Evangelie naar Mattheüs/Commentaar/Hoofdstuk 24

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb

Evangelie naar Mattheüs:


Hoofdstuk 24 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Matth. 24:7

Mt 24:7 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. (TELOS)

Volk ... tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Vergelijk:

2Kr 15:5 En in die tijden was er geen vrede voor dengene, die uitging, en dengene, die inkwam; maar vele beroerten waren over al de inwoners van die landen; 2Kr 15:6 Dat volk tegen volk, en stad tegen stad in stukken gestoten werden; want God had hen met allen angst verschrikt. (SV)

In een andere vertaling:

2Kr 15:5 In die tijden was er geen vrede voor hem die uitging noch voor hem die inging, maar er was grote beroering onder al de inwoners der landen: 2Kr 15:6 volk botste tegen volk en stad tegen stad, want God bracht hen in beroering door allerlei benauwdheid. (NBG51)

De Heer lijkt te spreken van een wereldoorlog: een oorlog waarbij, gelijk de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, meerdere naties van de wereld bij betrokken zijn.

Hongersnoden en aardbevingen ... in verschillende plaatsen. Deze rampen lijken, gelijk de oorlogen, een wereldwijd karakter te hebben.

Matth. 24:16

Mt 24:16  vluchten naar de bergen; (Telos)

De bergen. Sommige uitleggers houden het voor waarschijnlijk dat de discipelen zullen vluchten naar het gebied van Petra.

Matth. 24:31

Mt 24:31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. (TELOS)

Van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. Het is alsof van de aarde (de vier windstreken) en uit de hemel de gelovigen verzameld worden. Vergelijk:

Mr 13:27 En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken van het einde van de aarde tot het einde van de hemel. (TELOS)

Echter, 'de uitersten van de hemelen' duidt misschien op de verre horizon, daar waar de hemel de aarde raakt, en is misschien synoniem met 'einden van de aarde'.

De 30:4 Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemelen, van daar zal u Jhwh, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. (Christipedia)

Lu 11:31 De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal hen veroordelen, want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!

Ro 10:18 Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: ‘Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk’.

De gedachte schijnt te zijn: van overal onder de hemel, en daarmee van overal op aarde.

Matth. 24:33

Mt 24:33  Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. (Telos)

Al deze dingen. Dat al deze dingen tezamen gebeuren, zien sommigen als hèt teken van de eindtijd[1].

Matth. 24:36

Mt 24:36 Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet, <ook de Zoon niet>, behalve de Vader alleen. (TELOS)

Die dag en dat uur. Namelijk van 'de komst van de Zoon des mensen' (vers. 36, 44)

Weet niemand.

Mt 24:42 Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. (...) Mt 24:44 Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (TELOS)

Ook de Zoon niet. Ontbreekt in sommige handschriften, wat er op kan duiden dat deze woorden door een overschrijver zijn ingevoegd.

Matth. 24:39

Mt 24:39 en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Wegnam. Het gebezigde Griekse werkwoord is αἴρω, aíro. Het woord betekent eigenlijk 'opheffen'. De gedachte is: opheffen en wegdragen, wegnemen, weghalen.

Matth. 24:49

Mt 24:49 Mijn heer blijft uit, en zijn medeslaven begint te slaan en eet en drinkt met de dronkaards, (TELOS)

Blijft uit. Vergelijk de gelijkenis van de tien maagden verderop: "Toen nu de bruidegon uitbleef" (25:5). En de gelijkenis van de talenten, waarin de Heer Jezus zegt:

Mt 25:19 Na lange tijd nu kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. (TELOS)

Meer informatie

Tommy Ice: Refuting the Rapture, Youtube.com: Prophecy Watchers, 20 okt. 2020. Gesprek van Gary Stearman met Thomas Ice over Matth. 24 en 25 in betrekking tot de opneming van de gemeente van Christus.

Voetnoot

  1. Zo Brent Miller Jr. in: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. - The Coming Convergence (Part 1). Youtube.com: Sky Watch TV, 1 juni 2017. Vanaf 24 min. 25 sec. En in: PART 2: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. on The Coming Convergence, Youtube.com: Sky Watch TV, 8 juni 2017.