Ezechiël 38

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

De volgende hoofdstukken van het boek Ezechiël zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Ezechiël: 38

Samenvatting

In het kort: Gogs ondergang in het land van Israël. Voorzegging van zijn vijandelijke inval in het Israëlitische land en van zijn vreselijke nederlaag.

Gog, koning van Magog en aanvoerder van vele volken, wordt door God opgeroepen zich gereed te houden, om eenmaal met een ontelbaar leger tegen Israëls land op te trekken (1-9). Dan zal hij menen volle vrijheid te hebben het uit te plunderen (10-13); maar wanneer hij de hand aan Gods volk slaat, zal hij ervaren dat God hem bestemd heeft om in zijn ondergang de oude voorspellingen van Israëls profeten tegen de heidenen te vervullen (14-17). Als Gog het land van Israël binnentrekt, zal Gods toorn ontbranden, die zich in een geduchte aardbeving openbaart, en zal Gog met zijn leger door allerlei rampen vernietigd worden (18-23).

2

Eze 38:2  Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem, (CP[1])

Gog. De leider van de coalitie die tegen Israël zal optrekken. Velen[2] denken aan de leider van Rusland. Zie Gog.

Het land van Magog. Dat is waarschijnlijk Rusland, zie Magog.[3]

Hoofdvorst. Hebr. rosh. Zie ook vs. 3. 'Rosh' kan betekenen: hoofd, top, spits, bovenste deel, begin, totaal, som, hoogte, voorzijde, aanvang[4]. In de Bijbel wordt het woord meestal voor 'hoofd' vertaald; absoluut 't meest door de Statenvertaling en relatief (naar verhouding) 't meest door de NBG51-vertaling.

Andere vertalingen hebben 'hoofd' (NaB, Obbink), 'grootvorst' (NBG51, Canis), 'oppervorst' (NBV'04, HSV). Luther vertaald door 'der oberste Fürst' (= de overste vorst). De Leidse vertaling heeft "de vorst van Ros, Mesjech en Tubal", blijkbaar 'Ros' verstaand als de naam van een land. De King James vertaling heeft 'chief prince'.

Sommige uitleggers verstaan 'de vorst van Ros' en denken bij Ros aan Rusland[5].

Mesech. Sommigen lezen hierin 'Moskou', maar hiervoor is onvoldoende grond. Anderen[5][6][7] zijn van mening dat Mesech, Tubal, Gomer en Togarma in het huidige Turkije liggen.

Tubal. Sommigen lezen hierin 'Tobolsk', maar hiervoor is onvoldoende grond. Sommigen[5][6][7] zijn van mening dat Tubal, gelijk Mesech, Gomer en Togarma, deel uitmaken van het huidige Turkije.

3

Eze 38:3  En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik [wil] aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal! (SV)

Hoofdvorst. Zie vorige vers.

Mesech. Zie vs. 2.

Tubal. Zie vs. 2.

4

Eze 38:4  En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, [met] rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen; (SV)

Omwenden. Alsof God Gog een andere richting optrekt.

Haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren. God trekt Gog de kant op waar Hij God wil hebben.

5

Eze 38:5  Perzen, Moren en Puteërs met hen, die altemaal schild en helm [voeren]; (SV)

Perzen. Die wij tegenwoordig Iraniërs noemen. Perzië heette van 1935 Iran. De Perzen worden in het onderhavige vers het eerst genoemd. Iran is anno 2021 de grootste vijand van Israël en heeft (anno 2023) goede betrekkingen met Rusland.

Moren. Koesjieten. Koesj sloot vroeger een groot deel van het huidige Soedan in.

Puteërs. Dat zijn Libiërs, zie Put.

6

Eze 38:6  Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, [aan] de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u. (SV)

Gomer. Sommigen[6] zijn van mening dat Mesech, gelijk Tubal, Gomer en Togarma, een deel van het huidige Turkije is.

Togarma. Sommigen[6] zijn van mening dat Mesech, gelijk Tubal, Gomer en Togarma, een deel van het huidige Turkije is.

8

Eze 38:8  Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve [land] uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen. (SV)

Zij allemaal zeker zullen wonen. Ze wonen veilig en zeker (11, 14), “in rust” (38:11). Ze wonen allen “zonder muur” (38:11, Gog merkt dat op). Er is niemand die hen verschrikt (39:26).

9

Eze 38:9  Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u. (SV)

Als een onstuimige verwoesting .... als een wolk, om het land te bedekken. Een uitlegger[8] denkt aan iets dat uit de lucht over het land komt en daarom aan de mogelijkheid van een rakettenregen.

