Fatima

Uit Christipedia

Fatima is een bekend bedevaartsoord in Portugal dat aan Maria is gewijd, die in 1917 aan drie herderskinderen zou zijn verschenen.

Lúcia Santos, Francisco Marto en Jacinta, de drie kinderen aan wie de vrouwachtige verschijning geheimen openbaarde. Lucia is de oudste. Francisco is haar neefje en Jacinta haar nichtje. Foto: 1917.

De bedevaartsplaats ligt ten noorden van de hoofdstad Lissabon. Een vrouwelijke verschijning zou bij het dorpje Fatima aan drie herderskinderen meermalen verschenen zijn en tot gebed en boete gemaand hebben. Dat gebeurde van 13 mei tot 13 okt. 1917, zes maal. De eerste maal verscheen de vrouwachtige figuur op 13 mei 1917 in de velden van Cova de Iria, terwijl de kinderen op de schapen pasten. Zij zagen een prachtige jonge vrouw, stralender dan de zon, gekleed in een witte goudomrande mantel. In haar hand hield zij een rozenkrans. Zij vroeg de kinderen zichzelf toe te wijden aan de Heilige Drie-Eenheid en dagelijks de Rozenkrans te bidden om zodoende vrede te brengen in de wereld. De verschijning sprak alleen telepathisch met de kinderen. De kinderen meenden dat het om Maria ging en zij verzochten haar op elke 13e van de maand op dezelfde plaats terug te komen, en dat gebeurde.

Op 13 juli onthulde 'Maria' hen drie geheimen en wel toekomstige gebeurtenissen: 1. een visioen van de hel en van het lijden van de zondaars, 2. het einde van de Grote Oorlog en het begin van een andere wereldoorlog, tenzij de mensen zich bekeerden, 3. de aanslag op een bisschop in een wit gewaad (= de paus[1]) en van andere godsdienstige figuren. De inhoud van het derde geheim werd pas in 2000 bekend gemaakt aan het publiek.

De verschijning liet de kinderen weten dat er een wonder zou gebeuren. Het wonder gebeurde op 13 oktober 1917. Zo'n 70.000 mensen, ook sceptici en ongelovigen, omringden de drie kinderen en waren getuige van 'het wonder van de zon'. De zon begon wild in de lucht te draaien als een caleidoscoop, en plotseling raasde zij naar de aarde! In de overtuiging dat het einde van de wereld nabij was begonnen mensen hun zonden te belijden. Aan de hemel verscheen een vreemd voorwerp, dat veel getuigen beschreven als een doffe, zilveren schijf. Er vonden vreemde verstoringen plaats: auto's werkten niet meer, autoruiten spatten uit elkaar, benzine ontstak spontaan en de kappen van auto's werden opgelicht en in de lucht gegooid. De gebeurtenissen vormden de afsluiting van de periode van verschijningen die was begonnen in mei.
De menigte aanschouwt "het wonder van zon" op 13 okt. 2017

Binnen drie jaar na de verschijningen stierven de beide jongste kinderen Jacinta en Francisco. Francisco stierf op 4 april 1919, nog geen 11 jaar oud. Jacinta stierf op 20 februari 1920, nog geen tien jaar oud. Beiden stierven aan de Spaanse griep. Lucia dos Santos, de oudste van de drie, destijds 10 jaar oud, leefde lang (1907-2005). Zij werd in 1925 non. In het klooster had zij af en toe verschijningen van 'Maria'.

De verschijningen te Fatima werden in 1930 door de Rooms-Katholieke Kerk na zorgvuldig onderzoek erkend als bovennatuurlijk en aan Maria, de moeder van Jezus, toegeschreven. Als antwoord op de vraag van de vrouwachtige verschijning aan de kinderen wijdde Paus Pius XII de gehele wereld aan het onbevlekte hart van Maria. Jacinta en Francisco Marto werden op 13 mei 2017, honderd jaar na het begin van de toenmalige verschijningen, heilig verklaard door paus Franciscus. Een dergelijke heiligverklaring van kinderen is zeer ongebruikelijk.

Verklaringen

Van de verschijnselen zijn verschillende verklaringen geopperd, onder andere een psychologische. Plaatselijke bewoners en de Rooms-Katholieke Kerk schrijven de verschijningen aan Maria toe. Een andere verklaring is de demonologische[2]: het gaat om een verschijning van een demon. De "ufo", die zilveren schijf, zou eveneens van demonische oorsprong zijn.

Meer informatie

L.A. Marzulli: The Fatima Deception. Youtube.com: Prophecy Watchers, 23 mei 2018. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met christenonderzoek Lynn A. Marzulli, die een demonologische verklaring voorstaat.

Over 'het wonder van de zon', zie https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Sun

Bronnen

F. W. Grosheide, G.P. Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie (Tweede geheel herziene druk. Kampen: J.H. Kok N.V., 1956-1961) s.v. Fatima.

L.A. Marzulli: The Fatima Deception. Youtube.com: Prophecy Watchers, 23 mei 2018. Zie de beschrijving van de video.

Lucia dos Santos, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt op 16 feb. 2021.

New research into third Fatima secret. Youtube.com: Fox News, 11 mei 2017. Duur: 7 min. 36 sec. Gesprek met Paul Kengor, schrijver van 'A Pope and a President'.

The Three Secrets of Fatima - EWTN Vaticano. Youtube.com: EWTN, 16 mei 2017. Duur: 5 min. 33 sec. Over de drie geheimen van Fatima. EWTN is een groot rooms-katholiek medianetwerk.

Voetnoot

  1. Paus Johannes Paulus II (1978-2005), die bijzonder Maria was toegewijd, overleefde een aanslag op 13 mei 1981, de officiële feestdag van 'onze Vrouw van Fatima'. Toen de paus later kennis nam van het derde geheim van Fatima, geloofde hij dat de daarin voorzegde aanslag op hem betrekking had.
  2. Zo christenonderzoeker Lynn A. Marzulli in: L.A. Marzulli: The Fatima Deception. Youtube.com: Prophecy Watchers, 23 mei 2018. Duur: 28 min. 30 sec.