Filippus (viervorst)

Uit Christipedia

Filippus was ten tijde van Johannes de Doper en de Heer Jezus Christus viervorst over Iturea en Trachonitis. Zijn bewind duurde van 4 v. – 34 n. Chr.

Lukas noemt hem in zijn evangelie:
Lu 3:1  In het vijftiende jaar nu van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes viervorst over Galilea en zijn broer Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitus en Lysanias viervorst over Abilene, (TELOS)
Hij was een zoon van Herodes de Grote bij Kleopatra van Jeruzalem. Hij was de jongste zoon van Herodes. Van vaders kant was hij een halfbroer van Herodes Antipas. Filippus wordt wel aangeduid als Filippus II, ter onderscheiding van zijn halfbroer Filippus I, met wiens dochter Salome hij trouwde. 

Na Herodes’ dood in 4 v.C. werd diens rijk door de keizer Augustus verdeeld onder zijn zonen. Bijna de helft van het rijk, namelijk Judea, Samaria en Idumea, had Archelaüs, de oudste dan levende zoon. Deze drie gebieden vormden de Romeinse provincie Judea. Een vierde part van Herodes’ gebied, namelijk Galilea en het land over de Jordaan viel ten deel aan Herodes Antipas. Een ander vierde deel, namelijk Iturea en Trachonitis, had Filippus, de jongste zoon. 

Filippus' viervorstendom omvatte Auranitis, Batanea, Gaulonitis, Iturea, Panias en Trachonitis, zie kaart.

Bruingekleurd is het gebied van Filippus.

Filippus regeerde gedurende 37 jaren. Ongetwijfeld was hij de beste der zonen van Herodes, daar hij zich in het waarnemen van zijn betrekking ijverig en zachtmoedig gedroeg.

De steden Julias en Caesarea-Filippi werden door hem vergroot.

Hij stierf in het jaar 34 na Chr., in het twintigste jaar van de Romeinse keizer Tiberius, vijf jaar nadat het woord van God tot Johannes de Doper was gekomen (Luk. 3:1).

Daar hij geen kinderen naliet, werden zijn landen bij het Romeinse wingewest Syrië gevoegd.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Philippus’, punt 6, is op 25 mei 2015 verwerkt.

Voetnoten