Frygië

Uit Christipedia

Frygië of Phrygie was een Klein-Aziatisch landschap, dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De apostel Paulus met Silas en Timotheüs doorreisde deze landstreek tijdens zijn tweede zendingsreis. Ook op zijn derde zendingsreis kwam Paulus in Frygië.

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

Hnd 18:23 En nadat hij [= Paulus] daar enige tijd had doorgebracht, ging hij weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatie en Frygië en versterkte alle discipelen. (TELOS)

Ligging van Frygië: rechts onder in het gele gebied

De Frygische volksstam geldt voor zeer oud en was over geheel Klein-Azië aan deze zijde van de Halys verbreid. Frygië wordt in Hand. 16: 6 en 18: 23 uitdrukkelijk van Galatië onderscheiden.

Hnd 16:6 Zij nu doorreisden het land van Frygië en Galatië, terwijl zij door de Heilige Geest werden verhinderd het woord in Asia te spreken; (TELOS)

Dit laatste landschap namelijk, vroeger tot Frygië behorend, was daarvan afgescheurd door een Gallische stam, waaraan het zijn nieuwe naam Galatië.

Het overige van Frygië maakte, sedert de overwinningen van de Romeinen op Antiochus de Grote een deel uit van het rijk van Pergamus of Azië, gelijk later van het Romeinse wingewest Azië (Asia), zie kaart hieronder. In deze beperkte zin werd Frygië (soms Groot-Frygië genoemd, in onderscheiding van Klein-Frygië aan de Hellespont) ten westen door Karië, Lydië en Mysië, ten noorden door Bithynië, ten oosten door Galatië en Lycaonië gegrensd, terwijl het ten zuiden door het Taurus‘ gebergte van Pisidië gescheiden was. Het was dus een geheel binnenlands distrikt.

Ligging van Frygië (Phrygia)

Frygië was bergachtig, goed bewaterd, vruchtbaar en rijk aan vee, inzonderheid schapen en geiten. De landstreek had vaak te maken met aardbevingen. Een grote aardbeving vond plaats in 60 n.C. Tot de voornaamste plaatsen van Groot-Frygië behoorden Apamea, Kolosse, Laodicea en Hiërapolis.

Joodse koloniën waren reeds sedert de Syrische periode in Frygië gevestigd[1], ’t geen ten gevolge had dat er reeds zeer vroeg christelijke gemeenten, met name in Hierapolis, Kolosse en Laodicea, ontstonden.

Ten tijde van de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, woonden in deze stad Joden afkomstig uit Frygië. Zij stonden versteld toen zij de Galilese leerlingen van Jezus de taal van de Frygiërs hoorden spreken.

Hnd 2:5 Nu woonden er in Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er onder de hemel zijn. Hnd 2:6 Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Hnd 2:7 En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden: Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeërs? Hnd 2:8 Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn? Hnd 2:9 Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamie, Judea en Kappadocie, Pontus en Asia, Hnd 2:10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als proselieten, Hnd 2:11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. Hnd 2:12 En zij waren allen buiten zichzelf en waren in verlegenheid en zeiden de een tot de ander: Wat mag dit toch zijn? (TELOS)

De apostel Paulus schreef een brief aan de gelovigen in Kolosse. De Heer Jezus gaf de apostel Johannes opdracht om aan de christenen in Laodicea een brief te schrijven, welke wij vinden in het boek Openbaring.

Bron

Moll W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Derde deel O - Z. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859. Van het lemma Phrygië is op 1 nov. 2017 tekst verwerkt.

Voetnoot

  1. Josephus, Joodse Oudheden, XII:3 S 4. Vgl. Hand. 2: 10)