Ezra (boek)/Hoofdstuk 7

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Ezra (boek):


Hoofdstuk 7 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Ezr. 7:6

Ezr 7:6 Deze Ezra toog op uit Babel; en hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de HEERE, de God Israëls, gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand des HEEREN, zijns Gods, over hem, al zijn verzoek. (SV)

Naar de hand des HEEREN. God bewoog Arthahsasta om Ezra terwille te zijn. Vergelijk:

Ezr 6:22 En zij hielden het feest der ongezuurde [broden] zeven dagen, met blijdschap; want de HEERE had hen verblijd, en het hart des konings van Assur tot hen gewend, om hun handen te sterken in het werk van het huis Gods, des Gods van Israël. (SV)

De wet van Mozes, die de HEERE, de God Israëls, gegeven heeft. Mozes schreef de wet, God gaf de wet door de dienst van Mozes. De Bijbel is niet uit de hemel gevallen, maar is het product van God èn mens.