].

Valse voorspellingen kunnen bij andere christenen, die ervan horen, leiden tot uitholling (vermindering of verlies) van de dagelijkse verwachting: "het kan nog wel honderd jaar duren". 

Spotters aangaande de valse voorspellingen van Harold Camping (21 mei 2011)
Een ander gevolg van valse eindtijdvoorspellingen is spot. Niet-christenen én naamchristenen vinden in de voorspellingen aanleiding om met het geloof te spotten.
2Pe 3:3 Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen 2Pe 3:4 en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping. 2Pe 3:9 De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen het voor traagheid houden, maar Hij is lankmoedig over u, daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. (TELOS)
Jds 1:17 Maar u, geliefden, denkt terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, Jds 1:18 dat zij u zeiden dat er in het laatst van de tijd spotters zouden zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Jds 1:19 Dezen zijn het die zich afscheiden, natuurlijke mensen die de Geest niet hebben. Jds 1:20 Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God Jds 1:21 en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. (TELOS)

Ongelovigen ten aanzien van de Bijbel of Jezus Christus worden allicht bevestigd in hun ongeloof. Sommigen kunnen door veralgemening (generalisatie) een negatief beeld van christenen krijgen. 

Teleurgestelde christenen moeten beseffen dat valse voorspellingen niet het wezen van het christendom raken en ons vertrouwen in mensen dikwijls beschaamd wordt. Maar wie in de Heer Jezus Christus gelooft, zal geenszings beschaamd worden.

1Pe 2:6 Want er staat in de Schrift: ‘Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen, en wie in Hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden’. (Telos)
1Th 5:23 Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen en moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 1Th 5:24  Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. (Telos)

Meer informatie

Lijst van voorspellingen van het einde van de wereld, op nl.wikipedia.org.

List op dates predicted for apocalyptic events, op en.wikipedia.org.

Zie ook

Tijdrekenkunde van de toekomst

Bronnen

Onder andere:

Kimberly Winston, Self-proclaimed Prophet Spawns Apocalypse Movement, nieuwsartikel op Huffingtonpost.com, 22 maart 2011.

Voetnoten

  1. Onheilsprofeet Camping stopt ermee, nieuwsartikel op NOS.nl, 25 oktober 2011.
  2. Willem J. Ouweneel, De Dag des Oordeels valt op 21 mei (?), artikel op WillemOuweneel.nl, 2011.
  3. William Watson | Concepts of a Pretrib Rapture and Great Trib in 17th & 18th Century England | 2012. Youtube.com: Pre-Trib Study Group, 22 aug. 2019. Duur: 1 uur 21 min. 46 sec. Voordracht door historicus William Watson in 2012. Over Ussher spreekt hij vanaf 34 min 3 sec.
  4. Zie artikel Edgar C. Whisenant op Wikipedia (Engels).
  5. Calvin Lawence Jr., May 21, 2011, and Other 'Judgment Days' That Have Come and Gone, artikel op ABCnews.go.com, 11 mei 2011.
  6. Art. William M. Branham (Wikipedia), Engelstalig.
  7. Eindtijdprofeet Harold Camping heeft veel spijt, nieuwsbericht op RefDag.nl, 12 maart 2012.
  8. Stephanie Samuel, Rapture Prediction to Devastate Christians' Faith?, artikel op ChristianPost.com, 20 mei 2011.