11

Eze 38:11  En zult zeggen: Ik zal optrekken naar [dat] dorpland, ik zal komen tot degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die allemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben. (CP[1])

Die in rust zijn, die zeker wonen. Zie verzen 7, 14.

Die allemaal wonen zonder muur. Het is alsof de huidige afrastering en muur (anno 2011) die Israël heeft gemaakt, weg is. Ze hebben zelfs “geen grendel noch deuren”. Er is kennelijk geen gevaar van terroristische aanslagen meer. Wat een veiligheid, wat een rust en zekerheid! Evenwel menen sommigen[9] dat Israël (anno 2017) al in rust is en zeker woont.

12

Eze 39:12  Het huis Israëls nu zal hen begraven, om het land te reinigen, zeven maanden [lang]. (SV)

Er wordt in 12v opvallend uitgebreid gesproken over de reiniging van het land. Sommigen[10] denken aan een verontreiniging die het gevolg is van het gebruik van biochemische of nucleaire wapens.

13

13 Scheba, en Dedan, en de kooplieden van Tarsis, en alle hun jonge leeuwen zullen tot u zeggen: Komt gij, om buit te buiten? hebt gij uw vergadering vergaderd, om roof te roven? om zilver en goud weg te voeren, om vee en have weg te nemen, om een groten buit te buiten? (SV)

Scheba en Dedan. Lagen toentertijd op het Arabische schiereiland. Vandaar dat sommige uitleggers denken aan Soedi-Arabië[11].

De kooplieden van Tarsis. Tarsis lag in Spanje. Volgens sommige uitleggers moeten wij denken aan Europa[11].

En alle hun jonge leeuwen. Volgens één verklaring moeten wij denken aan de Verenigde Staten, de jonge natie die uit Europa is voortgekomen[11]. Volgens een andere uitlegging aan de landen van Europa[3].

Komt gij enz. Een aanmerking in de vorm van een vraag. Het blijft echter bij een protest tegen de invasie.

Zie ook

Invasie door Gog.

Meer weten

Bill Salus: Exploring Ezekiel 38. Youtube.com: Prophecy Watchers, 31 december. 2018. Duur: 28 min. 30 sec. Bill Salus over over Ezechiël 38 en tevens over het verschil met Psalm 83.

Bill Salus: Why America Will Fall From Superpower Status, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 jan. 2021. Duur: 41 min. 35 sec. Bill Salus over over Ezechiël 38 en tevens over het verschil met Psalm 83. De auteur betoogt dat de VS de in Ez. 38:13 genoemde 'jonge leeuwen' van Tarsis zijn.

Bron

De samenvatting is ontleend aan de aantekeningen bij de Leidse vertaling en wonder wijziging verwerkt op 9 nov. 2020.

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
 2. Zo Jimmy DeYoung in: Encouraging Words Concerning the Rapture. Youtube.com: John Ankerberg Show, 17 jan. 2014. Vanaf 15 min 26 sec. Vraaggesprek van John Ankerberg (gastheer) met Renald Showers en Jimmy DeYoung: beschrijving van de opneming van de gemeente en van de invasie door Gog daarna.
 3. 3,0 3,1 Surprising Update on the Gog-Magog Coalition | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 31 aug. 2023. Vanaf 2 min. 53 sec.
 4. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
 5. 5,0 5,1 5,2 Surprising Update on the Gog-Magog Coalition | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 31 aug. 2023. Vanaf 4 min. 59 sec.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Zo Jimmy DeYoung in: Encouraging Words Concerning the Rapture. Youtube.com: John Ankerberg Show, 17 jan. 2014. Vanaf 16 min 57 sec. Vraaggesprek van John Ankerberg (gastheer) met Renald Showers en Jimmy DeYoung: beschrijving van de opneming van de gemeente en van de invasie door Gog daarna.
 7. 7,0 7,1 Major Gog & Magog News from Turkey | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 1 juni 2023. Vanaf 5 min. 32 sec.
 8. Amir Tsarfati in: Middle East Update: Biden's Middle East Pick. Youtube.com: Behold Israel with Amir Tsarfati, 11 feb. 2021. Vanaf 31 min 18 sec.
 9. Als Amir Tsarfati in zijn voordracht: Gog and Magog. Youtube.com: Behold Israel, 26 juni 2017.
 10. Zie bijvoorbeeld in PART 2: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. on The Coming Convergence, Youtube.com: SkyWtach TV, 8 juni 2017.
 11. 11,0 11,1 11,2 Amir Tsarfati, Elk moment (Het Zoeklicht, 2022), blz.23.